عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی سالمندان(مطالعه موردی: سالمندان شهر کوهدشت) .محمد زاهدی اصل، علی‌اصغر درویشی‌فرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22054/qjsd.2016.4880

چکیده

مقاله حاضر، پژوهشی است در زمینه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی که با هدف بررسی و شناخت مهم‌ترین عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی سالمندان شهر کوهدشت و‌ با روش پیمایش انجام شده است. این بررسی مطالعه‌ای تبیینی است که جامعه آماری آن کل سالمندان 60 سال و بالاتر شهر کوهدشت در سال 1385 که حدوداً 5508 نفر سالمند را تشکیل می‌دهند، است و از آن میان تعداد 359 نفر از طریق فرمول کوکران مشخص و با روش نمونه‌گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت سنجش میزان سلامت اجتماعی و متغیرهای اجتماعی تأثیرگذار به ترتیب از پرسشنامه استاندارد کییز و پرسشنامه محقق‌ساخته که اعتبار و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اکثریت پاسخگویان از میزان سلامت اجتماعی متوسطی برخوردار بودند. همچنین میان پایگاه اجتماعی، حمایت اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی با میزان سلامت اجتماعی رابطه معنا‌دار و مستقیم وجود دارد، ولی میان اوقات ‌فراغت و میزان ‌سلامت ‌اجتماعی‌ رابطه معناداری یافت نشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Factors Influencing The Social Health of The Elderly in Kouhdasht

چکیده [English]

The present research examines the social factors influencing the social health. This is a survey to identify and examine the most important social factors which influence the social health of the elderly in the city of Kouhdashat. This research is an explanatory study, with all the elderly of 60 years of age and older living in Kouhdasht as its statistical population. About 5508 people were 60 or over in 2006, when the research was conducted; 359 persons of this population were selected through Cochran’s formula and studied. To evaluate the rate of the social health and the influential social variables, the standard Keyes questionnaire and the researchers’ questionnaire, whose validity and reliability were confirmed, were used. The research shows that most of subjects had an average social health. Also there was a significant and direct association between social support, social status, communication skills and social health. However, no significant association was observed between spare time and social health.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Concepts: Social Health
  • Elderly
  • Social status
  • social support
  • Spare Time
  • Communication skills
منابع

-  آدینان، مرضیه. (1390)، بررسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی سالمندان ساکن در کهریزک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

-  امینی، منصور. (1390)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی: مطالعه موردی جوانان 18 تا 29 سال شهر نقده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

-  اسدی، علی. (1352)، «اوقات فراغت دیدگاه‌ها و تعاریف آن». سمینار ملی رفاه اجتماعی، کمیته گذران اوقات فراغت، سازمان ملی جوانان.

-  تبارزدی، هادی. (1386)، بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و متغیرهای دموگرافیک اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه آموزشی رفاه.

-  حسینی، سیده فاطمه. (1387)، «بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

-  خیرالله‌پور، اکبر. (1383)، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی.  پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

-  سام آرام، عزت‌الله. (1391)، نظریه‌های مددکاری اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

سجادی، حمیرا؛ صدرالسادات، سید جلال (1384)، «شاخص‌های سلامت اجتماعی». مجله علمی آموزشی اطلاعات، 207.

-  کنگرلو، مریم. (1387)، بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد و غیرشاهد دانشگاه علامه طباطبائی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

-  میر سمیعی، مرضیه. (1385)، بررسی رابطه بین خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبائی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی.

نوربالا، احمدعلی؛ محمدی، کاظم؛ و باقری یزدی، سیدعباس. (1378)، «بررسی شیوع اختلال‌های روان‌پزشکی در شهر تهران»، مجله حکیم. (2) 4

-    Keyes, C. M.; Shapiro, A. (2004). “social well-being in u.s: A descriptive Epidemology”. In orvill Brim. Carol D. Ryff  & Ronal C. Kessler (Eds). Healthing Are You? A national study of well being of Midlife.university of Chicago press.