نظام طبقاتی در ریگ ودا و اوستا، دکتر سیدمحسن سعیدی مدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مقاله بررسی نظام طبقاتی کاست، در ریگ ودا و اوستا در دو جامعه باستانی هند و ایران می‌باشد. تصور این که بین آریایی­های مهاجر هیچ و نه نظام طبقاتی وجود نداشته است، مشکل به نظر می­رسد؛چون سرودهای ریگ ودا و سروده­های اوستا به سه طبقه مجزا اشاره دارند. این طبقات در ریگ ودا به نام­های برهمن (روحانیان)، راجانیه (پادشاهان و اشراف)، وایزیه «وایسیاها» (کشاورزان، صنعتگران) بیان شده­اند. همچنین این طبقات سه گانه را با اسامی اَثروان (روحانیان)، رشتشتر(ارتشیان) و واستریه (کشاورزان و صنعتکاران) در اوستا آورده شده است. طبقه­بندی آریایی­ها نشان می‌دهد که ساختار طبقاتی ریگ ودایی با نظام طبقاتی اوستایی بسیار  نزدیک است. این نشان می‌دهد که هر دو نظام، منشاء مشترکی داشته‌اند. از این رو ثابت می­شود که مهاجرت آریایی­ها به هند به صورت تدریجی از ایران صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Caste-Class System in Rig - Veda and Avesta

چکیده [English]

This article aims to study thecaste-class system in Indian Rig- Veda and Avesta, which were the social structure of the ancient Iran as well as India. Since the hymns of the Rig – Veda and Avesta remark three distinct classes, it is hard to imagine the early Aryans with no social classes when they migrated to Iran and India. The Rig - Veda calls these classes "Brahman" (priest), "Rajanya" (nobility), and "Vaisya" (Commoner or Farmer - Craftsman). Avesta labels them "Athravan (priest)", "Rathaestar (Army)", and "Vastrya (Commoner or Farmer - Craftsman). The Classification of Aryans reveals that the classes from Rig-Veda are very close to the Avestan's social classes. This reveals that these two systems have a common origin. Hence it makes evident that the Aryans gradually migrated to India from Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Class system
  • Caste
  • India
  • Iran
  • Rig veda
  • Avesta
  • Aryans
-  بیرو، آلن. (1366)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: باقر ساروخانی، انتشارات کیهان، تهران.
-  باتومور. (1358)، جامعه­ شناسی، ترجمه: حسین منصور و حسن حسینی، انتشارات امیرکبیر، تهران.
-  کوئن، بروس. (1372)، درآمدی به جامعه شناسی، ترجمه: محسن ثلاثی، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران.
-  جلالی نائینی، سید محمدرضا. (1367)، گزیده ریگ ودا، انتشارات نشر نقره، تهران.
خرده اوستا. (1349)، برگردان از دین دبیره رشید شهمردان، تهران.
خرده اوستا. (1378)، ترجمه و تفسیر: موبد اردشیرآذرگشب، انتشارات فروهر، تهران.
-  زرین­کوب، عبدالحسین. (1384)، تاریخ مردم ایران، ایران قبل از اسلام، انتشارات امیر کبیر، چاپ نهم، تهران.
-  شوالیه، ژان؛ ­گربران، آلن. (1385)، فرهنگ نمادها، ترجمه: سودابه فضایلی، چاپ چهارم، انتشارات جیحون، تهران
-  ساروخانی، باقر. (1375)، دایره المعارف علوم اجتماعی، جلد اول، انتشارات کیهان، تهران
-  سعیدی مدنی، سید محسن. (1389)، مقایسه نظام طبقاتی کاست از دیدگاه ریگ ودا و شاهنامه، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
-  شعبانی، رضا. (1374)، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، نشر قومس، تهران.
-  فردوسی، ابولقاسم. (1379)، شاهنامه فردوسی، از روی چاپ مسکو، به کوشش دکترسعید حمیدیان، انتشارات قطره، چاپ پنجم، تهران.
-  کزازی، میرجلال الدین. (1384)، نامه باستان، انتشارات سمت، جلد اول، تهران.
-  مجیدزاده، یوسف. (1368)، آغاز شهرنشینی در ایران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
-  محسنی، منوچهر. (1376)، مقدمات جامعه شناسی، انتشارات نشر دوران، تهران
-  پانوف، میشل؛ برن، میشل. (1368)، فرهنگ مردم شناسی، ترجمه: اصغر عسکری خانقاه، انتشارات نشر ویس، تهران.
-  موسوی، سید حسن. (1382)، فرهنگ و تمدن ساسانی، نشر آرمانگرا، شیراز.
یسنا. (1356)، دکتر ابراهیم پور داوود، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
یشت­ها. (2536)، گزارش دکتر ابراهیم پور داوود، بکوشش بهرام فره­وشی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
نامه تنسر به گشنسب. (1354)، به تصحیح دکتر مجتبی مینوی و همکارای محمد اسماعیل رضوی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران.
-  نهرو، جواهر لعل. (1350)، کشف هند، ترجمه: تفضلی، انتشارات امیرکبیر، تهران.
- Ansari, G. (1960). Muslim Caste in Uttar Pradesh Published by The Ethnographic and Folk Culture Society, U.P, Lucknow.
- Birx, J. (2005). Encyclopedia of Anthropology, Sage Publication, New Delhi    
- Dutt, N. k. (1951). Origin and Growth of Caste in India, Vol 2, London, U.K.
- Ghurye, G.S. (1979). Caste and Race in India, Publication by Popular Rakashan Private Ltd, Bombay, India.
- Levinson, D., and Embwr, M. (1996), Encyclopedia of culture                    Anthropology, American Reference Publishing Company, INC. U. S. A.
- Majumdar, R. C. (1949).An Advanced History of India,London.                       
- Masani, R. P. (1945). Caste and Structure of Society, Published in the Legacy Of India.
- Peter. B. N. (1993), The New Encyclopedia Britannica, volume 2, By Encyclopedia Britannica. Inc. Printed in U. S.A