بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با توسعۀ کارآفرینی سازمانی(مطالعۀ موردی: ایران خودرو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ـ دانشگاه کردستان. نویسندة مسئول

2 دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی ـ دانشگاه علامه طباطبائی

3 دکتری مدیریت آموزشی ـ عضو هیئت علمی دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر سرمایۀ اجتماعی (اعتماد، هنجارها و شبکه­های اجتماعی) بر توسعۀ کارآفرینی سازمانی انجام گرفته است. در این پژوهش، از مؤلفه­های نظریۀ سرمایۀ اجتماعی نهاپایت و گوشال (1976) و مولفه­های نظریۀ آنتونیک و هیسریچ (2003) دربارۀ کارآفرینی سازمانی  استفاده شده است. روش بررسی توصیفی همبستگی و تلفیقی از روش کتابخانه‌ای و میدانی است. در بررسی میدانی 372 نفر از کارکنان (کارگران، کارگران ماهر، مسئولان میانی و مدیران) شاغل در شرکت ایران خودرو، در سال 1392، با استفاده از پرسش‌نامه محقق‌ ساخته سرمایۀ اجتماعی (نهاپایت و گوشال، 2002) و پرسش‌نامۀ محقق‌ ساخته برای ابعاد هفتگانۀ کارآفرینی سازمانی (آنتونیک و هیسریچ 2003) به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای متناسب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی (میانگین) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون میانگین، رگرسیون خطی دومتغیره) صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین سرمایۀ اجتماعی و ابعاد پنجگانۀ آن با میزان کارآفرینی سازمانی رابطۀ مستقیم وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد بین دو متغیر سرمایۀ اجتماعی و میزان کارآفرینی سازمانی، رابطۀ خطی وجود دارد و سرمایۀ اجتماعی سازمانی توانایی پیش‌بینی 21 درصد از تغییرات واریانس کارآفرینی سازمانی را دارد. نتایج به‌صورت کلی نشان می‌دهد، کارآفرینی سازمانی، به‌عنوان سازه‌ای تلفیقی (تکنولوژیکی ـ مدیریتی ـ اجتماعی) از کمیت و کیفیت سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه‌های آن تأثیر  مستقیم می‌پذیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Capital and Organizational Entrepreneurship Development: A Case Study of Iran Khodro

نویسندگان [English]

  • manejeh mohammadzadeh 1
  • abolfazl amanein 2
  • sedrasol hosseni 3
چکیده [English]

