بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به شهروندی اجتماعی فعال (مورد مطالعه: استان یزد) .سعید وصالی ، سید محسن موسوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22054/qjsd.2016.4889

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی ابعاد شهروندی اجتماعی فعال و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان هیجده سال و بالاتر استان یزد است. این پژوهش با روش پیمایش مقطعی انجام شد و دادههای آن با ابزار پرسشنامه جمعآوری شده است. حجم نمونه برابر 650 نفر برآورد شده و شیوه نمونهگیری، چندمرحلهای بوده؛ به‌طوری‌که پس از رعایت مراحل نمونهگیری، از چهار شهرستان یزد، تفت، بافق و بهاباد و از هر شهرستان یک شهر و دو روستا متناسب با حجم جمعیت هر کدام، افراد نمونه تخصیص یافتند. براساس نتایج حاصل از پیمایش، میانگین نمره شاخص گرایش به شهروندی اجتماعی فعال بر حسب طیف 1 تا 5 قسمتی برابر 45/3 است که از حد وسط طیف، کمی ‌بالاتر است. میانگین نمرات گرایش به شهروندی اجتماعی فعال در بین زنان نسبت به مردان به‌طور معناداری بالاتر است و با افزایش سطح تحصیلات، میزان گرایش به شهروندی اجتماعی فعال نیز افزایش می‌یابد. نتایج رگرسیون خطی ساده، تأثیر مثبت عوامل نگرش به نظام سیاسی، برخورداری از حقوق شهروندی، اعتماد اجتماعی، احساس امنیت اقتصادی، احساس اثربخشی اجتماعی را جداگانه بر میزان گرایش به شهروندی اجتماعی فعال مورد تأیید قرار داد اما چنانچه همه متغیرهای مستقل تحقیق وارد تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام شوند، نتایج نشان میدهد که متغیرهای اعتماد اجتماعی، اثربخشی اجتماعی، میزان تحصیلات و جنس در گام نهایی، صلاحیت حضور در مدل را پیدا میکنند. این چهار متغیر در مجموع 23 درصد از تغییرات گرایش به شهروندی اجتماعی فعال را تبیین میکنند. همچنین براساس نتایج به‌دست‌آمده، متغیرهای نگرش به نظام سیاسی و برخورداری از حقوق شهروندی با حضور متغیرهای دیگر موجود در مدل، اثر خالص و معنادار خود را از دست میدهند اما اثرگذاری غیرمستقیم آنها نسبتاً بالاست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of The Factors Affecting Tendency Towards Active Social Citizenship Said Vesali , Seyed Mohsen Mousavi

چکیده [English]

Abstract
This article aims to examine the factors influencing tendency towards active social citizenship of citizens 18 years and older in YazdProvince. This research was carried out in the form of a survey, and questionnaires were used to gather data. The sample size was estimated at 650 people who reside in the counties (shahrestan) of Yazd, Taft, Bafgh and Behabad. The results show that the mean of tendency towards active social citizenship is 3.45, which is somehow more than the middle extent in the 1 to 5 grade continuum. Stepwise regression results show that the variables of social trust, social efficacy, the level of education and gender had a significant impact on tendency towards active social citizenship; in total, 23% of changes in active social citizenship are explained by these four variables. Furthermore, the variables of attitude to political system and the feeling of having citizenship rights had an indirect impact on tendency towards active social citizenship.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Concepts: Social Citizenship
  • Active Social Citizenship
  • Attitude to Political System
  • Social Participation
  • Citizenship Values
منابع

-  حبیب‌پور، کرم؛ رضا صفری. (1390)، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی. تهران: نشر لویه.

-  رحمانی زروندی، نفیسه. (1387)، «جایگاه نوآوری و شکوفایی در قرآن». بشارت. 67.

-  رضوی، سیدمصطفی؛ مرتضی اکبری. (1390)، نظام نوآوری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-  سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر؛ یزدانی، حمیدرضا. (1390)، «آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام ‌شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب»، چشم انداز مدیریت دولتی. 6: 9ـ24.

-  مبینی دهکردی، علی؛ مهران کشتکار هرانکی. (1393)، «بررسی تأثیر مدل سه‌شاخگی بر نوآوری اجتماعی (مطالعه موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی)»، فصلنامه مدیریت نوآوری، (3) 4: 57ـ75.

