نقش شبکه‌‌های درون منطقه‌ای در ارتقاء ظرفیت‌های نوآوری منطقه کلان شهری تبریز، دکتر‌هاشم داداش‌پور، حوریه تقی‌دخت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

رویکردسیستم نوآوری منطقه‌ای، مفهوم جدیدی است که از دهه 1990 و در پی تکامل رویکردها و نظریه‌های توسعه منطقه‌ای شکل گرفته است و در برگیرنده سیستمی‌است که در آن بنگاه‌ها با بازیگران منطقه‌ای تعامل داشته و در نتیجه روابط درهم تنیده اجتماعی و همجواری فضایی با عناصر منطقه‌ای به یادگیری تعاملی و نوآوری دست می‌یابند و در پی ارتقاء ظرفیت‌های نوآوری بنگاه‌ها، به پویایی توسعه درمناطق یاری می‌رسانند. هدف این مقاله بررسی و تحلیل نقش شبکه‌های درون منطقه‌ای در ارتقاء ظرفیت‌های نوآوری در منطقه کلان شهری تبریز می‌باشد. روش تحقیق در این مقاله پیمایش بوده و از روش اسنادی و کتابخانه‌ای نیز برای تبیین مبانی نظری و تجربی و از شیوه نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که شدت شبکه بندی درون منطقه‌ای در یادگیری تعاملی و درنتیجه نوآوری بنگاه‌ها در منطقه کلان شهری تبریز نقش مهمی‌ایفا می‌کند و همجواری با شبکه مشتریان و تامین کنندگان بمثابه دو عامل مهم در ارتقاء ظرفیت‌های نوآوری بنگاه‌های منطقه عمل می‌کند درحالیکه محیط نهادی و منابع حمایت کننده دانش مانند: دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تأثیر چندانی در افزایش نوآوری بنگاه‌ها ندارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Intra-Regional Networks in Promoting Innovative Capacities of the Tabriz Metropolitan Region

چکیده [English]

