بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهر تهران) .آتنا غلام نیارمی، ابراهیم انصاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22054/qjsd.2016.4881

چکیده

پدیده‌ای به‌نام زن سرپرست خانوار، یک واقعیت اجتماعی است که امروزه در سراسر جهان وجود داشته و به ‌دلایل گوناگون پدید می‌آید. این گروه اجتماعی برای امرار معاش و فعالیت اجتماعی و اقتصادی خود به امنیت اجتماعی نیاز جدی دارد. رسالت اصلی این پژوهش، بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار است بادر نظر گرفتن ابعاد مالی، جانی، عاطفی و ارتباطی امنیت اجتماعی. دراین راستا، پژوهشپیمایشی در جامعه هدفی متشکل از 400 زن سرپرست خانوار تحت پوشش مؤسسات حمایتی غیردولتی (مردم ‌نهاد) در شهر تهران صورت گرفته است. داده‌های حاصل از پیمایش با روش‌های آماری رگرسیون چندمتغیره تجزیه‌و‌تحلیل شدهو برای آزمون اعتبار سازه‌ای ابزار اندازه‌گیری و آزمون نیکویی برازش ساختار مورد نظراز مدل‌سازی معادلات ساختاری (نرم‌افزار ایموس[1]) استفاده شده است. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره داده‌ها نشان می‌دهد عامل اقتصادی (25/0) مؤثرترین عامل تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار است. پس از آن به ترتیب عوامل محیطی (13/0)، عوامل قانونی (12/0) و عوامل خانوادگی (10/0) بر امنیت اجتماعی این گروه از زنان تأثیر گذارند. باتوجه به نتایج به‌دست آمده از این پژوهش، با ایجاد شرایط و زمینه‌های مناسب به‌ویژه در بستر اقتصادی و محیطی که این زنان در آن احساس امنیت اجتماعی داشته باشند، می‌توان زمینه توانمندسازی آنان را فراهم کرد.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of Factors Influencing the Social Security of Female Headed Households

چکیده [English]

The phenomenon called “female headed household” is a social fact seen in all societies, happening for different reasons. This social group seriously needs social security for making a living and doing social- economic activities. The main goal of this research is to study the factors that influence the social security of women who serve as heads of household, considering the financial, physical, sentimental and communicable aspects of social security. This research is a survey with a statistical sample of 400 women responsible for their families, who are supported by NGOs in Tehran. The data has been analyzed using Multi-Variables Regression and Structural Equation Model (SEM). The research results indicate that the economic factor is the most effective factor among factors such as environmental, legal and family factors. In light of the result of this study, by providing the economic and environmental support for these women so that they feel socially security, they can be empowered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Concepts: Female Headed Household
  • Social Security
  • Financial Security
  • Physical Security
  • Sentimental Security
  • Communicational Security
منابع

-    بوزان، باری. (1378)، مردم، دولت‌ها و هراس. ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی. با ویراستاری مجتبی عطارزاده، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-    حقیقتیان، منصور. (1393)، «احساس امنیت زنان و برخی عوامل مؤثر بر آن»، مجله مطالعات جامعه‌شناسی شهری، (4) 10.

-    خسروی، زهره. (1380)، «بررسی آسیب‌های روانی ـ اجتماعی زنان سرپرست خانوار»، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا،  39.

-    سهرابی، عزت. (1384)، بررسی عوامل آسیب‌زا در ارتباطات اجتماعی زنان سرپرست خانوار، پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه تهران.

-    شادی‌طلب، ژاله. (1384)، «فقر درآمدی فقط یک جنبه از فقر زنان سرپرست خانوار». فصلنامه رفاه اجتماعی، 17.

-    صدیق‌ سروستانی، رحمت‌الله. (1376)، «عوامل و موانع اجتماعی امنیت در ایران»، همایش توسعه و امنیت عمومی، تهران: انتشارات وزارت کشور.

-    فریدون کامران؛ عبادتی نظرلو، سمیه. (1389)، «بررسی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر احساس آرامش و امنیت اجتماعی زنان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی دانشگاه‌های شهر تهران». فصلنامه پژوهش اجتماعی.. (3) 6.

-    گیدنز، آنتونی. (1377)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.

-    مجردی، سعید. (1391)، امنیت اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

-    محمدی، زهرا. (1386)، زنان سرپرست خانوار، تهران: شورای فرهنگی اجتماعی زنان.

-    معیدفر، سعید. (1384)، وضعیت فرهنگی ـ اجتماعی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، تهران: معاونت امور فرهنگی.

-    نصری، قدیر. (1390)، درآمدی نظری بر امنیت اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

-    فیض‌الله نوروزی؛ سارا فولادی سپهر. (1388)، «بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 15ـ 29 ساله تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن»، فصلنامه راهبرد، (18) 53.

-    نویدنیا، منیژه. (1382)، درآمدی بر امنیت اجتماعی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-    نویدنیا، منیژه. (1388)، امنیت اجتماعی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 

-    Brimmer, Esther. (2006). From Territorial Security to Societal Security: Implication for the Transatlantic Strategic Outlook. WashingtonDC: center for transatlantic relation.

-    Eden-Moorefield, B & Others. (2007). “From divorce to remarriage: Financial management and security among remarriage women”. Journal of Divorce and Remarriage. (47).

-    M.Lubuva, John; Anna Mtani. (2004). Urban space & security: Safty audits for women, A case of Dar es salaam. Tansania.

-    Megowan, L. (1990). The Determinant and Consequence of Female Headed and Household. Populatio conciland. The international center for research women.

-    Simmon, S. (1994). “Quality of life in community mental health care”. Journal of Nurse Student England. (31).