نقی‌زاده، رضا؛ شعبان الهی؛ منوچهر منطقی؛ سیدسپهر قاضی نوری. (1393)، «فراترکیب مدل‌های نوآوری منطقه‌ای؛ مروری بر سال‌های 1990ـ2013». مدیریت نوآوری، (3) 4: 25ـ56.

 

-  Anderson, Tara; Curtis, Andrew; and Wittig, Claudia (2014). Definition and Theory in Social Innovation. Master of Arts in Social Innovation. DanubeUniversity. Krems.

-  Assogba, Yao (2010). “Théorie systémique de l’action sociale et innovation sociale”. Université du Québec en Outaouais (UQO) and Alliance de recherche université-communauté Innovation sociale et développement des communautés (ARUC-ISDC), consulted on-line http://www.uqo.ca/observer/Bulletin/Fichiers/InnovS.pdf) on 5 April 2011.

-  Bench, S.; Day, T. (2010). “The user experience of critical care discharges: a meta-synthesis studies of qualitative research”. International Journal of Nursing Studies. 47 (4): 487-499.

-  Bepa-Bureau of European Policy Advisers (2010). Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

-  Bergman Noam, Markusson Nils, Connor Peter, Middlemiss Lucie, Ricci Miriam, (2010), “Bottom-up, social innovation for addressing climate change”, Sussex, s.n

-  Grice, Julie Caulier; Davies, Anna; Patrik, Robert; Norman, Will (2012). Defining Social Innovation. The Young Foundation.

-  Hahn, Johanne; Andor, Laszlo (2013). Guide to Social Innovation, European Commission.

-  Hamalainen, Timo J.; Heiskala, Risto (Eds.) (2007). Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. Cheltenham, U.K. and Northampton. Mass.: Elgar in association with Sitra. the Finnish Innovation Fund.

-  Hamerlinck, Laurens. R. E. (2010). Social Innovation, Beyond the hype. TilburgSchool of Social and Behavioral Sciences.

-  Herrera Maria Elena; Alarilla Cristina Maria (2013). “Social innovation: Business invention and social solutions”. Asian Institute of Management. Avalaible on www.aim.edu/files/download/775.

-  Hochgerner, Josef (2009). Innovation Processes in the Dynamics of Social Change, ZSI-Centre for Social Innovation. Vienna, published in Jibi Loudin, Klaus Schuch (ed.). Innovation Cultures.  Challenge and Learning Strategy. Prague: Filosofia: 17-45.

-  Howaldt, Jurgen (2012). Social Innovation and Workplace Innovation in Germany. Second International Wellbeing at Work Conference.

-  Howaldt, Jürgen; Schwarz, Michael (2010). “Social innovation: concepts, research fields and international trends”. 1st ed. Aachen: IMA/ZLW, accessed online through http://www.sfsdortmund.

-  http://www.youngsocialinnovators.ie/faqs/

-  Lindgreen, A.; Palmer, R.; Vanhamme, J. (2004). “Contemporary marketing practice: theoretical propositions and practical implications”. Marketing Intelligence andPlanning. (22) 6: 673-692. (ISSN 0263-4503).

-  Mulgan, Geoff; Tucker, Simon; Ali, Rushanara; Sanders, Ben (2007). Social Innovation. What it is, why it Matters and how it can be Accelerated. Oxford Said BusinessSchool Skoll Centre for Social Entrepreneurship.

-  Murray, Robin; Caulier-Grice; Mulgan, Geoff (2010). The Open Book of Social Innovation. the Young Foundation and NESTA.

-  Murry, J. W.; Hammons, j. o. (1995). “Delphi: a versatile methodology for conducting qualitative research”. The Review of Higher Education. (18) 4: 423-436.

-  Norman, Will; Russell, Catherine; Clarke, Karen; Mackin, Declan (2013). Growing Social Innovation in Northern IRELAN. The Young Foundation, RSM McClure Watters and the Building Change Trust Report.

-  OECD (2010). Social Entrepreneurship and Social Innovation, in: SMEs, Entrepreneurship and Innovation.

-  Osburg, Thomas, Schmid, peter (2010). Social Innovation: Que Vadis?. TilburgSchool of Social and Behavioral Sciences.

-  Phillis, James A. Jr.; Deiglmeier, Kriss; Miller, Dale T. (2008). “Rediscovering social innovation, in Stanford Social Innovation Review”. 6 & 4 Stanford.

