نقش صنعت گردشگری بر اشتغال و مقایسه آن با سایر بخش‌های اقتصادی مطالعه موردی منطقه اورامانات (استان کرمانشاه)، رحمت میرزائی، دکتر عزت اله سام آرام، دکتر علی خاکساری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به بررسی نقش صنعت گردشگری بر اشتغال در منطقه اورامانات ومقایسه آن با سایر بخش‌های اقتصادی پرداخته است. ،پس  اثرگذاری و کارکرد این صنعت در زمینه ایجاد اشتغال و نقش سرمایه گذاری در این صنعت بر کمیت اشتغال از مهمترین سوالات این پژوهش بوده است. ضمن اینکه بعد از پاسخگویی به این سوال اصلی در پی دریافت جوابی برای سوال زیر نیز بوده‌ایم:
  آیا صنعت گردشگری در منطقه اشتغال بیشتری ایجاد کرده است یا دیگر بخش‌های اقتصادی؟
پس از واکاوی ادبیات موضوع با استفاده از رویکردهای موجود در تبیین رابطه بین گردشگری و اشتغال، نظریه‌هایی همچون جان لی، بول، و... درباره اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و لانکوار و جولی لئونز درباره فعالیت زنان و جوانان در این خصوص و فصلی بودن اشتغال در گردشگری مورد توجه قرار گرفته‌اند و با استفاده از روش تحلیل داده‌های ثانویه، وضعیت اشتغال در این منطقه مورد ملاحظه قرار گرفته است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین توسعه صنعت گردشگری و اشتغال رابطه معنا داری وجود دارد و صنعت گردشگری باعث افزایش اشتغال جوانان شده است؛ مطالعات نشان می‌دهد که صنعت گردشگری در منطقه نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی اشتغال بیشتری ایجاد کرده است. علاوه بر این، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که  از بین فعالیت‌های مختلف گردشگری سهم حمل و نقل از نظر ایجاد اشتغال در مقایسه با سایر فعالیت‌ها بیشتر بوده است و اشتغال گردشگری در منطقه فصلی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Tourism Industry in Employment in Comparison With Other Economic Sectors

چکیده [English]

This research discusses the effects of tourism industry on occupation in the region of Uramanat (Kermanshah province) in comparison with other economic sectors.
The key question in this research is that what effects and functions this industry has had on employment? Besides, the research is going to answer the following questions as well:
-How enterprises of tourism have influenced the quantity of occupation in this region?
- Considering other economic sectors which one bring more job vacancy?
The concept of tourism (independent variable) with dimensions of Hotel management, restaurants , transportation , whole selling , retailing , tourism attractions as well as the concept of occupation (dependent variable ) with two dimensions of direct and indirect have been examined. In this research hypothesizes were simultaneously tested with two approaches of second data analysis and interview.
Findings indicate that there is a significant correlation between development of tourism and occupation. Among all sections of tourism, transportations have made much more job opportunities than the other. Occupation in the region is seasonal and tourism in spring and summer – especially in spring – attracts applicants of other jobs – especially- agriculture. There is a significant correlation between development of tourism and occupation for young generation. Nevertheless tourism has not created job opportunities for women in the region
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Tourism Attractions
  • Occupation
  • Auramanat
-   برگ و دیگران. (1383)، اقتصاد گردشگری ، محمدرضا فروتن، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
-   بول، آدریان. (1379)، اقتصاد نیروی جهانگردی، مترجم: علی اعظم محمدبیگی،  تهران: موسسه فرهنگی آینده پویان.
-   سلطانی، محمدعلی. (1374). اهمیت توسعه توریسم در جهان سوم، مقالات برگزیده سیمنار اصفهان و جاذبه‌های ایرانگردی و جهانگردی ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصفهان.
-   شارپلی، ریچارد. (1380)، گردشگری روستایی، مترجم: دکتر رحمت الله منشی زاده و همکاران، تهران: منشی.
-   فقیهی، ابوالحسن و دیگران (مهدی کاظمی). (1382)، زمینه‌های فرهنگی توسعه جهانگردی، مجموعه مقاله‌های سمینار: بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی.
-   کوپر و همکاران. (1380)،  اصول و مبانی جهانگردی، مترجم: اکبر غمخوار، تهران: فراماد.
-   کلهر، محمود. (1383)، طرح جامع گردشگری استان کرمانشاه، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان کرمانشاه.
-   گی، چاک، وای. (1382)، جهانگردی و چشم اندازی جامع، مترجم: علی پارسیاییان و محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
-   لانکوار، روبر. (1381)، جامعه شناسی جهانگردی و مسافرت، مترجم: صلاح الدین محلاتی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
لی، جان. (1378)،  گردشگری و توسعه در جهان سوم، عبدالرضا افتخاری و دیگران، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
-   مرکز آمار ایران. (1375)، سالنامه آماری استان کرمانشاه، تهران: مرکز آمار ایران.
-   مرکز آمار ایران. (1385)، سالنامه آماری استان کرمانشاه، تهران: مرکز آمار ایران.
-   موسایی، میثم. (1386)، اقتصاد توریسم، همدان: نور علم.
-   مهدوی، داوود. (1381)، نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها و ارائه مدل استراتژیک (مطالعه موردی دهستان لواسان کوچک)،  پایان‌نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه تربیت مدرس.
-   نصیری‌زاده، حمیدرضا و دیگران (جلیل توتونچی). (1382)، جهانگردی و اشتغال، مجموعه مقالات سیمنار: بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه جهانگردی در ج ا ا، دانشگاه علامه طباطبایی.
-   ولا، فرانسوا و همکاران. (1384)، گردشگری بین المللی، مترجم: محمد ابراهیم گوهریان و همکاران، تهران: امیرکبیر.
-   ولدبیگی، برهان الدین. (1380)، نگاهی به جاذبه‌های اکوتوریستی اورامان، انتشارات طاق بستان.
-   یزدانی، محمد. (1383)، بررسی وضعیت اشتغال زنان در صنعت جهانگردی با تاکید بر سنجش نگرش مدیران هتل‌های تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 
- Brown, Tommy L. et al. (2002). Tourism and employment in the Adirondack Park; Available online 29 April.
- Goldner. Charles. R. (2003). Tourism, John Wiley, Canada.
- Ireland, Michael. (2002). Gender and Class relations in tourism Employment; Available online 13 April.
- Joliffe, Lee et al. (2003). Seasonality in tourism employment: human resource challenges; International Journal of Contemporary Hospitality Management,15/6 P:312-316.
- Jordan, Fiona. (1998). An occupational hazard? Sex segregation in tourism employment; Available online 9 June.
- Szivas, Edith et al. (1999). Tourism employment during economic transition; Available online 10 September
-Ashoworth, John et al. (1999). Patterns of seasonality in employment in tourism in the UK; Routledge,part of the Taylor&Francis Group,V:6,N:11,P:735-739.
-    Gee, C. Y (1994). International  Hotels, Development and Management, Eastlansing, MI: the education Institute of  the American Hotel and  Motel Association
- Khbun, D. (1978). “Conservation of the historical environment for cultural survival”. Available [www.archnet.org]
-Wilkinson, Paul F. et al. (2000). Gender and tourism in an Indonesian Village; Available online 20 January
-    WTO (1996). Global Overview World Top Tourism Destinations. Madrid.