بررسی نیازها، علایق و اولویت‌های دختران نوجوان شهر تهران، جعفر هزارجریبی، محمد سیدغراب، صابر جعفری کافی‌آباد، سیدمهدی دبستانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شماره18 بهار1393

چکیده


با تغییرات اجتماعی گسترده­ای که ایران در سال­های اخیر تجربه کرده است نقش، نگرش و­ انتظارات دختران و زنان نیز دست نوجوان ساکن شهر تهران دارا می‌باشند. از میان نیازهای فردی-روانی اصلی مشخص­شده در مطالعات اکتشافی، نیاز به مورد محبت واقع­شدن، موفقیت و محبت ­کردن به ترتیب سه اولویت اصلی نیازهای فردی- روانی دختران را تشکیل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نشان­دهنده این مهم می­باشد. به­نظر می­رسد که برنامه­های اجتماعی که با توجه به این شرایط ویژه تدوین می‌گردند بدلیل عدم‌آشنایی کافی با گروه هدف خود، سنخیت لازم را با مخاطبین خود ندارند. هدف این پژوهش ارائه تصویری از نیازهای اساسی، اولویت­ها و علایق دختران دانش­آموز 9 تا 18 سال ساکن شهر تهران می­باشد.
نتایج این پژوهش نشان می­دهد که نیاز به اعتماد عمومی و اعتماد نهادی بالاترین اهمیت و اولویت را برای دختران می­دهند. از میان انواع موسیقی، نوجوانان موسیقی پاپ را ترجیح می­دهند. گردش با دوستان به روش‌های دیگر گذران اوقات فراغت اولویت دارد و فیلم­های کمدی و شاد برای آنها اولویت دارد. پایگاه اقتصادی خانواده با تعداد کمتری از نیازهای نوجوانان دختر رابطه معنادار دارد. سرمایه فرهنگی و سن (مقطع ­تحصیلی) به ترتیب روابط معنادار بیشتری را نشان می­دهند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rvey Of Needs, Interests And Priorities Of Juvenile Girls In Tehran

چکیده [English]

With the vast social changes in Iran in recent years; the role, view and expectations of girls and women has experienced the most serious social challenges. Their unexampled attendance in various social, political, economic and cultural arenas truly shows this matter. Nonetheless it seems that these codified social programs do not consider the real condition and because of insufficient acquaintance with the target group, don't have the proper congruity with their respondents. The goal of this research is to show an image of basic needs, priorities and preferences of 9 - 18 years old girls in Tehran. Needs of girls are divided under two general social and psycho-individual classes.
Results of the research showed that institutional trust and general trust are the most important items for them; and among thirteen determined psycho-individual needs, getting adored, success and kindness are the most important items. Among different kinds of music, juvenile girls prefer listening to pop music. They prefer jaunt with their friends to other kinds of spending leisure time; and happy and comedy is their beloved movie genre. Results of scrutinizing the correlations between different needs and background variables show that economic strata of family has the least meaningful correlations with the needs of juvenile girls. Cultural capital and age- level of education- respectively show more meaningful correlations. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • girls
  • needs
  • priorities
  • preferences
  • age
  • economic status of family
  • cultural capital
 

- آناستازی، الست. (1361)، روان­آزمایی، ترجمه: محمدتقی براهنی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- اسماعیلی، رضا؛ ربیعی، کامران. (1387)، «تحلیلی بر نیازهای فرهنگی- اجتماعی دختران نوجوان»، مجله­ مطالعات راهبردی زنان، شماره 41.

- الوانی، سیدمهدی. (1370)، «مقاله­هایی درباره مبانی رفتار سازمان و انگیزش»، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

- اصنافی، امیر. (1388)، «نیازسنجی مفهومی اساسی در علوم اجتماعی»، مجله­ رشد علوم اجتماعی، دوره­ دوازدهم، شماره­ 4.

- جمعی از مؤلفین. (1380)، مکتب­های روان­شناسی و نقد آن، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد اول.

- حمیدی، فریده. (1384)، «بررسی مقایسه‌ای نیازهای جمسانی، عاطفی، اجتماعی و مذهبی نوجوانان مناطق محروم براساس جنسیت»، مجله پژوهش زنان، شماره 2.

- خمسه، سمیرا؛ رضائیان، مجید. (1386)، «بررسی نیازهای فرهنگی مردم شهر کرج در سال 1386»، مجله­ رهپویه­ هنر، شماره­ چهارم.

