بررسی رابطه میان مشارکت سیاسی و رفاه اقتصادی (مطالعه موردی دانشجویان، کارمندان و استادان دانشگاه اصفهان)، سید امیرمسعود شهرام‌نیا، بهروز صادقی عمروآبادی، علی ابراهیمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شماره 19-تابستان 93

چکیده

یکی از مباحث مهم و اساسی که در جوامع امروزه مطرح است، به‌ویژه در بحث توسعه سیاسی، اهمیت مشارکت سیاسی است. از سوی دیگر، در مشارکت سیاسی عوامل گوناگونی مؤثر هستند که از میان آن‌ها می‌توان به بحث رفاه اقتصادی اشاره کرد. اگر بپذیریم که مشارکت سیاسی شرکت داوطلبانه و آگاهانه افراد در تعیین سرنوشت خود، جهت دستیابی به اهداف و خواسته‌ها از جمله رفاه اقتصادی است و میزان توسعه سیاسی یک کشور، بستگی مستقیم به این مؤلفه دارد، این موضوع می‌تواند نشان‌دهندة ارتباط، تأثیرگذاری و همپوشانی این دو مقوله با یکدیگر که مورد توافق علمای علم سیاست و اقتصاد نیز هست، تلقی شود. با توجه به این موضوع، نوشتار حاضر به دنبال یافتن رابطه تأثیر رفاه اقتصادی بر مشارکت سیاسی است. بدین‌سان، سؤال اصلی تحقیق این است که رفاه اقتصادی چه تأثیری بر مشارکت سیاسی با توجه به مطالعه موردی دربارة دانشجویان، کارمندان و استادان دانشگاه اصفهان، دارد. فرضیه مطرح در پاسخ به این سؤال این است که بین رفاه اقتصادی افراد و میزان مشارکت سیاسی آنها رابطه معناداری وجود دارد. روش پژوهش حاضر در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش پیمایشی است. این مطالعه بر روی 400 نفر از آقایان و خانم‌های استاد، کارمند و دانشجوی دانشگاه اصفهان صورت گرفته است. جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفته است و داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of The Extent of Social Capital Among High School Teachers In Ilam Province

چکیده [English]

This research investigates the extent of social capital and its indices among teachers in Ilam province. The Social capital indices which is developed and referred to in this study were social trust, social norms and social networks drawn from the study of the current literature and the social capital theories. The research method used was survey. Stratified proportional to size sampling was used to select 350 teachers for the study. SPSS and Lisrel softwares were run to analyze the data. The statistical techniques applied for the analysis of the data were independent T. Test, One-way ANOVA , Scheffee Test and Correlation Coefficient .
The findings of the study show that in a 5 point likert scale questionnaire ,the participants’ social capital was 2.9 ,their social trust was 3.2,the social norms was 2.8 and the social networks was 2.7.The average of the extent of the indices measured in the study was higher among teachers at
 
 
primary school compared with their junior high school and high school counterparts. The analysis of the data testing the hypotheses of the study, further showed that there is a significant difference between the extent of the indices measured in the study among teachers at primary school and their junior high school and high school counterparts. The results also revealed that there is a significant difference between male and female participants of the study and the average extent of the social capital was higher among female teachers than the male teachers. The relationship among age, education degree and social capital was found to be significant.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • social trust
  • social norms
  • Social Network
  • teachers in Ilam province

