بررسی نقش سرمایه اقتصادی در توسعه نیافتگی سکونت گاه های روستایی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نگاه متمرکز و از بالا به پایین به برنامه ریزی روستایی و کم توجهی به مولفه های عمران و توسعه روستایی در چند دهه گذشته موجب از هم گسیختگی سلسله مراتبی روابط شهری و روستایی شده است و به تبع آن توسعه نیافتگی روستاهای کشور بروز مسائل و مشکلاتی را برای آنها به دنبال داشته است. برای یافتن پاسخ و آزمون این سوال که به عنوان فرضیه تحقیق نیز مطرح بوده است ابتدا از میان جامعه آماری، 302 خانوار از 6 آبادی از سه دهستان بخش کرفتو شهرستان دیواندره انتخاب شد سپس داده های مورد نیاز از طریق اسنادی و عملیات پیمایشی گردآوری شد علاوه بر آن از مصاحبه حضوری با خبرگان محلی نیز استفاده شد. تحلیل داده ها نیز به روش توصیفی و آماری انجام شد و نتایج یافته ها، تاثیر سرمایه اقتصادی بر توسعه نیافتگی سکونت گاه های روستایی منطقه مورد مطالعه را تایید کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Role of Economic Capital in the Lack of Development in Rural Areas of Iran (A Case Study on Rural Areas of Divan - Darreh)

نویسندگان [English]

  • mohammad sadegh oliai 1
  • behzad mohammadi nejhad 2
چکیده [English]

A concentrated, top-to-bottom view on rural programming and the lack of sufficient attention paid to rural development in previous decades has resulted in a hierarchical gap between rural and urban relationships, and consequently, the lack of development in the country's villages, making them several problems, namely a decrease in the participation of rural people in defining their own way to the future, lack of self-confidence among them, the lack of an appropriate management system, unemployment, Immigration, etc. On the other hand, the root of the problems mentioned can be found in economic problems. Hence, this article aimed to answer this question: Is there a significant relationship between the lack of development in rural areas and economic capital? In order for finding an answer to this question, an also testing it as the hypothesis of the research, first, from among the statistical population, 302 families from six villages of the rural district of "Karafuto", in "Divan-Darreh" were selected. Then the data were collected using documentary method and survey. In addition, local reporters were interviewed too. Afterwards, using descriptive statistics, findings were analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divan-Darreh
  • lack of rural development
  • economic capital
  • Kurdistan