- رفعت‌جاه، مریم؛ رشوند، مرجان؛ شیهدی زندی، مریم. (1389)، «تبیین جامعه‌شناختی فعالیت‌های فراغتی دختران جوان»، مجله مطالعات راهبردی زنان، سال سیزدهم، شماره 50.

- زتومکا، پیوتر. (1386)، اعتماد نظریه جامعه­شناختی، ترجمه­: غلامرضا غفاری، تهران: نشر شیرازه.

- شاملو، سعید. (1382)، مکتب­ها و نظریه­ها در روان­شناسی شخصیت، تهران: انتشارات رشد.

- شفیعی، سمیه سادات. (1389)، «سیاست­های فرهنگی دولت و الگوهای سبک زندگی دختران»، پایان­نامه دکتری جامعه شناسی، استاد راهنما: دکتر محمدسعید ذکایی، استاد مشاوره: دکتر محمدحسین پناهی و دکتر ابوتراب طالبی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.

- صدیق سروستانی، رحمت‌الله؛ حبیب‌پور کتابی، کرم. (1386)، «بررسی نیازهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی دختران دانش‌آموز سراسر کشور»، مجله پژوهش زنان، دوره 5، شماره 3.

- فتحی واجارگاه، کوروش. (1375)، نیازسنجی در برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، تهران: انتشارات اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی.

- فتحی واجارگاه، کوروش. (1385)، نیازسنجی پژوهشی؛ مساله­یابی پژوهشی و اولویت­بندی طرح­های تحقیقاتی ویژه مدیران و کارشناسان واحدهای پژوهشی، تهران: نشر آییژ، چاپ اول.

- کونتر، هارولد؛ اودانل، سیریل؛ ویریچ، هینز. (1384)، اصول مدیریت، ترجمه: محمدهادی چمران، تهران: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی.

- گیدنز، آنتونی. (1376)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.

- لاپتن، دبورا. (1380)، بیم مدرنیزاسیون تاملی، ترجمه­: مریم رفعت­جاه، تهران: ارغنون شماره 18.

- مقیمی، سیدمحمد. (1390)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: راه­دان.

- هرسی، پال؛ بلانچارد، کنت. (1389)، مدیریت رفتار سازمانی: کاربرد منابع انسانی، ترجمه دکتر علی علاقه‏بند، تهران: امیرکبیر.

- هزارجریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا. (1391)، آناتومی رفاه اجتماعی، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.

 

- Alderfer, Clayton P. (1969). "An empirical test of a new theory of human needs." Organizational behavior and human performance, 4.2.‏

- Bennett, Andy & Harris, Keith Kahn, (2004) After Subculture: Critical Studies In Contemporary Youth Culture, Palgrave Macmillan.

- Bradshow, J. (1972). "The Concept of Social Needs", in: Quality Journal of Social Services, No. 3, New Society.

- Costanza, Robert, et al. (2007). "Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being". Ecological economics, 61.2.

- Featherstone, M. (1991). Consumer Culture and Postmodernism. London: Sage.

- Maslow, Abraham Harold; Frager, Robert; Fadiman, James (1970). "Motivation and Personality", Vol. 2, New York: Harper & Row.‏

- Max-Neef, Manfred; Elizalde, Antonio; Hopenhayn, Martin (1992). "Development and human needs", Real-Life Economics: understanding wealth creation, edited by: Ekins, P. and Max-Neef, M., Routledge, London.

- Murray, H. A. (1938). "Explorations in personality", New York: Oxford University Press.

- Roger A., Kaufman; English, Fenwick W. (1979). "Needs assessment: Concept and application", Educational Technology publication.

- Scriven, M. (1975). "Needs Assessment: Concept and Practice", New Direction for Program Evaluation, The Falmer Press.

- Suarez, T. M. (1991). "Need Assessment Studies", International Encyclopedia of Curriculum. Pergamon Press.

منابع الکترونیکی:

منابع

- آناستازی، الست. (1361)، روان­آزمایی، ترجمه: محمدتقی براهنی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- اسماعیلی، رضا؛ ربیعی، کامران. (1387)، «تحلیلی بر نیازهای فرهنگی- اجتماعی دختران نوجوان»، مجله­ مطالعات راهبردی زنان، شماره 41.

- الوانی، سیدمهدی. (1370)، «مقاله­هایی درباره مبانی رفتار سازمان و انگیزش»، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

- اصنافی، امیر. (1388)، «نیازسنجی مفهومی اساسی در علوم اجتماعی»، مجله­ رشد علوم اجتماعی، دوره­ دوازدهم، شماره­ 4.

