احساس امنیت اجتماعی و رابطه آن با رضایت از زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.نویسنده مسئول

2 هیات علمی دانشگاه پیام نورکرمانشاه

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی رضایت از زندگی دانشجویان و رابطه آن با احساس امنیت اجتماعی پرداخته است. روش پژوهش تبیینی از نوع پیمایش است. نمونه پژوهش شامل 409 نفر از دانشجویان  دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های پیام نور استان کرمانشاه در سال 1394 بوده که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده‌اند و با آزمون‌های استنباطی تحلیل آماری شده‌اند. عمده‌ترین یافته‌های پژوهش نشان داد:
بین میزان احساس امنیت اجتماعی (و ابعاد آن شامل احساس امنیت اقتصادی، سیاسی و جانی) و میزان احساس رضایت از زندگی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش احساس امنیت میزان رضایت از زندگی هم افزایش می‌یابد و بالعکس با کاهش احساس امنیت اجتماعی، میزان رضایت از زندگی کاهش می‌یابد. همچنین بین همه ابعاد امنیت اجتماعی و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد؛ به‌ طوری‌ که با بالا رفتن احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت سیاسی و احساس امنیت جانی میزان رضایت از زندگی دانشجویان افزایش می‌یابد و بالعکس.
همچنین از بین ابعاد امنیت اجتماعی، احساس امنیت اقتصادی بیشترین تاثیر را - نسبت به دو بعد دیگر احساس امنیت (امنیت سیاسی و احساس امنیت جانی) - بر میزان احساس رضایت از زندگی دارد.
مفاهیم کلیدی: احساس رضایت از زندگی، احساس امنیت اجتماعی، ابعاد احساس امنیت اجتماعی، دانشجویان دانشگاه پیام نور
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sense of Security and Its Relationship with Life Satisfaction (Case Study: PNU Students in Kermanshah Province) Jafar Hezarjaribi1 , Javad Feli2

نویسندگان [English]

  • jafar hezarjarebi 1
  • javad feli 2
چکیده [English]

This study has analyzed the life satisfaction of students and its relationship < br />with the sense of social security. The method of research is survey-based;
and the sample population used for the research is comprised of 409
students, both male and female, studying at Payam-e Noor universities of the
Kermanshah province in the year 2015. The samples were selected by multistage
cluster sampling and were analyzed by inferential statistical analysis.
The major findings of the research are as follows:
There is a direct, significant relationship between the degree of sense of
social security (and different dimensions of it, including a sense of financial,
political and criminal security) and the level of life satisfaction. This implies
that with an increase in the sense of security, the level of life satisfaction also
increases and vice versa. Moreover, there is a significant relationship < br />between all the dimensions of social security and life satisfaction, such that
with an increase in degree of the sense of financial, political and criminal
security, the level of life satisfaction also increases and vice versa. Also, all
of the dimensions of social security, the sense of financial security has the
greatest impact on the level of life satisfaction when compared to the other
two dimensions i.e. criminal and political security.
Key Words: Sense of Life Satisfaction, Sense of Social Security,
Dimensions of the Social Security, Students of Payam-e Noor University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Sense of Life Satisfaction
  • Sense of Social Security
  • Dimensions of the Social Security
  • Students of Payam-e Noor University