تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر ریسک‌پذیری دانشجویان کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، نویسندۀ مسئول

3 دانشیار، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

چکیده

قدرت ریسک‌پذیری بالا از مهم‌ترین ویژگی‌های یک فرد کارآفرین به‌شمار می‌رود که می‌تواند زمینه‌ساز تولید و اشتغال‌زایی شود. ریسک‌پذیری به نوبه خود می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که زمینه را برای پذیرش سطوح بالاتر ریسک فراهم می‌آورد. سرمایۀ اجتماعی از جمله فاکتورهای کلیدی به‌شمار می‌رود که می‌تواند نقشی اساسی در بالا بردن سطح ریسک‌پذیری افراد کارآفرین ایفا کند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی نظری و تجربی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر ریسک‌پذیری دانشجویان کارآفرینی می‌پردازد. جامعۀ آماری پژوهش همۀ دانشجویان دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران هستند که در بازۀ زمانی در این دانشکده مشغول به تحصیل بوده‌اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 252 برآورد شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شد. برای ­آزمون فرضیه­ها­، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون ریج بهره گرفته شد. یافته­ها نشان می­دهد که اعتماد فردی و نهادی تأثیر مثبتی بر ریسک‌پذیری دانشجویان دارد. به‌علاوه، مشارکت همیارانه، خیریه‌ای و مذهبی، ریسک‌پذیری دانشجویان را بهبود می‌بخشید. با وجود این، تأثیر مشارکت رسمی و اعتماد عمومی بر ریسک‌پذیری معنی‌دار نبود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Capital on Risk-taking of Entrepreneurship Students (Case study: Faculty of Entrepreneurship in University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • sedseyamak alavikeai 1
  • leli nasrollahivsta 2
  • fatemeh golabi 3
چکیده [English]

