تحلیل عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر شادی (یک تحلیل اقتصادسنجی با در نظر گرفتن محدودیت‌های مذهبی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . مربی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه لرستان (نویسندۀ مسئول)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

4 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

از نظر بسیاری از اقتصاددانان، افزایش شادی در جامعه سبب افزایش سطح بهره‌وری و درنتیجه رشد اقتصادی و رفاه بالاتر خواهد شد. لذا، آنها به‌دنبال یافتن عواملی هستند که باعث افزایش سطح شادی جامعه شود.  بر این اساس در مقالۀ حاضر بر آن شدیم تا عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر شادی را شناسایی کنیم. به این منظور از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ بیکاری، امید به زندگی، متوسط سال‌های تحصیل و محدودیت‌های مذهبی و تخمین‌زن GLS و اطلاعات مقطعی 61 کشور در سال 2010 استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطۀ خطی بین درآمد سرانه و شادی است؛ به‌گونه‌ای که با افزایش درآمد، شادی نیز افزایش می‌یابد. نرخ بیکاری اثر کاهنده و متوسط سال‌های تحصیل نیز در سطح معناداری پایین‌تری نسبت به سایر متغیرهای مدل، اثر مثبت بر شادی دارد. افزایش محدودیت‌های دولت و خصومت‌های اجتماعی نیز به‌عنوان شاخص‌های اندازه‌گیری محدودیت‌های مذهبی با شادی کمتری در جوامع همراه شده است.در یک نتیجه‌گیری کلی حاصل از بررسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر شادی می‌توان گفت کشورهای ثروتمندتر، با نرخ بیکاری و محدودیت‌های مذهبی کم‌تر و با متوسط عمر و سطح تحصیلات بالاتر، شادتر هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Socio-Economic Factors Affecting Happiness (An Econometric Analysis with Regard to Religious Restrictions)

نویسندگان [English]

  • sahebeh mohammadinmansor 1
  • abolghasem golkhandan 2
  • mojtabi khansari 3
  • davod golkhandan 4
چکیده [English]

