دانشگاه کارآفرین زمینه‌ساز اشتغالزایی، توسعه تکنولوژی و رفاه، دکتر جعفر باقری نژاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

ادبیات کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین بسرعت در حال توسعه است. دانشگاه‌های کشورهای توسعه یافته بطور فزاینده‌ای کارآفرین شده‌اند. در اقتصاد مبتنی بر دانش، دانشگاه‌ها علاوه بر مأموریت‌های آموزشی و تحقیقاتی، مأموریت سوم خود یعنی مشارکت فزاینده تر درفرآیند نوآوری وتوسعه تکنولوژی را نیزعهده دار شده‌اند. بر این اساس شبکه‌های جدید وابسته به دانشگاه‌ها در حال رشد می‌باشند ودانشگاه‌ها با توجه به ظرفیت‌هایی که بعنوان نهاد تولید و توزیع کننده دانش دارند، به صورت دانشگاه‌های کارآفرین نقش اساسی را در نوآوری صنعتی و توسعه فناوری و درنتیجه اشتغال زایی و رفاه‌ ایفاء می‌کنند. در این راستا  عصر حاضر شاهد تحولات عظیمی‌در نظام‌های دانشگاهی به منظور همسویی هرچه بیشتر آنها، با فرایندتوسعه اقتصادی بومی‌، منطقه‌ای و بین المللی می‌باشد. لذا رویکرد حاکم بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، رویکردی نیازگرا در تعامل با سازمان‌های پیرامونی دانشگاه می‌باشد. این تعامل وکنش متقابل محیط‌های دانشگاهی با بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های بیرونی، چنانچه سازمان یافته و با سازوکارهای اثر بخش همراه باشد، حاصلی جز اشتغال زایی و بهره‌وری بیشتر از منابع انسانی و غیر انسانی و رفاه  بدنبال نخواهد داشت.  
این مقاله قصد دارد ضمن بیان نقش‌های جدید و کارآفرین محیط‌های دانشگاهی و تشریح تحولات سبک‌های تولید دانش وتجارب جهانی، مدل‌های کارآفرینی در محیط‌های دانشگاهی ومکانیسم‌های اثر بخش، چارچوبی را به منظور گسترش فعالیت‌های کارآفرینی دانشگاهی برای توسعه فناوری، اشتغال زایی و رفاه مطرح سازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial University As A Foundation For Job Creation, Development and Prosperity

چکیده [English]

The literature on university entrepreneurship and entrepreneurial university is rapidly expanding. Universities in developed countries have become increasingly entrepreneurial. In knowledge-based economy, universities in addition to their traditional missions like education and research have been involved in their third mission including innovation process and technology development. In this respect, new networks related to universities are grown and universities regarding their capacities as generators and distributors of knowledge, in the form of entrepreneurial universities play their crucial roles in industrial innovation, technology development , job creation and prosperity as well. In this regard, the new age faces huge developments in academic systems to be in line with indigenous, regional and international economic development. Therefore, the overcoming approach of educational and research activities, is demand oriented in relation with peripheral organizations. If mutual relations of academic environment with external organizations including firms are organized with effective mechanisms, its result will be job creation, prosperity and more productivity of human and non-human resources.
This paper aims to express the modern entrepreneurial roles of academics, explain the evolutionary process of the knowledge production styles including global experiences, academic entrepreneurship models and mechanisms first, then tries to draw a framework to expand the academic entrepreneurial activities for technology development, job creation and prosperity. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial university
  • academic entrepreneurship models
  • innovative mechanisms
  • linkage mechanisms and interface structures
-   Acs, Z. and FitzRoy, F.R. and Smith, I. (1995) “High technology employment and university R&D spillovers”. In Bygrave, w. et al.(eds), Frontiers of Entrepreneurship Research, Wellesley, MA: BabbsonCollege.
-   Antonelli, C. (1999)“The evolution of industrial organization of the production of knowledge”.  Cambridge Journal of Economics, 23.
-   Chung , W. K. and Yeo Ellen (1996) “Singapore’s New Productivity Challenges”.  APO Productivity Journal, Winter 1996.
-   Clark, B. R. (1998) “Creating entrepreneurial university ,organizational pathways transition”. Pergamon Press.
-   Cooke, P.(1995)“The New Wave of Regional Innovation Networks”. Small Business  economics, vol. 24.
-   Cunningham, A. C.(1996)“Education for the Interface- the challenge”. UIC/AMA research Symposium on marketing and Entrepreneurship, Stockholm, 1996.
-   Dylan, J.-E(1998) “Universities, technology transfer and spin-off activities-academic entrepreneurship in different European regions”. Socio-economic research project No. 1042, BusinessSchool, university of Glamorgan.
-   Etzkowitz, H. (2001) “The Second academic revolution and the Rise of entrepreneurial Science”.IEEE Technology and Society Magazine, summer 2001.
-   Etzkowitz, H. and Leydesdorff (2000) “The Dynamics of innovation”. Research Policy, 29.
-   Gibbons, M.C, Limorges, C., Nowotny, H.Schwartzman, S.Scott and Trow, M. (1994) “ The New Production of Knowledge”.  London; Sage.
-   Gupta, A. (2008) “Education in the 21st  Century : Looking Beyond university”. New Delhi Shipra publications.
-   Jones-Evans, D. and Westhead, P.(1996) “High technology small firm sector in the United Kingdom”. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and research, Vol. 2, No. 1.
-   Kirby, D. A. and Mullen, D. C.(1991)“Education support for the growth company”. In Davies, L.G. and Gibb, A.A.(eds) rescent research in entrepreneurial, Aldershot: Avebury.
-   Lindstrom, G.(1994)“A study of exploitation of independent inventions”. Linkoping studies in Management and economics, no. 28.
-   Mansfield, E. (1994)“The contribution of new technology to the economy”.American enterprize institute conference , WashingtonDC.
-   Ropke, J. (1998) “The Entrepreneurial University”. Department of Economics, Philips - University Marsburg , Germany.
-   Rothaermel, F. T. and Agung, S. D. and Jiang, L. (2007) “University entrepreneurship: a taxonomy of the literature“. Industrial and corporate change , vol 16, no. 4.
-   Segal, N. (1986) “universities and technological entrepreneurship in Britain- some applications from the cambridge Phenomenon”. Technovation, Vol. 4.
-   Siegel, D. S.(2006) “Technology entrepreneurship: Institutions and agents involved in university technology transfer”. Vol. 1 , Edgar Elgar: London.
-   Streeter, D. H. , Jaquette, J. P. and Hovis, Kathryn (2002) “ University – wide entrepreneurship Education”. Working paper , Department of applied economics and Management. CornellUniversity, Ithacea, New yorkUSA.
-   MIT(MIT entrepreneurship Center, 1997): background .
 http:// entrepreneurship. mit.edu.
-   Tesfaye, B. (1997) “Patterns of formation and Development of high technology entrepreneeurs”. In Jones-Evans, D. and Klofsten, M.(eds), Technology, innovation and enterprise- the European experience, London: macmillan.
-   Vincenti, W.G.(1982) “Control-volume Analysis: A Difference in thinking between engineering and physics”. Technology and Culture , vol 23, No.2, April.