    ازغندی، علیرضا. (1376)، «جامعه مدنی و خلقیات ما ایرانیان»، مجموعه مقالات تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ایران.
     آقابخشی، علی. (1375)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
     بابازاده خراسانی، بهزاد . (1389)، «شاخص‌های اندازه‌گیری رفاه»، مجله تازه‌های اقتصاد، سال هشتم، شماره 128.
     بشیریه، حسین. (1381)، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نشر نی، جلد هشتم.
    پناهی، محمدحسین. (1381)، «راهکارهای افزایش مشارکت مردمی در عرصه فرهنگ»، مجموعه مقالات گردهمایی‌ دولت و مشارکت مردمی، تدوین محسن فردو، تهران: نشر آن.
     جعفری‌نیا، غلامرضا. (1385)، «بررسی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر خورج»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 2.
     خاکساری، علی. (1380)، «‏فرآیند مشارکت سیاسی و سطوح آن»، مجموعه مقالات کارگاه آموزشی توسعه مشارکت زنان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
     دوبنوا، آلن. (1372)، «اصول ده گانه دموکراسی مبتنی بر مشارکت»، مترجم: بزرگ نادرزاده، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 78 ـ 77.
     راش، مایکل. (1377)، جامعه و سیاست: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، مترجم: منوچهر صبوری، تهران: انتشارات سمت.
     ربانی، رسول و همکاران. (1386)، «بررسی تأثیر رفاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (مورد مطالعه شهر اصفهان)»، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 2.
     رشیدی، علی. (1377)، اقتصاد مردم‌سالاری، تهران: مؤسسه انتشارات آوای نور.
     سید امامی، کاووس. (1386)، «مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌‌کننده‌های مشارکت سیاسی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 1.
    طوسی، محمدعلی. (1370)، «مشارکت به چه معناست»، مدیریت دولتی، شماره 13.
     قاسمی، وحید. (1379)، «گزارش اجمالی، تحلیلی بر وضعیت مشارکت سیاسی زنان در استان اصفهان، موانع، آگاهی‌ها و نگرش‌ها»، اصفهان: استانداری اصفهان.
    قنواتی، لیلا نیک پور و همکاران. (1391)، «بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی مرتبط با مشارکت سیاسی»، فصلنامه‌ علمی – پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال سوم، شماره اول.
    قوام، عبدالعلی. (1371)، توسعه سیاسی و تحول اداری، تهران: نشر قومس.
     قوام، عبدالعلی. (1373)، سیاست‌های مقایسه‌ای، تهران: انتشارات سمت.
    کاظمی، علی‌اصغر. (1376)، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی، تهران: ققنوس.
    کائوتری، هوئین و دیگران. (1379)، مشارکت در توسعه، ترجمه:‌ هادی غبرایی و داود طبایی، تهران: انتشارات روش.
     گیلیس و همکاران. (1379)، اقتصاد توسعه، ترجمه: غلامرضا آزاد، تهران: نشر نی.
     لفت ویچ، آدریان. (1383)، دموکراسی و توسعه، ترجمه: احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو.
     معمارزاده، غلامرضا و اقبال پاک طینت. (1385)، «عوامل مؤثر بر توسعه سیاسی»، مجله کنترولر، شماره 21.
     میلبرث، لستر و لیل گوئل. (1386)، مشارکت سیاسی، ترجمه: سید رحیم ابوالحسنی، تهران: میزان.
    وحیدا، فریدون و محسن نیازی. (1383)، «تأملی در مورد رابطه بین ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی در شهر کاشان»،  فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 23.
     هانتینگتن، ساموئل. (1370)، سازمان سیاسی در جوامع دست‌خوش دگرگونی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.
    پورمقین، جواد. (1382)، اقتصاد بین الملل 1، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.

    Almond, G & Verba (1975). Civic Culture, Priceton University Press.
    Barro, Robert J.  (1996).  “Democrasy and Growth” Jouranl of Economic Growth.
    Baum, Matthew A., and David A. Lake (2003). “The Political Economy of Growth.” American Journal of Political Science. Vol. 47, no. 2.
    Dahi, Robert A (1982). Polyarshy; Participation and Opposition, London: University Prees.
    Gurr,Ted Robert (1968). "Psychological Factors In Civil Violenc", World Politics,vol. 20,no.2.
    Gurr,Ted Robert (1970). Why Men Rebel, Princeton,n.g: Princton University.
    Huntington & Joan Nelson (1976). No Easy choice: Political participation in Developing countries, Harvard university.
    Lipset, Seymour M (1976). political Man, Heinemann Educational Books Ltd, Eighth Published in Great Britain.
    Lipset, Seymour M (1963). Political Man, New York: Anchor Books.
    Marshal, Melissaj (2004). Citizen Participation and the neighborhood Context: A New at the Co production of Local Public Goods, Political Research Quarterly, Vol.57,No.2.
    Mehlum, Halvor (2002). Should I stay? Should I go? On Relative Deprivation, and Migration, Dynamics, Review of Development Economics, (1(
    Milbrath, L. w. (1965). Political participation: How and why do people get involved in politics? , rand McNally.
    Milbrath, Laster (1981). Political Participation, Hand Book of Political Behavior, vol. 4 (ed.) S.Long, New York: Plenum press.
    Myrdal, G (1975). Economic Theory and Underdevelopment Regions, TheMacmillan press LTD.London.
    O’Neill, Brenda (2006). Human Capital, Civic Engagement and Political Participation: Turning Skills and Knowledge into Engagement and Action, Canadian Policy Research Networks Inc, from: http://www.rcrpp.ca/documents/44366_en.pdf.
    Olson, Mancur (2000), “Power and Prosperity”, Qutgrowing communist and capitalist dictatorship, Basic Books.
    Pie. M (1999). “Economic institution, Democracy, and Development”, World Bank conference on democracy, Market economy and Development, Feb.
    Prezeworski, Adam & Fernando limongi (1993). “Political regimes and Economic Growth”, journal of economic Perspectives,Vol. 7 (3).
    Prezeworski, Adam & Michael E.Alvarez (2000). “Democracy and development in political institution and well being” 1950 - 1990, Cambridge Studies in the theory of democracy, Cambridge university Press.
    Rash, Micheal (1998 ). society and politics; introduction on political sociology. Translated by Manouchehr sabouri, Tehran: Samt.
     Stiglitz, Joseph E , Sen, Amartya & Fitoussi, Jean-Paul (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, Technical Report, September.