بررسی ویژگی‌های کارآفرینی اجتماعی در سازمان‌های دولتی(مورد مطالعه: ادارۀ کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت توسعه کشاورزی دانشگاه یاسوج

2 دانشیار مدیریت توسعه کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده

ایران در مسیر توسعه است و مقولۀ کارآفرینی اجتماعی می‌تواند به سرعت دادن روند پیشرفت کشور کمک کند. در‌صورتی‌که کارآفرینی اجتماعی بین کارکنان دولت نهادینه شود، می‌تواند راه‌حلی پایدار و قابل اجرا برای مسائل مختلف باشد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، مطالعۀ ویژگی‌های کارآفرینی اجتماعی کارکنان امور عشایر است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده‌ها، توصیفی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته براساس نظریۀ دیس بود که روایی آن به تأیید اساتید و کارشناسان صاحب‌نظر رسید. برای تعیین پایایی پرسش‌نامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (84/0). نتایج مطالعه نشان داد که میزان کارآفرینی اجتماعی کارکنان ادارۀ کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد دارای دامنۀ تغییرات 33/4 تا 54/8 است. برای بررسی کارآفرینی اجتماعی در جامعۀ آماری مورد بحث، سه گروه به‌صورت گروه اول، دارای کارآفرینی اجتماعی پایین، گروه دوم، کارآفرینی اجتماعی متوسط و گروه سوم، کارآفرینی اجتماعی بالا، نام‌گذاری شدند. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که سه گروه، از نظر هر پنج متغیر کارآفرینی اجتماعی (مأموریت‌گرایی، پشتکار، نوآوری، شهامت و مسئولیت‌پذیری) با هم تفاوت معنی‌داری در سطح 01/0 دارند. همچنین از نظر جامعۀ آماری، شیوۀ مناسب مدیریت، مهم‌ترین عامل اثرگذار در ویژگی‌های شخصیتی افراد است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Features of Social Entrepreneurship in Governmental Organizations: A Case Study of the Organization for Nomadic Peoples Affairs, Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad Province

نویسندگان [English]

  • rasol maleki 1
  • hamed yelaghcheghikhor 1
  • mostafa ahmadvand 2
چکیده [English]

Iran is a developing country and social entrepreneurship can speed up its progress. If the social entrepreneurship is established among public employees, it can be an effective and sustainable solution to various problems. Accordingly, the purpose of this research was to study the condition of social entrepreneurship among Organization for Nomadic Peoples Affairs staff of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad. The study is an applicable study with regard to its objective and is a descriptive study in terms of data collection. The data collection instrument was a questionnaire based on Dees’ theory. Face validity of questionnaire was confirmed by a panel of experts and its reliability was determined using Cronbach’s alpha coefficient (0.84). The results showed that the social entrepreneurship range
of this organization’s staffs between 4.33 and 8.54. To study social entrepreneurship in the target population, three groups were developed: Group One, with low social entrepreneurship, Group Two, with moderate social entrepreneurship and Group Three, with high social entrepreneurship. Kruskal-Wallis test showed that the three groups were significantly different at the 0.01 level in terms of five variables of social entrepreneurship (mission adopt, perseverance, innovation, acting boldly and accountability). Also, appropriate management practice was the most important factor affecting the traits from the viewpoint of respondents.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social entrepreneurship
  • entrepreneurial traits
  • nomads’ affairs
  • Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad
- آهنگرپور، عادل؛ سیدمجتبی حسینی‌فرد. (1387)، «کارآفرینی اجتماعی»، مجلۀ مرکز کارآفرینی پردیس قم، 1: 22ـ 44.
-  انصاری، منوچهر؛ محمود احمدپور داریانی و زهرا بهروز آذر. (1389)، «ویژگی‌های فردی اثرگذار بر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی در مؤسسه‌های خیریۀ استان تهران»، توسعۀ کارآفرینی، 8 (2):37-64.
-  بنیاد توسعۀ کارآفرینی زنان و جوانان. (1390)، رویکرد کارآفرینانه در بخش اجتماعی،
http://www.foundationed.net/index.php?option=com_content&view= article&id=152&Itemid=33], [February, 2015
-  صالحی صدقیانی، جمشید. (1389)، «بررسی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد مشخصه‌های رفتاری»، توسعۀ کارآفرینی، 7 (2):67-94.
-  صمیمی، مهدی و مینا طاهری. (1390)، «کارآفرینی اجتماعی چیست؟»، دنیای اقتصاد، شماره 2440.
-  عرب، عباس. (1390)، نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش­بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان: مطالعۀ تطبیقی دانشگاه­های دولتی با غیردولتی مشهد، پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی.
-  عمرانی، زهرا؛ مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی. (1389)، «اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیدگاه فعالان اجتماعی»،توسعۀ کارآفرینی، 8 (2): 11-36.
-  یادگار، نسیم؛ عباس بازرگان؛ نظام‌الدین فقیه. (1390)، «فرایند شکل‌گیری ابتکارات کارآفرینان اجتماعی: الگویی برگرفته از نظریۀ برخاسته از داده‌ها»، توسعۀ کارآفرینی، 13 (4):7-29.
- Aggestam, Maria. (2014). Conceptualizing entrepreneurial capital in the context of institutional change. International Entrepreneurship Management Journal. 10 (1): 165-186.
- Bhawe, Nachiket; Gupta, Vishal and Trilok Kumar, Jain. (2006). The entrepreneurship of the good samaritan: a development framework to understand social entrepreneurship using insights from qualitative study. [http://ssrn.com/abstract-902685].
- Boschee, Jerr. (1998). Merging mission and money: a board member s guide to social entrepreneurship. The NationalCenter for Non Profit Boards.
- Dees, Gregory. (2001). The meaning of ‘social entrepreneurship’. StanfordGraduateBusinessSchool.
- Dion, Michel. (2014). The economic and non-economic dimensions of social entreprises’ moral discourse: an issue of axiological and philosophical coherence. International Entrepreneurship Management Journal. 10 (2): 385-408.
- Elkington John and Hartigan, Pamela. (2008). The power of unreasonable people: how social entrepreneurs create markets that change the world. HarvardBusinessSchool Press.
- Harding, Rebecca. (2006). Social entrepreneurship monitor. LondonBusinessSchool.
- Lehner, Othmar Manfred and Juha Kansikas. (2011). Social entrepreneurship research across disciplines: paradigmatic and methodological considerations. 3RD Emes International Research Conference on Social Enterprise, Roskilde University, Denmark.
- Lepoutre, Jan; Justo, Rachida; Terjesen, Siri and Niels Bosma. (2013). Designing a global standardized methodology for measuring social entrepreneurship activity: the global entrepreneurship monitor social entrepreneurship study. Small Business Economic, 40: 693–714.
- Mair, Johanna and Martí Ignasi. (2006). Social entrepreneurship research: a source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business: 41 (1): 36-44.
- Mair, Johanna and Noboa, Ernesto. (2003). Social entrepreneurship: how intentions to create a social enterprise get formed.Barcelona: IESEBusinessSchool.
- Martin, Roger and Sally Osberg. (2007). Social entrepreneurship: the case for definition. Leland Stanford Jr. University.
- Massetti, Brenda.  (2008). The social entrepreneurship matrix as “tipping point” for economic change. The First International Conference on Social Entrepreneurship, Systems Thinking, & Complexity, AdelphiUniversity.