جامعه شناسی و روش تفسیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

لازمه پیشرفت در جامعه شناسی درک پدیده های اجتماعی است. از این طریق می توان به تبیین علی مبادرت ورزید و برای پدیده اجتماعی عامل یا عواملی را مورد شناسایی قرار داد. روش تفهمی در فرایند استقرار عینیت سعی در کنکاش انگیزه های عامل دارد تا بدان وسیله، علل واقعی افعال آدمیان را باز شناسد. در این مسیر البته روش تفهمی با انگیزه های عامل سر و کار دارد تا سرانجام به تفسیر علی برسد. بدین منظور، حتما باید پیش فرض وجود داشته باشد تا برخی دیدگاه ها برجسته شود و عینیت حاصل آید. کنش اجتماعی و تفهم تفسیری لزوما مورد تدقیق قرار می گیرند تا جایگاه آنها در فرایند پژوهش معلوم شود. از رهگذر درک معانی افعال، علوم اجتماعی و جامعه شناسی می توانند به قانون دست یابند و بدین ترتیب، راه آنها از علوم طبیعی جدا می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociology and Interpretative Method

نویسنده [English]

  • saeed vesali
چکیده [English]

Understanding social phenomena is required for making progress in sociology. This way, causal explanationcan be applied to identify cause or causes for a social phenomenon."Understanding" method in the process of establishing objectivity, tries to investigate causal motives in order to recognizereal causes of Human's actions, and come to a “causal interpretation”. There have to be some presupposition by which some viewpoints are emphasized and necessarily scrutinized until their position in the research processis clarified. Byunderstanding the”meaning” of actions, social sciences and sociology would be able to come to rules, and therefore, their differentiated from natural sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causality
  • Meaning
  • experience
  • understanding
  • Interpretation
  • Rule
  • Motive