This study aims to identify the relationship between social capital (trust, norms and social networks) and organizational entrepreneurship development. In this study the components of Nahapiet and Ghoshal’s social capital theory and Antonich & Hisrich’s theory about organizational entrepreneurship were used. The research method was descriptive correlation and a combination of documentary and field methods. In the field analysis, 372 employees working in Iran Khodro Industrial Group in 2014 participated by filling out a researcher made-questionnaire of social capital (Nehapiet & Ghoshal, 2002) and a researcher-made questionnaire for the seven dimensions of organizational entrepreneurship (Antonich & Hisrich, 2003). Participants were selected and studied using the quota sampling method. Data analysis was done at two levels of descriptive (mean) and expressive (Pearson correlation coefficient, Mean test and binary linear regression). The results showed a direct relationship between social capital and its five dimensions and the rate of organizational entrepreneurship. The
results of linear regression test indicated a linear relationship between the two variables of social capital and the rate of organizational entrepreneurship while social capital had the potential of predicting 21 percent of changes in organizational entrepreneurship. Overall, the results showed that organizational entrepreneurship, as a syncretistic construct (technological, managerial and social), is subject to the quality and quantity of social capital and its dimensions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • organizational entrepreneurship
  • Trust
  • Social networks
-  احمدپور داریانی، محمود. (1386). کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. تهران: شرکت پردیس 57.
- چیذری، محمد؛ عنایت عباسی و مهدی رحمانیان. (1392). ارتباط بین دریافت حمایت سازمانی و هوش هیجانی با رفتار کارآفرینی کارکنان سازمکان جهاد کشاورزی. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. شماره 1 بهار 92.
- ستاری قهفرخی، مجتبی. (1389). ایجاد سازمان یادگیرنده و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط. کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی- شیراز.
-  صمدآقایی، جلیل. (1382). سازمان­های کارآفرین. تهران: مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.
-  صمدآقایی، جلیل. (1386). کارآفرینی پیشرفته. تهران: مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی.
-  عبداللهی، محمد. (1386). "مسائل و راه حل­های سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران." فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 38 و 39: 57-31.
-  علم بیگی، امیر و شهلا آقاپور. (1388). اعتبار سنجی شور کارآفرینی در بین دانشجویان. فصلنامه توسعه کاآفرینی. شماره 2.
-  فرهنگی، علی­اکبر؛ حسین صفرزاده. (1386). کارآفرینی: مفاهیم، نظریه­ها، مدل­ها و کاربردها. تهران: مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی.
-  فیلد، جان. (1386). سرمایۀ اجتماعی. ترجمۀ غلامرضا غفاری و حسین رمضانی. تهران: کویر.
-  کلمن،جیمز(1377). بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
-  مارکوارت، ماکیل جی. (1385). ایجاد سازمان یادگیرنده. ترجمه محمدرضا زالی. مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
-  مقیمی، سید محمد. (1384). کارآفرینی در سازمانهای دولتی. نشر نو اندیش.
-  هزارجریبی، جعفر. (1386). کارآفرینی. تهران: پژوهشکدۀ امور اقتصادی.
- هیسریچ، رابرت؛ مایکل پیترز. (1383). کارآفرینی. ترجمۀ علیرضا فیض­بخش و حمیدرضا تقی‌یاری. تهران: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
-  هیگینز، جیمز. (1380). 101 تکنیک حل خلاق مسئله. ترجمۀ محمود احمدپور داریانی. تهران: امیرکبیر.
 