-  Pitt Catsouphes, Marcie; diZengotita, Luis; Berzin, Stephanie (2012). “Leading the way: Social Innovation in Massachusetts”. Available on: http://www.cmsboston.org/assets/files/12-27_Leading%20 the%20way.pdf

-  Poll, Eduardo; Ville, Simon (2009). “Social innovation: Buzz word or enduring term?”. The Journal of Socio-Economics. 38: 878–885.

-  Pot, Frank (2011). “Workplace innovation for better jobs and performance”. In InternationalJournal of Productivity and Performance Management. 60 (4): 404-415.

-  Rehfeld, Dieter; Terstriep, Judith; Welchhoff, Jessica; Alijani, Sharam (2015). “Comparative report on social innovation framework”. SIMPACT Project Report. Report #D1.1. Available on: http://www.simpact-project.eu/publications/reports/SIMPACT_D1_1_final.pdf

-  Rollin, Joanie; Valérie, Vincent (2007). “Acteurs et processus d’innovation sociale au Québec”. Québec: Réseau québécois en innovation sociale, consulted on-line:

         http://www.uquebec.ca/ptc/rqis/sites/www.uquebec.ca.ptc.rqis/files

-  Sandelowski, M.; Barroso, J. (2007). Handbook for Synthessizing Qualitative Research. New York: Springer.

-  Social Innovation eXchange (SIX); Young Foundation (2010). Study on Social Innovation.

-  Volberda, H. W.; Van den Bosch, F. A. J.; Jansen, J. J. P. (2006). Slim Managen and Innovatief Organiseren. Eiffel ism Het Financiële Dagblad, AWVN, De Unie and RSMErasmusUniversity.

-  Young Foundation .(2012). Social Innovation Overview. A deliverable of the project TEPSIE. European Commission–7th Framework Programme. Brussels: European Commission, DG Research.

 

 

 
 

 

 

منابع

-  حبیب‌پور، کرم؛ رضا صفری. (1390)، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی. تهران: نشر لویه.

-  رحمانی زروندی، نفیسه. (1387)، «جایگاه نوآوری و شکوفایی در قرآن». بشارت. 67.

-  رضوی، سیدمصطفی؛ مرتضی اکبری. (1390)، نظام نوآوری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-  سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر؛ یزدانی، حمیدرضا. (1390)، «آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام ‌شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب»، چشم انداز مدیریت دولتی. 6: 9ـ24.

-  مبینی دهکردی، علی؛ مهران کشتکار هرانکی. (1393)، «بررسی تأثیر مدل سه‌شاخگی بر نوآوری اجتماعی (مطالعه موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی)»، فصلنامه مدیریت نوآوری، (3) 4: 57ـ75.

نقی‌زاده، رضا؛ شعبان الهی؛ منوچهر منطقی؛ سیدسپهر قاضی نوری. (1393)، «فراترکیب مدل‌های نوآوری منطقه‌ای؛ مروری بر سال‌های 1990ـ2013». مدیریت نوآوری، (3) 4: 25ـ56.

 

-  Anderson, Tara; Curtis, Andrew; and Wittig, Claudia (2014). Definition and Theory in Social Innovation. Master of Arts in Social Innovation. DanubeUniversity. Krems.

-  Assogba, Yao (2010). “Théorie systémique de l’action sociale et innovation sociale”. Université du Québec en Outaouais (UQO) and Alliance de recherche université-communauté Innovation sociale et développement des communautés (ARUC-ISDC), consulted on-line http://www.uqo.ca/observer/Bulletin/Fichiers/InnovS.pdf) on 5 April 2011.

-  Bench, S.; Day, T. (2010). “The user experience of critical care discharges: a meta-synthesis studies of qualitative research”. International Journal of Nursing Studies. 47 (4): 487-499.

-  Bepa-Bureau of European Policy Advisers (2010). Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

-  Bergman Noam, Markusson Nils, Connor Peter, Middlemiss Lucie, Ricci Miriam, (2010), “Bottom-up, social innovation for addressing climate change”, Sussex, s.n

-  Grice, Julie Caulier; Davies, Anna; Patrik, Robert; Norman, Will (2012). Defining Social Innovation. The Young Foundation.

-  Hahn, Johanne; Andor, Laszlo (2013). Guide to Social Innovation, European Commission.

-  Hamalainen, Timo J.; Heiskala, Risto (Eds.) (2007). Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. Cheltenham, U.K. and Northampton. Mass.: Elgar in association with Sitra. the Finnish Innovation Fund.