Regional Innovation System (RIS) is a new approach formed in the 1990s following the evolution of the approaches and theories of regional development. It encompasses a system where the firms have interaction with regional actors in order to achieve interactive learning and innovation. This assists to the dynamic regional development and competitiveness by promoting the innovative capacities of the firms in the region. This article aims to analysis the role of intra-regional networks in promoting innovation capacities of the firms in Tabriz Metropolitan Region. In order to achieve such goal, a survey method was employed. A documentary and librarian method was also applied for studying the existing theoretical principles and approaches in this field. Besides, stratified sampling method was used for determining the sample size.
Findings show that the intensity of intra-regional networking has a significant role on the interactive learning and innovation of the firms. In addition, proximity to the customers and suppliers network is one of the determinant factors in the promotion of innovation capacities of the firms in the region. Whilst institutional environment and supporting resources of knowledge such as universities and R&D institutes have minimal impact on innovative capacities of the firms. Finally further studies for deeper understanding of the subject are recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • regional innovation systems
  • intra-regional network
  • learning and innovative capacities
  • Tabriz Metropolitan Region
  • Regional development
-   افشانی، سید علی‌رضا و سایرین. (1387)، مرجع کاربردیSPSS17، تهران: بیش .
-  داداش پور،‌‌هاشم. (1388)، خوشه‌های صنعتی، یادگیری، نوآوری و توسعه منطقه‌ای، فصلنامه علمی- ترویجی راهبرد یاس، شماره 18: 53- 72، تابستان.
-  داداش پور،‌هاشم؛ احمدی، فرانک. (1389)، رقابت پذیری منطقه‌ای بمثابه رویکردی نوین در توسعه منطقه‌ای، فصلنامه علمی- ترویجی راهبرد یاس، شماره 22: 51- 80، تابستان.
-   سرمد، زهره و همکاران. (1387)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، مؤسسه نشر آگاه.
-   منصورفر، کریم. (1387)، روشهای آماری، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
-   مهندسین مشاور عرصه. (1378)، طرح توسعه و عمران شهرستان تبریز.
-   مرکز آمار ایران، سال 1385، آمارگیری از کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر
-Amin, A., and Thrift, N. (1995). Globalization, institutional thickness and the local economy, In: Managing cities: the new urban context. P. Healey, S. Cameron, S. Davoudi, S. Graham, and A. Madanipour, eds., John Wiley, Chichester, pp.92- 108
-Basant. R, Chandra. P, (2007) ,Role of Educational and R&D Institutions in City Clusters: An Exploratory Study of Bangalore and Pune Regions in India, World Development, 35(6), pp.1055- 1076.
-Chen. K & Kenny .M, (2007) 'Universities/ Research Institutes and Regional Innovation Systems, The Case of Beijing and Shenzhen, World Development, 35(6), pp.1056- 1074.
-Cooke, P. (2002) 'Biotechnology Clusters as Regional, Sectoral Innovation Systems, International Regional Science Review, 25(1), pp.8- 37.
-Cooke, P., Uranga, M.G. and Etxebarria, G. (2003) 'Regional Innovation Systems: Institutional and Organizational Dimensions, Research Policy, 26, p.475- 491.
-Cooke. P, (2002) 'Regional Innovation Systems: General Findings and Some New Evidence from Biotechnology Clusters, Journal of Technology Transfer, 27, pp.133- 145.
-Cooke. P, (1996) 'The New Wave of Regional Innovation Networks: Analysis, Characteristics and Strategy, Small Business Economics, 8,  pp.159- 171.
-Cooke. P, Heydesdroff. L, (2005) 'Regional Development in the Knowledge – Based Economy: The Construction of Advantage, Journal of Technology Transfer,  31, pp. 5- 15.
-Dadashpoor, H. Allan, A. (2007), Industrial clustering, Learning and innovation in the Tehran Metropolitan Region: Empirical Evidence of the Electronics and Software industries, Studies in Regional Science, Vol. 37, No. 2, 471- 499.
-Dadashpoor, H. and Allan, A., (2010), Industrial Clustering, Innovation and Competitive Advantage in the Metropolitan Regions: Evidence from the Auto- Parts cluster within the Tehran Metropolitan Region, International Journal of Humanities, Vol. 17, No. 1: 29- 46.
-Diez. Javier. R, (1998) 'Innovative networks in manufacturing: some empirical evidence from the metropolitan area of Barcelona' ,Technovation, 20(3), pp. 139- 150.
-Diez. Javier. R, (2002) 'Metropolitan Innovation systems: a comparison between Barcelona, Stockholm and Vienna, International Regional Science Review, 25(1), pp.63- 85.
-Doloreux. D, (2002) 'What we Should Know about Regional Systems of Innovation'  Technology in Society,24, pp. 243- 263. 
-Doloreux. D, (2003) 'Regional Innovation Systems in the Periphery: The Case of the Beauce in Quebec (Cananda),International Journal of Innovation Management, 7(1), pp.67- 94.
-Doloreux. D, and Parto. S, (2006) 'Regional Innovation Systems: current discourse and unresolved issues, Technology in Society, 27(2), pp.133- 153.
-Doloreux. D, and Parto. S, (2004) 'Regional Innovation Systems: A Critical Synthesis, Institute for new Technology”, Discussion Paper Series, pp.7- 38.
-Etzkowitz. H, (2002) 'The Triple Helix of University – Industry – Government Implication for Policy and Evaluation, Working Paper, Science Policy Institutes. Stockholm.
-Gossling. T, Roetin. R, (2007) 'Innovation in Regions, European Planning Studies, 15(2), pp. 253- 270.
-Kenney. M, Chen. K, (2007) 'Universities/Research Institutes and Regional Innovation Systems: The Cases of Beijing and Shenzhen, World Development, 35(6), pp.1056- 1074.
-Kenney. M, Sohn. D, (2007) 'Universities, Clusters and Innovation Systems: The Case of Seoul, Korea, World Development, 35(6), pp. 991- 1004.
-Koroglu. B. A, (2004) 'SMEs networks as New Engines of Economic Development and Innovativeness, A Thesis Submitted to PHD, The Middle East Technical University.
-Lim. J. D, (2006) 'Regional Innovation System and Regional Development: Survey and a Korean Case' Working Paper Series, 2006(5),
-Todtling, F. and Trippl, M. (2005) 'One Size Fits all? Towards a Differentiated Policy Approach with Respect to Regional Innovation Systems, 34(8), pp. 1203- 1219.
-Todtling. F and Kaufmann. A, (2001) 'The Role of the Region for Innovation Activities of SMEs, European Urban and Regional Planning, 8(3), pp.203- 215.
-Tödtling, F. & Kaufmann. A, (1999) 'Systems of innovation in traditional industrial regions: The case of Styria in a comparative perspective, Regional Studies, 34, pp.29– 40.
-Tödtling, F. & Kaufmann, A. (2001) 'The role of the region for innovation activities of  SMEs' European Urban and Regional Studies, 8, pp.203–215.