تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت جسمی در میان کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز. سید سعید وصالی ، عزت‌الله سامآرام ، یونس اسمعیلی طویل. زهره رسولی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22054/qjsd.2017.7887

چکیده

چکیده
در دنیای مدرن، سلامتی از دغدغه‌های همه جوامع است. به همین علت شناسایی عوامل مرتبط به بهبود سلامت و همچنین تهدید آن مورد توجه برنامه‌های آموزشی سلامت و ارتقای آن قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت جسمی در بین کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز است. روش پژوهش مورد استفاده این مقاله پیمایشی از شیوه پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این طرح کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز است که 200 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای نمونه نهایی انتخاب شده‌اند. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان‌دهنده وجود رابطه معنادار بین حمایت اجتماعی، سبک زندگی، سواد سلامت، دسترسی به خدمات سلامت، شرایط محیطی (متغیرهای مستقل) و سلامت جسمی (متغیر وابسته پژوهش) است. به‌علاوه نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون  چند‌متغیره پژوهش نشان می دهد که 42 درصد از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مستقل پژوهش تبیین می‌شوند. درنتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد عوامل اجتماعی بر سلامت افراد جامعه مؤثر است و غفلت از آنها باعث بروز بیماری و اختلال در سلامت خواهد شد. بنابراین سیاست‌گذاران نظام سلامت در تدوین برنامه‌های سلامت‌محور باید از نظریه‌های حوزه علوم اجتماعی بهره ببرند.
مفاهیم کلیدی: تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت، حمایت اجتماعی، سبک زندگی، سواد سلامت، دسترسی به خدمات سلامت، شرایط محیطی، سلامت جسمی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Social Determinants of Health among Employees of Tabriz Municipality Said Vesali , Ezatolah Samara , Younes Esmaeili Tavil Zohreh Rasoliy Received: 26/11/2016 Accepted: 10/2/2017 Abstract In the modern world, health is a major challenge for all societies. As a consequence of this health education and promotion programs are interested in identifying the factors related to health improvement as well as- health threats. The aim

چکیده [English]

The Social Determinants of Health among Employees of Tabriz Municipality
Said Vesali[1] ,  Ezatolah Samara[2] , Younes Esmaeili Tavil[3]
Zohreh Rasoliy[4]
Received: 26/11/2016              Accepted: 10/2/2017
 
Abstract
In the modern world, health is a major challenge for all societies. As a consequence of this health education and promotion programs are interested in identifying the factors related to health improvement as well as- health threats. The aim of this study is to investigate the social determinants of physical health among the employees of Tabriz municipality. This research was a survey and target population consisted of the employees of Tabriz municipality. Through random simple sampling, 200 peoples were selected. Correlation tests were applied to analyze the data. Findings showed that there are significant relation between independent variables including social support, life style, health literacy, access to health services, environmental conditions with physical health as the dependent variable. In addition to multivariate regression analysis, 42% of changes in physical health is explained by independent variables. This study shows that social factors are effective in public health and ignoring will cause health problems. Thus, health system policymakers should benefit from social sciences theories in health-based programs preparation.
Keywords: Social Determinant of Health, Social Support, Life Style, Health Literacy, Access to Health Services,  Environmental Conditions and Physical Health.[1]. Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, AllamehTabatabaeiUniversity,
    Tehran, IRAN.   Email: saidvesali2005@yahoo.com


[2]. Professor,  Faculty of Social Sciences, AllamehTabatabaeiUniversity, Tehran,
    IRAN.  Email: e_samaram@yahoo.com


[3]. M.A. of Social Welfare Planning, AllamehTabatabaeiUniversity, Tehran; IRAN.
    (Corresponding Author).  Email: younesesmaeili53@gmail.com


[4]. M.A. of Social Sciences, TabrizUniversity. IRAN.  Email: rasoliyz@gmail.com