-  Hamerlinck, Laurens. R. E. (2010). Social Innovation, Beyond the hype. TilburgSchool of Social and Behavioral Sciences.

-  Herrera Maria Elena; Alarilla Cristina Maria (2013). “Social innovation: Business invention and social solutions”. Asian Institute of Management. Avalaible on www.aim.edu/files/download/775.

-  Hochgerner, Josef (2009). Innovation Processes in the Dynamics of Social Change, ZSI-Centre for Social Innovation. Vienna, published in Jibi Loudin, Klaus Schuch (ed.). Innovation Cultures.  Challenge and Learning Strategy. Prague: Filosofia: 17-45.

-  Howaldt, Jurgen (2012). Social Innovation and Workplace Innovation in Germany. Second International Wellbeing at Work Conference.

-  Howaldt, Jürgen; Schwarz, Michael (2010). “Social innovation: concepts, research fields and international trends”. 1st ed. Aachen: IMA/ZLW, accessed online through http://www.sfsdortmund.

-  http://www.youngsocialinnovators.ie/faqs/

-  Lindgreen, A.; Palmer, R.; Vanhamme, J. (2004). “Contemporary marketing practice: theoretical propositions and practical implications”. Marketing Intelligence andPlanning. (22) 6: 673-692. (ISSN 0263-4503).

-  Mulgan, Geoff; Tucker, Simon; Ali, Rushanara; Sanders, Ben (2007). Social Innovation. What it is, why it Matters and how it can be Accelerated. Oxford Said BusinessSchool Skoll Centre for Social Entrepreneurship.

-  Murray, Robin; Caulier-Grice; Mulgan, Geoff (2010). The Open Book of Social Innovation. the Young Foundation and NESTA.

-  Murry, J. W.; Hammons, j. o. (1995). “Delphi: a versatile methodology for conducting qualitative research”. The Review of Higher Education. (18) 4: 423-436.

-  Norman, Will; Russell, Catherine; Clarke, Karen; Mackin, Declan (2013). Growing Social Innovation in Northern IRELAN. The Young Foundation, RSM McClure Watters and the Building Change Trust Report.

-  OECD (2010). Social Entrepreneurship and Social Innovation, in: SMEs, Entrepreneurship and Innovation.

-  Osburg, Thomas, Schmid, peter (2010). Social Innovation: Que Vadis?. TilburgSchool of Social and Behavioral Sciences.

-  Phillis, James A. Jr.; Deiglmeier, Kriss; Miller, Dale T. (2008). “Rediscovering social innovation, in Stanford Social Innovation Review”. 6 & 4 Stanford.

-  Pitt Catsouphes, Marcie; diZengotita, Luis; Berzin, Stephanie (2012). “Leading the way: Social Innovation in Massachusetts”. Available on: http://www.cmsboston.org/assets/files/12-27_Leading%20 the%20way.pdf

-  Poll, Eduardo; Ville, Simon (2009). “Social innovation: Buzz word or enduring term?”. The Journal of Socio-Economics. 38: 878–885.

-  Pot, Frank (2011). “Workplace innovation for better jobs and performance”. In InternationalJournal of Productivity and Performance Management. 60 (4): 404-415.

-  Rehfeld, Dieter; Terstriep, Judith; Welchhoff, Jessica; Alijani, Sharam (2015). “Comparative report on social innovation framework”. SIMPACT Project Report. Report #D1.1. Available on: http://www.simpact-project.eu/publications/reports/SIMPACT_D1_1_final.pdf

-  Rollin, Joanie; Valérie, Vincent (2007). “Acteurs et processus d’innovation sociale au Québec”. Québec: Réseau québécois en innovation sociale, consulted on-line:

         http://www.uquebec.ca/ptc/rqis/sites/www.uquebec.ca.ptc.rqis/files

-  Sandelowski, M.; Barroso, J. (2007). Handbook for Synthessizing Qualitative Research. New York: Springer.

-  Social Innovation eXchange (SIX); Young Foundation (2010). Study on Social Innovation.

-  Volberda, H. W.; Van den Bosch, F. A. J.; Jansen, J. J. P. (2006). Slim Managen and Innovatief Organiseren. Eiffel ism Het Financiële Dagblad, AWVN, De Unie and RSMErasmusUniversity.

-  Young Foundation .(2012). Social Innovation Overview. A deliverable of the project TEPSIE. European Commission–7th Framework Programme. Brussels: European Commission, DG Research.