-    Adonisi, M. (2003). The relationship between corporate entrepreneurship, market orientation, organizational flexibility and job satisfaction.
-    Antoncic,Bostjan.Hisrich,Robert  D. (2004)."Clarifying intrapreneurship concept", Journal of Small Business and Enterprise Development, V.10,N.1,pp.7-24.
-    Antonic, B – Hisrich, R.D. (2003). "Clarifying the intrapreneurship  concept", Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol.10, No. 1, pp. 7-24.
-    Antonic, B & Hisrich, R. D. (2001). “Intrapreneurship: Construct refinement and  cross-cultural validation” Journal of Business Venturing ,Vol.16,
-    Bohringer, Andrees W.O & Maurer Indre. (2004). Barriers to innovation in the process of innovation , The druid Academys Winter Conference.
-    Chen, J., Zhu, Z. & Anquan, W. (2005). A system model for corporate entrepreneurship. International Journal of Manpower, 26(6), 529-543.
-    Cochran, T. C. (1968). Entrepreneurship. International Encyclopedia of the Social Science. New York: Free Press.
-    Cohen, D. and Prusak, L. (2001). In good company: how social capital make organizations work. In Vilanova & Josa 9 (2003) Social capital as a managerial phenomenon. Working paper, Department of Industrial Engineering and management. Tamper university of Technology.
-    Cornwall, J. and B. Perlman. (1990). Organizational Entrepreneurship. Boston: Irvin.
-    Covin, J. G. and D. P. Slevin. (1991). A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior Entrepreneurship Theory and Practice. (16).
-    Daft, R. L. (2006). Fundament of organizational theory and designing. Translated by: Ali Parsaeian and Mohammad erabi. Cultural research bureau publication. Tehran. 3nd ed. (P.680).
-    Dees Gregory & Starr Jennifer. (2003). "Entrepreneurship through on ethical lens : dilemmas and Issues for reasearch and practice", in Sexton & Kasarda, The state of the Art of Entrepreneurship, Boston: Pws – Kent publishing co.
-    Demirbag, M., Koh, S. C. L., Tatoglu, E. & Zaim, S. (2006). TQM and market orientation’s impact on  SMEs’ performance, Industrial Management & Data Systems, 106 (8), 1206-28.
-    Fry, F. (1993). Entrepreneurship: A Planning Approach. Englewoog Cliffs NJ: Prentice - Hall.
-    Furst, R. M. (2005). An exploration of corporate entrepreneurship: Venturing signatures and their  underlying dynamics. From.
       www.Wilkes.Edu/Include/Academics/Gradbulletin_0304.Pdf.
-    Hisrich RD $ Peters. M. P. (2002). Entrepreneurship, 5th Ed. New York: MacGrow - Hill / Irwin.
-    Hisrich, R. D. and M. P. Peters .(2003). Clarifyin the intrapreneurship Concept. Journal of Smal Business and Enterprise Development. (10) 1: 7-24.
-    Hisrich, R. D. and M. P. Peters. (1998). The Individual Entrepreneur in Entrepreneurship. McGrow Hill Publishing.
-    Ireland, R. D., Hitt, M. A., Camp, S. M. and Sexton, D. L. (2001), "Integrating entrepreneurship actions and strategic management actions to create firm wealth", Academy of Management Executive, V.15,N.1, pp. 49-63.
-    Kuratko, Donald. & Hodgetts, Richard. (2001). Entrepreneurship: A Contemporary Approach. HarcourtCollege Publishers.
-    Leana, C. R. & Van Burren, H. J. (1999). Organizational Social Capital and Employment Proactives. Academy of management reviews.
-    Levin, D. Z., & Cross, B. (2003). The strength of weak ties you can trust: The mediating role of trust in effective knowledge transfer. anagement Science  (in press). Winner of 2002
-    Liao J. & H. Welsch (2005), “Roles of Social Capital in Venture Creation: Key  Dimensions and Research Implications”, Journal of Small Business  Management, Vol.43, No.4, pp.345–362.
-    Lin, N. & Erickson, B. (2008). Social Capital: An International Research Program, New York: Oxford University Press Inc.
-    Luhmann, N. (1979). Trust and Power. New York: John Wiley.
-    Lumpkin, G. T., & Dess, G.G. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance. Academy of Management Review. (12) 1: 135-172.
-    Martin. R. and Sum, W. (1992). Successful entrepreneurship in Hong Kong. LongRange Planning: 87-93.
-    Morales, Vı´ctor J. Llorens-Montes, Francisco J. Verdu´-Jover, Antonio J.(2006)." Antecedents  and consequences of organizational innovation and organizational learning in entrepreneurship", Industrial Management & Data Systems,V.106,N.1,pp. 21-42.
-    Morriss Alison (2002), "Entrepreneurship: What triggers it?", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol.6, N.2.
-    Nahapiet, J. and Ghoshal, S. (1998). “Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage”, The Academy of Management Review, 23, 2, 242-266.
-    Palmer, M. (1987). The Application of Psychological Testing to Entrepreneurial Potential, In C. Baumback, & J. Mancuso (eds), Entrepreneurship and Venture Management N.J: Printice Hall Inc.
-    Pinchot, G, (1990). Intrapreneuring. New York: Harper & Row Publishers.
-    Raynor, M. E. (2008). Strategic options: A new tool for managing in turbulent environments. 9(1), 21-29, Q Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1751-5637 Business Strategy Series.
-    Robinson, M. (2001). “The ten commandments of intrapreneurship”. New Zealand Management, 48(11), 95-98.
-    Ulhoi, J. P. (2004). "The social dimentions of entrepreneurship". DK-
-    Woolcock, M. (2001). “Social Capital and Economic Development:  toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework,” Theory and Society: 27.
-    Zahra, S.A.et al (1999) "Environment, corporate entrepreneurship, and  financial performance: a taxonomy approach", Journal of Business  Venturing, Vol. 8 No. 4, pp. 319-40
-    Zampetakis, L. A., & Moustakis, V. (2007). “Entrepreneurial behavior in the Greek public sector”. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 13(1), 19-38.
-    Zampetakis, L. A., Beldekos, P., & Moustakis, V. (2009). “Day to-day entrepreneurship within organizations: The role of trait Emotional intelligence and perceived organizational support”. European Management Journal, 27, 165