For many economists, an increase in happiness in society will lead to a rise in the level of productivity, and consequently economic growth and higher welfare. Thus, they seek to find factors that boost the level of happiness in society. Accordingly, in this article we decided to find the socio-economic factors affecting happiness. For this purpose, the income per capita, unemployment rate, life expectancy, mean years of schooling and religious restriction variables and GLS estimator and cross-sectional data in 61 countries in 2010 were used. The results showed a linear relationship between per capita income and happiness, so that with the increase of income, happiness increases. The unemployment rate has a negative effect and the average years of schooling, at a significantly lower level than othervariables in the model, has a positive impact on happiness. Increased
government restrictions and social hostilities, as indexes for measuring religious restrictions in communities, were associated with less happiness. A general conclusion from the analysis of socio-economic factors affecting happiness can be that richer countries, with lower unemployment rates, less religious restrictions and higher life expectancy and education, are happier.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • per capita income
  • Life Satisfaction
  • productivity
  • GLS estimator
-  آرگایل، مایکل. (1382). روان‌شناسی شادی. ترجمۀ فاطمه بهرامی؛ مسعود گوهری‌انارکی؛ حمیدطاهر نشاط‌دوست؛ حمید پالاهنگ. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-  بختیاری، صادق؛ مهدی فتح‌آبادی. (1389). «رابطۀ بیکاری و تورم با شادی و رفاه: مطالعۀ تجربی برای منتخبی از کشورهای آسیایی». گزارش راهبردی، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، شماره 131.
-  کجباف، محمدباقر؛ پریناز سجادیان؛ محمد کاویانی؛ حسن انوری. (1390). «رابطۀ سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان». فصلنامۀ روا‌ن‌شناسی و دین. 4 (4): 61ـ 74.
-  خسروی، صدراله؛ امید قمرانی؛ محمدرضا بردیده. (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد فیروز‌آباد». مجله مشاور مدرسه. 6 (1): 8-14.
-  کرمی‌نوری، رضا؛ آذرخش مکری، محمد محمدی‌فر؛ اسماعیل یزدانی. (1381). «مطالعۀ عوامل مؤثر بر شادی و بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران». مجلۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، 1 (32): 3ـ41.
-  محمدزاده، پرویز؛ حسین اصغرپور؛ امید منیعی. (1392). «بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران». مجلۀ تحقیقات اقتصادی. 48: 139ـ 158.
-  نیلی‌، فرهاد و بهزاد بابازاده خراسانی. (1391). «شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی در ایران». پژوهش‌های پولی بانکی. 14 (6): 27ـ 48.
-  Alon, I. & Chase, G. (2005). Religious Freedom and Economic Prosperity. Cato Journal. 2 (25): 399-406.
-  Barro, R. J. & McCleary, R. M. (2003). Religion and Economic Growth across Countries. American Sociological Review. 68 (5): 760-781.
-  Bartolini, S. & Sarracino, F. (2011). Happy for How Long? How Social Capital and GDP Relate to Happiness over Time. Department of Economics University of Siena, Working Paper. 261.
-  Campante, F. & Yanagizawa-Drott, D. (2013). Does Religion Affect Economic Growth and Happiness? Evidence from Ramadan. NBER Working Paper.
-  Campbell A. (1981). The Sense of Well-Being in America. New York, McGraw-Hill.
-  Campell A., Converse, P.E., & Rodgers, W.L. (1979). The Quality of American Life: Perceptions. Evaluations, and Satisfactions. 6(4): 487-490.
-  Clark, A. E., Frijters, P. & Shields, M. A. (2008). Relative Income, Happiness and Utility: An Explanation for the Easterlin Paradox and Other Puzzles. Journal of Economic Literature. 46 (1(: 95-144.
-  Clarke, A. E. & Lelkes, O. (2009). Let Us Pray: Religious Interactions in Life Satisfaction. Working Paper. 2009-01. ParisSchool of Economics.
-  Clark, A.E., & Oswald, A. J. (1994). Unhappiness and Unemployment. Economic Journal. 104 (424): 648–659.
-  Cummins, R.A. & Nistico, H. (2002). Maintaining Life Satisfaction: The Role of Positive Cognitive Bias. Journal of Happiness Studies. (3): 37-69.
-  Deaton, A. & Stone, A. A. (2013). Two Happiness Puzzles. American Economic Review Papers and Proceedings. 103(3): 91-97.
-  Di Tella, R., MacCulloch, R. J. & Oswald, A.J. (2003). The Macroeconomics of Happiness. Review of Economics and Statistics. 85 (4): 809–827.
-  Diener, E., Tay, L. & Oishi, S. (1992). Rising Income and the Subjective Well-Being of Nations. Journal of Personality and Social Psychology. 104 (2): 267-276.
-  Dworkin, R. M. (2012). Is there a Right to Religious Freedom?:1-19.Available at
