بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین جوانان 15ـ29 ساله شهر سیرجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشدبرنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.نویسنده مسئول

چکیده

چکیده
شهروندی تنها یک موقعیت نیست که شخص در آن، مجموعه‌ای از حقوق و وظایف داشته باشد؛ بلکه احساس برخورداری از حقوق شهروندی جنبه مهمی از شهروندی است که در تحقق شهروندی، تحکیم و تقویت بنیان‌های اجتماعی هر جامعه نقش بسزایی دارد. بر این اساس هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن است. این مطالعه در بین380 نفر از جوانان شهر سیرجان که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند، انجام شده است. روش این پژوهش پیمایش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که احساس برخورداری از حقوق شهروندی در بین جوانان در سطح متوسط است و همچنین میزان حضور فرد در حوزه عمومی، نوع جامعه‌پذیری فرد در خانواده و میزان استفاده از رسانه‌های داخلی و خارجی بر احساس  برخورداری از حقوق شهروندی جوانان تأثیرگذارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of The Feeling of Possessing Citizenship Rights and Social Factors Affecting It Among Youth of 15-29 Years in Sirjan Ezaatollah SamAram1 , Fatemeh Barzegar Parizi2

نویسندگان [English]

  • ezatallah samaram 1
  • fatemeh barzegarparezi 2
چکیده [English]

Abstract
Citizenship is not only a situation in which a person has a set of rights and
duties. The feeling of possessing citizenship rights is the main point of being
a citizen, which has very important role in strengthening social foundations
and the realization of citizenship rights. Therefore, the present study
investigates the feeling of possessing citizenship rights and the social factors
affecting it among youth of 15-29 years in Sirjan. In order to conduct this
study, scaling study and questionnaire were used for gathering data. The
population in this research includes the youth of 15-29 years in Sirjan, and
the sampling method was multistage cluster. Based on the Cochran formula,
the size of the sample was 380 people. In short, the following results have
been obtained: at the level of description, the findings of the research
showed an average feeling of possessing citizenship rights among the youth.
Also, the degree of the presence of the individual in the public sphere, the
type of sociability of the individual in the family and the use of domestic and
international media had an impact on the feeling of possessing citizenship < br />rights of the youth.
Key Words: Citizenship Rights, Public Sphere, Sociability, Youth.

منابع
-   آزاد ارمکی، تقی؛ یحیی امامی (1383). «تکوین حوزه عمومی و گفت‌وگوی عقلانی». مجله جامعه‌شناسی ایران. (5) 1.
-   احمدی، حسن (1378). روان‌شناسی رشد. تهران: انتشارات بنیاد.
-   اژه‌ای، جواد (1383). مجموعه مقالات و بیانیه‌های ارائه‌شده در مراسم ملی دهمین سالگرد روز جهانی خانواده. تهران: سوره مهر.
-   اعزازی، شهلا (1380). جامعه‌شناسی خانواده با تأکید بر نقش ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر. تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان.
-   تاج مزینانی، علی‌اکبر (1382). «جامعه‌پذیری سیاسی جوانان». مجله مطالعات جوانان. 3و4.
-   تاج مزینانی، علی‌اکبر (1382). «مشارکت سیاسی جوانان». مجله مطالعات جوانان. 5.
-   چلپی، مسعود (1383). چارچوب مفهومی پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان. تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-   دهقان، علیرضا (1378). «بررسی تأثیر رسانه بر افکار عمومی». نامه علوم اجتماعی. 4.
-   رابرتسون، یان (1377). درآمدی بر جامعه‌شناسی. ترجمه: حسین بهروان. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
-   سازمان ملی جوانان (1384). پیمایش ملی ارزش و نگرش‌های جوانان ایرانی؛ گزارش توصیفی کل کشور. جلد اول. تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان.
-   شیانی، ملیحه (1381). «تحلیل جامعه‌شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان». مجله جامعه‌شناسی ایران. (4) 3.
-   فالکس،کیث (1381). شهروندی. ترجمه: محمدتقی دلفروز. تهران: فاخر.
-   قلی‌پور،آرین (1392). مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی). تهران: سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
-   کاستلز، استفان؛ الیستر دیویدسون (1382). مهاجرت و شهروندی. ترجمه: فرامرز قی‌لو. تهران: پژوهشکده راهبردی.
-   کلدی، علیرضا؛ نگار پورنهاد (1391). «بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی». فصلنامه مطالعات شهری. (2) 4.
-   کوئن، بروس (1391). مبانی جامعه‌شناسی. ترجمه: دکتر غلام‌عباس توسلی و رضا فاضل. تهران: سمت.
-   کیویستیو، پیتر (1380). اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی. ترجمه: منوچهر صبوری. تهران: نی.
-   نبوی، سیدعبدالحسین؛ فرهنگ ارشاد؛ و سیدحسام الدین فاضلی (1388). «عوامل مؤثر بر احساس شهروندی در میان دانشجویان شهید چمران اهواز». فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی. (11) 38.
-   نجاتی حسینی، سیدمحمود (1380). شهروندی نوزادی نوپا. تهران: نشر فرهنگ و پژوهش، شماره 186.
-   نجاتی حسینی، سیدمحمود؛ غلام‌عباس توسلی (1383). «واقعیت اجتماعی شهروندی در ایرن». مجله جامعه‌شناسی ایران. (5) 2.  
-   هاشمیان‌فر، سیدعلی؛ محمد گنجی (1388). «تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر تهران». جامعه‌شناسی کاربردی. (20 ) 1: 25ـ44.
-   وبر، مارکس (1373). طبقه، منزلت و حزب، جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی. ترجمه: محمد مؤمنی کاشی و دیگران. گناباد: نشر مرندیز.
-   هولاب، رابرت (1383). یورگن‌هابرماس: نقد در حوزه عمومی - مجادلات فلسفی‌هابرماس. ترجمه: حسین بشریه. تهران:  نی.
-    Conover, p.; Crewe, I.; & Searing, D. (1991). “The nature of citizenship in the united states & great Britain: empirical comments on theoretical theme”. The Journal of Politics. (153) 3.
-    Marshal, T. H. (1964). Class, Citizenship & Social Development. New York: Doubleday & Company, Inc.
-    Schwarzmantel, John (2003). Citizenship and Identity, Towards a New Republic. London: Routledge.