بررسی نقش عوامل مؤثر در گرایش به مصرف مواد مخدر جدید، فریبا درتاج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در روی­آوری معتادان به طرف مواد مخدر جدید می‌باشد. بدین منظور، نمونه­ای 100 نفری از معتادان که به مراکز ترک اعتیاد در سطح شهر کرمان مراجعه می‌کردند، به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامة محقق ‌ساخته که بیشتر شامل اطلاعات دموگرافیک و تاریخچة مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی است، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی و جدید با متغیرهایی همچون سن شروع مصرف، نوع مادة مصرفی سنتی اولیه و علت اولیة مصرف مواد مخدر ارتباط نزدیکی دارد. به گونه­ای که سنین شروع مصرف اولیة پایین‌تر، مصرف مواد سنتی محرک­تر و دلایل تفریحی،  کنجکاوی و سرگرمی ‌برای شروع مصرف پیش­بینی­کننده‌های خوبی برای مصرف مواد مخدر جدید و صنعتی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Effective Factors in Tendency Towards New Drugs

چکیده [English]

This research was done to study the effective factors of addicted tendency towards new drugs. A sample of 100 addicted people who went to addiction center in Kerman were chose accidentally and assessed by researcher made questionnaire which included demographic information and profile of industrial and traditional drug use. Findings show that the tendency to new and industrial drags have close relation with variables such as age of the first usage, type of first traditional drug and the motivation of first usage .
Being younger in the first usage, more stimulating traditional drug and motivation (such as leisure, hobby and curiosity) for the first usage were the best expected reason for using new and industrial drugs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • Industrial drugs
  • factors of tendency towards new drugs
- آزاد، پیمان. (1382)، اعتیاد. تهران: انتشارات معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

- پورشهبازی، عباس و همکاران. (1384)، روابط ساختاری عوامل روان­‌شناختی خطرزا و حفاظت­کننده از مصرف مواد مخدر در نوجوانان. فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شمارة 19.

- رحیمی موقر، آفرین. (1380)، روند سوءمصرف مواد در دهه‌های اخیر در ایران.

- اعتیاد در سوگیری نسبت به آن در دانشجویان، ارائه شده در اولین کنگرة انجمن روان‌شناسی ایران، دانشگاه علوم بهزیستی تهران.

- شمسی میمندی، منظومه؛ ضیاالدینی، حسن و شریفی یزدی، علیرضا. (1384)، عوامل مؤثر در گرایش به مواد مخدر از دیدگاه دانش‌آموزان دبیرستانی کرمان. مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان.

- مجاهد، عزیزاله و بخشانی، نورمحمد. (1384)، شیوع مصرف سیگار و مواد مخدر در دانش‌آموزان دبیرستانی زاهدان. طبیب شرق بهار.

- زارع زاده، علیرضا و همکاران. (1380)، بررسی اپیدمیولوژیک سوء مصرف مواد اعتیادآور بین دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان و پیش‌دانشگاهی شهر کرمان، پایان‌نامة دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکدة پزشکی.

-  ئزرانی، فریبا. (1385)، طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاه‌ها.

 سلطان نژاد، داوود و همکاران. (1379)، بررسی توزیع فراوانی مصرف مواد مخدر در مراجعه‌کنندگان به مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، پایان نامة دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

- صالح صدق پور، بهرام. (1381)، بررسی علل گرایش به مواد مخدر در نیروهای مسلح و ارائه راهکارهای اجرایی و اصولی برای پیشگیری از وقوع آن، وزارت دفاع، سازمان قضایی نیروهای مسلح.

- طارمیان، فرهاد. (1385)، سوء مصرف توأماً دول، شیشه، کریستال و قرص‌های ریتالین.

- علی احمدی، امید. (1380)، مطالعة چگونگی و تغییرات جرائم و مجرمین در استان کرمان، استانداری کرمان، روژان گرافیک، جلد پنجم.

- نصری، محمد. (1379)، بررسی شیوع اعتیاد به مواد مخدر و عوامل مؤثر در ایجاد آن در 2349 مراجعه ‌کننده به کلینک تندرستی، پایان‌نامة دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکدة پزشکی.

- محمدخانی، شهرام. (1381)، پیشگیری از مصرف الکل، سیگار و سایر مواد، فصلنامة پیام مشاور، سال چهارم شمارة 7.