http://www.law.ucla.edu/workshopscolloquia/Documents/Dwrkin.Is%20There%20a%20Right% 20to%20Religious%20Freedom.pdf.
-  Easterlin, R. A. (1974). Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence. in David P.A. and Reder, M.W. (eds.). Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honour of Moses Abramowitz, Academic Press, New York andLondon, 89-125.
-  Frey, B.S. (2008). Happiness: A Revolution in Economics, MIT Press. Cambridge, Mass.
-  Frey, B.S. & Stutzer, A. (2000). Happiness, Economy and Institutions. Economic Journal. 110 (446): 918–938.
-  Frey, B. S. & Stutzer, A. (2002). Happiness and Economics, How the Economy and Institutions Affect Human Well-being. Princeton and Oxford: PrincetonUniversity Press.
-  Graham, C. (2008). Happeness around the Word. OxfordUniversity Press.
-  Grim, B.J. (2012). Rising Restrictions on Religion: A Global Overview. Brigham Young University Law Review. (3): 834-871.
-  Gropper, D.M., Lawson, R.A. & Thorne Jr, J.T. (2011). Economic Freedom and Happiness. Cato Journal. 31 (2): 237-255.
-  Headey, B., Schupp, J., Tucci, I. & Wagner, G.G. (2010). Authentic Happiness Theory Supported by Impact of Religion on Life Satisfaction: A Longitudinal Analysis with Data for Germany. The Journal of Positive Psychology.5 (1): 73-82.
-  Johns, H., Ormerod, P. (2008). The Unhappy thing about Happiness Economics. Real World Economics Review. (46): 139–146.
-  Kenny, C. (1999). Does Growth Cause Happiness, or Does Happiness Cause Growth?. KYKLOS. 52: 3-26. Washington, DC.
-  Knabe, A., & Rätzel, S. (2010). Income, happiness, and the disutility of labor. Journal of Economics Letters. 107 (1): 77–79.
-  Kula, M.C., Panday, P. & Mantia, K. (2010). Real GDP, Well-being, and Happiness. International Journal of Arts and Sciences. 3 (7): 431 – 443.
-  Li, B. & Lu, Y. (2009). Happiness and Development: The Effect of Mental Well-being on Economic Growth. Conference on Improving the Human Destiny. 11-12 June 2009. LingnanUniversity. 1-17.
-  Lim, Ch. & Putnam, R. D. (2010). Religion, Social Networks and Life Satisfaction. American Sociological Review. 75 (6): 914–933.
-  Lindenberg, S. and Schreuder, H. (1993). Interdisciplinary Perspectives on Organization Studies. Oxford, Pergamon Press.
-  Perovic, L., MihaljevicKosor, M. & Filipic, P. (2011). The Relative Importance of Religious Denominations for Life Satisfaction. Journal of Applied Economics & BusinessResearch. 1 (3): 162-176.
-  Mangeloja, E. (2005). Economic Growth and Religious Production Efficiency. Applied Economics. 37 (20): 2349-2359.
-  Mantzavinos, C., North, C.D., Shariq, S. (2004). Learning, Institutions, and Economic Performance, Perspectives on Politics. 2 (1): 75-84.
-  May, D. (2007). Determinants of Well-Being. Newfoundland and Labrador Statistics Agency, www.budgaultonphotography.com.
-  Pennock, M. & Ura, K. (2010). Gross National Happiness as a Framework for Health Impact Assessment. Environmental Impact Assessment Review. 31: 61-65.
-  Pfaff, T. & Hirata, J. (2013). Testing the Easterlin Hypothesis with Panel Data: The Dynamic Relationship between Life Satisfaction and Economic Growth in Germany and in the UK. SOEP Paper. 554:1-42.
-  Pouwels, B., Siegers, & Vlasblom. (2007). Income, working hours and happiness. Economics Letters. 99 (1): 72–74.
-  Ruprah, I. J. & Luengas, P. (2010). Monetary policy and Nhappiness: Preferences over Inflation and Unemployment in Latin America. The Journal of Socio-Economics.
-  Sacks, D. W., Stevenson, B. & Wolfers, J. (2012). The New Stylized Facts about Income and Subjective Well-Being. Emotion. 12 (6): 1181-1187.
-  Stevenson, B., & Wolfers, J. (2008). Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox. Brookings Papers on Economic Activity.
-  Tao, H. L. (2008). What Makes Devout Christians Happier? Evidence from Taiwan.  Applied Economics. 40 (7): 905-919.
-  Tian, G. & Yang, L. (2007). A Formal Economic Theory for Happiness Studies: A Solution to the Happiness-Income Puzzle. Texas A&M University, Department of Economics. College Station, 1-45.
-  Veenhoven, R. (1989). National Wealth and Individual Happiness. Understanding Economic Behaviour. 11: 9-32.
-  Witter, R.A., Okun, M.A., Stock, W.A., & Haring, M.J. (1984). Education and subjective well-Being: A meta-analysis. Educational Evaluation and Policy Analysis, 6 (2), 165-173.
-  www.theguardian.com/news/datablog/2012/sep/20/religious-restrictions-index- intolerance-rise.
-  www.uis.unesco.org
-  www.world bank.org
-  www.world data base of happiness.eur.nl.