تحول معنای شادی در گذار دوره زندگی: پژوهشی در میان زنان شهر کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.نویسنده مسئول

2 استادجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
برخی مطالعات تجربی موجود نشان می‌دهند که شادی به‌مثابه یک مقوله و یک سازه اجتماعی تغییرپذیری‌هایی را در دوره‌های مختلف زندگی به نمایش می‌گذارند. واقعیت بیولوژیک سن در کنار تأثیر اجتماعی نسل، کیفیت تجربه شادی و واکنش به موقعیت‌های شادی‌آفرین را می‌تواند توضیح دهد و در پی پاسخگویی به این سؤال است که چگونه زنان و دختران در دوره‌های مختلف زندگی خود شادی را تجربه و معناسازی می‌کنند. در این مقاله با اتکا به رویکردی کیفی و براساس مصاحبه‌های نیم‌ساخت‌یافته فردی و گروه‌های کانونی، با دختران و زنان شهر کرمان، ذهنیت و تجربه و تفسیر این گروه‌ها در سه دوره سنی (نوجوانی، جوانی و میانسالی) از سازه شادی بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که درک و تفسیر زنان از شادی در چرخه زندگی ثابت نیست و تجارب نسلی، سیاست جنسیتی و واقعیت بیولوژیِک سن چطور در دوره‌های مختلف زندگی تغییراتی را نمایش می‌دهند و در فعالیت‌ها و علایق آنها نمود خارجی می‌یابد. نتیجه فوق علاوه‌بر آن‌که مؤید اهمیت تفسیرهای جامعه‌شناختی از شادی به موازات توجه به وجوه روان‌شناختی غالب از آن است، دلالت‌هایی را نیز برای برخی اقدامات و مداخلات مثبت در مدیریت عواطف این گروه‌های سنی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contents The Change of the Happiness Meaning in Life Cycle Transition: A Study Among Women in Kerman………………………………………………………..282 Lida Akhoundfeyz MohammadSaeed Zokaei

نویسندگان [English]

  • ledi akhondfeiz 1
  • mohammadsaed zokae 2
چکیده [English]

The Change of the Happiness Meaning in Life Cycle Transition: A Study Among Women in Kerman
Lida Akhoundfeyz[1] ,  MohammadSaeed Zokaei[2]
Received: 10/4/2016                Accepted: 12/12/2016
 
Abstract
Some empirical studies reveal that happiness as a category and a social construct show some variations during different periods of lifetime. Besides the biological reality of age, the social impact of generation can explain quality of joy experience and reactions to joyful situations and tries to understand how women and girls make sense of their happiness experiences in different periods of their life. In this article mentality, experience and interpretation of happiness in three age groups (adolescents, young and middle aged) has been studied based on a qualitative approach and through individual semi-structured interviews and focus groups with girls and women in Kerman. The results of this study indicate that women’s understanding and interpretation of happiness is not constant. Findings also represent how generational experiences, gender politics and the biological reality of age which appear externally in women activities and interests, display changes in different life period. In addition the above result confirms the importance of sociological interpretations of joy as well as its attention to the dominant psychological aspects, and it also has implications for some positive performance and interventions in these age groups to manage emotions.
Keywords: Happiness, Life Cycle, Women, Generation Experiences[1]. M.A. Degree In Sociology, Graduate At  Allameh Tabataba'i University, Tehran,
    IRAN.  Email: Lida_a920@yahoo.com


[2]. Professor In Sociology & Cultural Studies, Faculty of Social Sciences, Allameh
    Tabataba'i University, Tehran. IRAN.  Email: saeed.zokaei@gmail.com