The high risk-taking power is one of the most important features of entrepreneur which can lead to production and employment. Risk-taking in turn can be caused by several factors, which provides the requirements of accepting a higher level of risk. Social capital can be considered as a key factor that can play critical role in enhancement of risk-taking level. In this context, current study theoretically and empirically examines the effects of social capital on risk-taking of entrepreneurship students. Population was all students in Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran. The sample size of 252 was calculated using Cochran formula. Convenience sampling plan was employed to collect data. To test hypotheses, ridge regression and Pearson correlation were used. Results indicated that individual and institutional trust has a positive impact on risk-taking of students. In addition, cooperative, and charitable religious participation were found to improve risk-taking of students. However, the impacts of formal participation and public trust on risk-taking were not significant.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Social Participation
  • social trust
  • Risk-taking
  • Ridge regression analysis
-    ازکیا، مصطفی، و غفاری، غلامرضا. (1383). توسعۀ روستایی با تأکید بر جامعۀ روستایی ایران. تهران: نشر نی.
-   انصاری، منوچهر؛ محمود احمدپور داریانی؛زهرا بهروز آذر. (1389).«ویژگی‌های فردی اثرگذار بر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی در مؤسسه‌های خیریۀ استان تهران». توسعۀ کارآفرینی. 8 (2): 37-64.
-   تسلیمی، محمد سعید؛ عباس منوریان؛ مصطفی آشنا. (1385).«بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و کارآفرینی درون‌ سازمانی». فرهن گمدیریت. 14 (4): 27-56.
-   ربیعی، علی؛ حکیمه صادق‌زاده. (1390). «بررسی رابطۀ سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی»، فصلنامة رفاه اجتماعی. 41 (11): 191-221.
-   سلمانی‌زاده، عباس؛ محمدتقی انصاری. (1388).«ویژگی­های روان‌شناختی کارآفرینان کشور». فصلنامۀ رفاه اجتماعی. 33 (99): 167-188.
-   عباس‌زاده، محمد؛ لیلا نصرالهی وسطی. (1393). «مطالعۀ نقش مداخله‌گرایانۀ سازۀ خلاقیت در تأثیرگذاری اعتماد نهادی بر ریسک‌پذیری کارآفرینان». دومین کنفرانس ملی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، دی، سالن همایش‌های دانشگاه تهران.
-    عبداللهی، حمید. (1386). بررسی رابطۀ اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی، مطالعۀ موردی روستای نیکنامده از توابع شهرستان شمیرانات. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد توسعۀ اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
-   علی‏بیگی، امیرحسن؛ وحید علی‏آبادی؛ شهپر گراوندی. (1391). «مدل ساختاری مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی مؤثر بر میزان ریسک‌پذیری روستاییان: مطالعۀ کلزاکاران شهرستان کنگاور». فصلنامه اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی. 1 (1): 59ـ64.
-   فیروزآبادی، احمد؛ حسین ایمانی­جاجرمی. (1385).«سرمایۀ ­اجتماعی و توسعۀ اقتصادی-اجتماعی در کلان‌شهر تهران». فصلنامۀ رفاه اجتماعی، 26 (6): 197ـ224.
-   فیروزآبادی، احمد؛ لیلا نصرالهی وسطی. (1393). «بررسی رابطة میان اعتماد اجتماعی و روحیة کارآفرینی زنان روستایی، مطالعة موردی: دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد». پژوهش‌های روستایی. 1 (5): 25ـ44.
-   نصرالهی وسطی، لیلا. (1391).بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با روحیۀ کارآفرینی زنان روستایی: مورد مطالعه، دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. 
-   هومن، حیدرعلی. (1390). تحلیل داده‌های چندمتغیری در پژوهش رفتاری. تهران: نشر پارسا. 
-   زتومکا، پیوتر. (1386). اعتماد: یک نظریۀ جامعه‌شناختی. ترجمۀ فاطمه گلابی.تهران: چاپ افست اتحاد.
-    Asgari, M. H., Nojabaee, S. S. and Ghane, M. (2011). Analysis of the relationship between social capital and organizational entrepreneurship (Case study: Iranian steel industry). Middle-East Journal of Scientific Research. (8) 5: 908-912.
-    Bhandari, R. B. (2014). Social capital in disaster risk management; a case study of social capital mobilization following the 1934 Kathmandu Valley earthquake in Nepal. Disaster Prevention and Management. (23) 4: 314-328.
-    Ferri, P. J., Deakins, D. and Whittam, G. (2009). The measurement of social capital in the entrepreneurial context. Journal of Enterprising Communities:People and Places in the Global Economy. (3)2: 138-151.
-    Gedajlovic,E., Honig, B., Moore, C. B., Payne, C.T. and Wright, M. (2013).Social Capital and Entrepreneurship: A Schema and Research Agenda, E, T & P.:455-478.
-    Hair, J.F., Anderson, R.E., Tathan, R.L. and Black, W.C. (1995).Multivariate Data Analysis with Readings, 4th ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
-    Heilbrunn, S. (2005). Entrepreneurship, Social Capital and Community Development: The Case of the Israeli Kibbutz.Journal of Rural Cooperation. (33) 2: 111-126.
-    Heineck, G. and Süssmuth, B. (2013). A different look at Lenin’s legacy: Social capital and risk taking in the Two Germanies. Journal of Comparative Economics. (41) 3: 789-803.
-    Iivonen, S., Kyrö, P., Mynttinen, P., Särkkä-Tirkkonen, M. and Kahiluoto, H. (2011). Social Capital and Entrepreneurial Behaviour Advancing Innovativeness in Interaction between Small Rural Entrepreneurs and Researchers: A Phenomenographic Study. The Journal of Agricultural Education and Extension. VOl17, NO.1,pp. 37-51.
-    Kaljee, L. M. and Chen, X. (2011). Social capital and risk and protective behaviors: a global health perspective, Adolescent Health. Medicine and Therapeutics. Vol.2, NO.4: pp.113-122.
-    Nasrolahi Vosta, L. and Jalilvand, M. R. (2014). Examining the influence of social capital on rural women entrepreneurship: An empirical study in Iran. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. (10) 3: pp.209-227.
-    Wagner, J. and Sternberg, R. (2004). Start-up activities, individual characteristics, and the regional milieu: Lessons for entrepreneurship support policies from German micro data. The Annals of Regional Science. Vol .38,NO.1,pp. 219-240.
-    Wossena,T., Bergera, T. and Di Falcoc, S. (2015). Social capital, risk preference and adoption of improved farm land management practices in Ethiopia. Agricultural Economics, Vol46,NO.3,pp. 81-97.