نقش سرمایههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری، دکترسیدمرتضی نوربخش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مقاله، بررسی تحلیل جامعه­شناختی جایگاه و نقش خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری است. فرضیة اصلی این تحقیق، به دنبال بررسی نقش سرمایة فرهنگی، سرمایة اجتماعی و سرمایة اقتصادی خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری است. جامعة آماری، دانشجویان پذیرفته ­شدة رشته­های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رشتة برق و رشتة حقوق دانشگاه تهران در سال تحصیلی 84-1383 هستند و حجم نمونة مورد نظر 150 نفر از دانشجویان ممتاز رشته­های یاد شده می‌باشد.
روش تحقیق، روش پیمایشی و ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامة محقق ‌ساخته است. برای تحلیل داده­ها از نرم­افزار Spssاستفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، سرمایة فرهنگی، سرمایة اجتماعی و سرمایة اقتصادی خانواده سهم مثبت و معنی­داری در به دست آوردن رتبه­های خوب و رشته­های ممتاز کسب‌شده از سوی دانشجویان داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rule of Social, Cultural and Economic Capitals of Volunteers to Success in Konkor

چکیده [English]

The goal of this essay is analyzing of Sociological status and role of family in the Success of Volunteers in Konkor. Main Hypotheses consider relation of family’s cultural, social and economic capital to the success of volunteers in exam. Regarding this 150 of excellent students of Medical, Electricity, Law of Tehran University (2004-2005) were selected and asked through self made researcher. Spss soft ware helps us to analyze data. 
Findings manifest that Capital, economic and cultural capital of students’ family have significant role in their success -good grades and acceptation in top fields.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family status
  • cultural capital
  • Social Capital
  • economic capital
  • success
- اسماعیل علی، سعید. (1377)، پژوهشی پیرامون چند فلسفة تربیتی معاصر. ترجمه: عباس عرب، انتشارات آستان قدس رضوی.
- بوردیو، پیر. (1378)، ذوق و سرمایة فرهنگی. ترجمه: لیلی مصطفوی، مجلة­ نامة فرهنگ، شمارة 30.
- چلبی، مسعود. (1373)، جامعه­شناسی نظم. تهران: نشر نی.
- چلبی، مسعود. (1375)، تحلیل شبکه در جامعه­شناسی، فصلنامة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، دورة دوم، پاییز و زمستان.
- خبرنامة آموزش عالی. (1380)، شمارة دوم، سال دوم.
- ­دواس، دی. ای. (1376پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه: هوشنگ نایبی، نشر نی.
- دورکیم، امیل. (1376)، تربیت و جامعه­شناسی. ترجمه: علی محمد کاردان، انتشارات دانشگاه تهران.
- ساعی، علی. (1374)، بررسی عوامل اکتسابی و انتسابی موفقیت در ورود به دانشگاه. پایان­نامة کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
- سرندی، پرویز. (1372)، بررسی عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران. پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
- شارون، جوئل. (1379)، ده پرسش از دیدگاه جامعه­شناسی. ترجمه: منوچهر صبوری، نشر نی.
- شریعتی، سارا. (1384)، انجمن جامعه‌شناسی ایران.
- کارنوی، مارتین. (1365)، تعلیم و تربیت در خدمت امپریالیسم فرهنگی. ترجمه: حسن پاشا شریفی، نشر روش نو.
- کلمن، جیمز. (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی. ترجمه: منوچهرصبوری، نشر نی.
- گرب، ادوارد. (1373)، نابرابری ­اجتماعی. ترجمه: ­محمد سیاهپوش، احمدرضا غروری­زاده، نشر معاصر.
- گیدنز، آنتونی. (1373)، جامعه‌شناسی. ترجمه: منوچهر صبوری، نشر نی.
- لیتل، دانیل. (1373)، تبیین در علوم اجتماعی. ترجمه: عبدالکریم سروش، نشر صراط.
- نورشاهی، نسرین. (1378)، تحولات نظام گزینش دانشجو برای دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی در ایران (با تاکید تحولات بین سا­ل­های 1358-1376)، فصلنامة پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شمارة 18.
 
- Alwin, D. F (1991). Family of origin and cohort Differences in verbal ability. American Sociological review,vo:56.
- Ambler, Johns and Neatherly, jody (2001). Education policy and equality. Some evidence from Europe, Social Science Quarterly, vo: 80,No,30.
- Ballentine, Jeaneh. h (1993). Sociology of education. third edition, prentice hallinc.
- Bourdieu, Pierre (1997). Cultural reproduction and social reproduction in: power and ideology in education. Edited by Karbel. Jerome etal, New York, oxford university press.
- Brand, Christopher (1997). The factor mewsletter, Edinburge.
Carbonary, William.J (1998). A little help from my friends parents. International closure and educational outcomes, Sociologyof education, Vo: 77, No: 4.
- Ching-his, Chang (1991). Historical trends in the equality of education opportunity in Taiwan. American Sociological Associalization.
- Conley, Dalton (2001). Capital for college, parental assets and postsecondary schooling. Sociology of education, Vo:74 , No: 1
- Husen, Toursten; Postlethwaite, Toneile (1985). International encyclopedia of education. Pergamon press.
- Lynch,Katheleen;Claire, Oriorday (1998). Inequality in higher education, a study of class barriers. British journal of sociology of education, Vo:19, No:4.
- Maslen, Jeoffrey (1995). Studu finds class divisions in access to australian higher educatin. The choronic of higher education, Vo:42 , No:14
- Nakhoie and Curtis, 1998.
- Nevala, Arto (1993). Socio – Economic background of university in finland after world war II. Scandinavian journal of education research , Vo:37.
- Pple, Michale.W (1995). Education and power. second edition, routlege.
Sarup , M. (1978). Marxism and Education. Landon, Toutledge 8 kegan paul. Vo1 , No. 25.
- Shamai, Samuel (1990). Critical sociology of education. Theory in practice, Biritish Journal of sociology of education, Vo:11 , No:4
-  Wimberly,Gorgelee (2000). Links between social capital and educational attainment amony African American adolescents. Dissertation abstract.