بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر میزان مشارکت زنان در سازمان‌های غیردولتی(NGOs)، لیلا فرجی، جواد فعلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر میزان مشارکت زنان در سازمانهای غیردولتی می‌پردازد. برای سنجش سرمایه اجتماعی از شاخص‌های روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و هنجارهای عمل متقابل و برای سرمایه فرهنگی از شاخص‌های سرمایه فرهنگی تجسدی، عینیت یافته و نهادی استفاده شده است.
روش پژوهش تبیینی از نوع پیمایش است و نمونه پژوهش شامل 80 نفر از زنان 19-30 بوده است که در سازمانهای غیردولتی کودکان کار شهر تهران فعالیت داوطلبانه داشته‌اند  و با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای غیرتصادفی انتخاب شده‌اند.
  ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. داده‌های حاصله به دو شیوه توصیفی و استنباطی، تحلیل آماری شده‌اند. عمده‌ترین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که:
میان سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی و میزان مشارکت زنان در سازمانهای غیردولتی رابطه معنی داری وجود دارد، به طوری که با بالا رفتن سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی افراد مورد مطالعه، میزان مشارکت آنها در سازمانهای غیردولتی نیز بالا می‌رود و با پایین آمدن سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی افراد، میزان مشارکت آنها در سازمانهای غیر دولتی پایین می‌آید
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study The Effect of Social and Cultural Capitals on The Participation of Women in NGOs”

چکیده [English]

This research aims to study the effect of social and cultural capitals on the participation of women in nongovernmental organizations.
In this research, the indices of social relations, social trust, and interaction norms have been used to assess social capital. The indices of embodied, objectified, and institutionalized cultural capitals have been used to evaluate cultural capital.
The research is based on survey method. The statistical population is comprised of 80 females of 19 to 30 years old working voluntarily in the nongovernmental organizations for labor children of Tehran. The samples of this research were selected by random classification method.
The data were collected using a questionnaire, and analyzed statistically using descriptive and inferential methods.
Findings demonstrate that there is a meaningful correlation between social and cultural capitals and participation rate of women working in governmental organizations, i.e. any increase in the social and cultural capitals of women improves the participation rate of such women in NGOs, and vice versa.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Social Capital
  • cultural capital
  • NGOs
اینگلهارت، رونالد. (1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.

- بزرگ نیا، ارشیر. (1389)، نقش سرمایه اجتماعی در توسعه، سایت افتاب.

- بیرو، آلن. (1366)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: نشر کیهان.

- بیرو، آلن. (1370)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: نشر کیهان.

- بیکر، ترزال. (1388)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی، چاپ سوم.

- توسلی، غلامعباس. (1384)، مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید، نامه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شماره26.

- تولایی، نسرین. (1380)، بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی زنان، مجموعه مقالات کارگاه آموزشی توسعه مشارکت زنان.

- خدامرادی، حسین. (1382)، عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی زنان تکنوکرات، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

- خواجه نوری، بیژن. (1385)، بررسی رابطه مولفه‌های جهانی شده و مشارکت اجتماعی زنان، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز.

- خوش‌فر، غلامرضا. (1387)، تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی، پایان نامه دکتری جامعه شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

- دواس، دی، ای. (1385)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشرنی، چاپ هفتم.

- زیتلین، ایرونیکام و دیگران. (1373)، آینده بنیانگذاران جامعه شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران: نشرقوس.

- ساروخانی، باقر. (1370)، دایرة المعارف علوم اجتماعی، تهران: نشر کیهان.

- سایت دانشجو:daneshjoo.ir

- سرایی، حسن. (1384)، مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق، تهران: نشر سمت،  چاپ چهارم.

- سیسیانتین، مارتی. (1384)، تمایزها و اشتراکات بوردیو و پنتاج، روزنامه همشهری، 8 خرداد.

- شادی طلب،ژاله. (1382)، مشارکت اجتماعی زنان، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 1، ش 7، پاییز.

- شجاعی، زهرا. (1380)، مجموعه مقالات کارگاه آموزش توسعه مشارکت زنان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

- صمدیان، فاطمه. (1386)، بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی زنان، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه کرمان.

- غفاری، غلامرضا؛ نیازی، محسن. (1385)، جامعه شناسی مشارکت، تهران: نشر نزدیک.

- قانعی‌راد، محمدامین. (1384)، شبکه، روابط و مشارکت در سازمان‌های غیردولتی، مجله جامعه شناسی ایران، دوره شش، شماره6.

- کاستلز، مانوئل. (1380)، عصراطلاعات اقتصاد جامعه و فرهنگ،قدرت - هویت، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: انتشارات طرح نو،جلد دوم.

- کلمن، جیمز. (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشرنی.

- کوزر، لوئیس. (1373)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی.

- محسنی تبریزی، علیرضا. (1370)، مفهوم سازی و گروهبندی تئوری‌ها در حوزه جامعه شناسی و روان شناسی، نامه علوم اجتماعی، جلد دوم، شماره 2، دانشگاه تهران.

- محسنی تبریزی، علیرضا. (1375)، بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی، نامه پژوهش، تهران: سال اول، شماره یک.

- شویره، کریستی؛ فونتن، اولیویه. (1385)، واژگان بوردیو، ترجمه مرتضی کتبی، تهران: نشرنی.

- یزدان پناه، لیلا. (1382)، بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی، پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

 

-    Axelrod,Morris.(1950).urban structure and participation. American

Sociological Review.Vol 21.Issue 1.pp 13-18

-    Bekker.Rene. (2003). participation in voluntary association resources personality or both.www.fss.un.nl/soc/homes/bekker 2003

-    Bourdieu,Peer. (1986).The forms of capital .Translated by Richard Nice.Internet 2004

-    Bouse,j. and B. wellman. (2005). personal Relationsships: on and off the internet university press

-    Carmines E.and R.Zeller. (1979).Reliability and Validity Assessment.sage.Beverly Hills.calif

-    Inlee.Jae. (2000). Advancing women’s image analaysis of women’s current participation and … to actively is social activist.2000

-    Kelly,Ccarolin and Sara Brenlinger. (1996). The social psychology of collective .London;Taylor and Francis

-    Page. Michel.(1997). Reaction to paper by jofrideres contribution to the discution o proposed future strategic research on the civic participation of immigrants and new citizen department o pshychology university de montreal

-    Putnam.R.D. (2005). Bowling alane: Americas declining social capital, journal of  Democracy, P65

-    Putnam.R.D. (2000). Bowling alane: The collapse and revival of American community New York,  P:5

-    Price Bob. (2002). social capital and factors affecting civic engagement as reported by leaders of voluntary associations. The social science journal. vol39.Issue1

-    Rahnama.Majid.(1999). Participation.In; The development pictionary.Edite by Wolfcany Sachs.London.Zebbooks Ltd

-    Vicheka. ley. (2005). Combadian women and barriers to social participation.january