- جمعی از مؤلفین. (1380)، مکتب­های روان­شناسی و نقد آن، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد اول.

- حمیدی، فریده. (1384)، «بررسی مقایسه‌ای نیازهای جمسانی، عاطفی، اجتماعی و مذهبی نوجوانان مناطق محروم براساس جنسیت»، مجله پژوهش زنان، شماره 2.

- خمسه، سمیرا؛ رضائیان، مجید. (1386)، «بررسی نیازهای فرهنگی مردم شهر کرج در سال 1386»، مجله­ رهپویه­ هنر، شماره­ چهارم.

- رفعت‌جاه، مریم؛ رشوند، مرجان؛ شیهدی زندی، مریم. (1389)، «تبیین جامعه‌شناختی فعالیت‌های فراغتی دختران جوان»، مجله مطالعات راهبردی زنان، سال سیزدهم، شماره 50.

- زتومکا، پیوتر. (1386)، اعتماد نظریه جامعه­شناختی، ترجمه­: غلامرضا غفاری، تهران: نشر شیرازه.

- شاملو، سعید. (1382)، مکتب­ها و نظریه­ها در روان­شناسی شخصیت، تهران: انتشارات رشد.

- شفیعی، سمیه سادات. (1389)، «سیاست­های فرهنگی دولت و الگوهای سبک زندگی دختران»، پایان­نامه دکتری جامعه شناسی، استاد راهنما: دکتر محمدسعید ذکایی، استاد مشاوره: دکتر محمدحسین پناهی و دکتر ابوتراب طالبی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.

- صدیق سروستانی، رحمت‌الله؛ حبیب‌پور کتابی، کرم. (1386)، «بررسی نیازهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی دختران دانش‌آموز سراسر کشور»، مجله پژوهش زنان، دوره 5، شماره 3.

- فتحی واجارگاه، کوروش. (1375)، نیازسنجی در برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، تهران: انتشارات اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی.

- فتحی واجارگاه، کوروش. (1385)، نیازسنجی پژوهشی؛ مساله­یابی پژوهشی و اولویت­بندی طرح­های تحقیقاتی ویژه مدیران و کارشناسان واحدهای پژوهشی، تهران: نشر آییژ، چاپ اول.

- کونتر، هارولد؛ اودانل، سیریل؛ ویریچ، هینز. (1384)، اصول مدیریت، ترجمه: محمدهادی چمران، تهران: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی.

- گیدنز، آنتونی. (1376)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.

- لاپتن، دبورا. (1380)، بیم مدرنیزاسیون تاملی، ترجمه­: مریم رفعت­جاه، تهران: ارغنون شماره 18.

- مقیمی، سیدمحمد. (1390)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: راه­دان.

- هرسی، پال؛ بلانچارد، کنت. (1389)، مدیریت رفتار سازمانی: کاربرد منابع انسانی، ترجمه دکتر علی علاقه‏بند، تهران: امیرکبیر.

- هزارجریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا. (1391)، آناتومی رفاه اجتماعی، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.

 

- Alderfer, Clayton P. (1969). "An empirical test of a new theory of human needs." Organizational behavior and human performance, 4.2.‏

- Bennett, Andy & Harris, Keith Kahn, (2004) After Subculture: Critical Studies In Contemporary Youth Culture, Palgrave Macmillan.

- Bradshow, J. (1972). "The Concept of Social Needs", in: Quality Journal of Social Services, No. 3, New Society.

- Costanza, Robert, et al. (2007). "Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being". Ecological economics, 61.2.

- Featherstone, M. (1991). Consumer Culture and Postmodernism. London: Sage.

- Maslow, Abraham Harold; Frager, Robert; Fadiman, James (1970). "Motivation and Personality", Vol. 2, New York: Harper & Row.‏

- Max-Neef, Manfred; Elizalde, Antonio; Hopenhayn, Martin (1992). "Development and human needs", Real-Life Economics: understanding wealth creation, edited by: Ekins, P. and Max-Neef, M., Routledge, London.

- Murray, H. A. (1938). "Explorations in personality", New York: Oxford University Press.

- Roger A., Kaufman; English, Fenwick W. (1979). "Needs assessment: Concept and application", Educational Technology publication.

- Scriven, M. (1975). "Needs Assessment: Concept and Practice", New Direction for Program Evaluation, The Falmer Press.

- Suarez, T. M. (1991). "Need Assessment Studies", International Encyclopedia of Curriculum. Pergamon Press.

منابع الکترونیکی: