بررسی ارتباط بین اشکال سرمایه و شادی در بین حاشیه‌نشینان و غیرحاشیه‌نشینان (مورد مطالعه: شهر تبریز). محمد عباس‌زاده ، داود قاسم‌زاده، نوشین صالح.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22054/qjsd.2016.7888

چکیده

چکیده
در دهه‌های اخیر پژوهش در ابعاد و زوایای مثبت زندگی انسان­ها رو به فزونی نهاده و بی‌تردید یکی از مهم‌ترین زمینه‌های زندگی بشر امروز شادی و شادکامی است.­­ در پژوهش حاضر میزان شادی حاشیه‌نشینان و غیرحاشیه‌نشینان تبریز و رابطه آن با اشکال سرمایه‌ بررسی شده. در این پژوهش از روش پیمایشی در بین 300 نفر (با فرمول کوکران) که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب ‌شده‌اند و برای اندازه‌گیری میزان شادی از پرسشنامه شادی آکسفورد استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که میزان شادی در بین افراد مورد مطالعه در حد متوسط رو به بالاست و اشکال سرمایه ‌(اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) رابطه  معناداری  با شادی دارند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل واردشده به مدل پژوهش 14 درصد از واریانس شادی را تبیین می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی و فرهنگی نقش اساسی بر میزان شادی دارند. در کل برای افزایش شادی و بالا بردن بهزیستی ذهنی افراد مورد مطالعه توجه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید بیشتر روی سرمایه اجتماعی و فرهنگی متمرکز بشود.­ هرچند براساس یافته‌ها، سرمایه اقتصادی نیز تعیین‌کننده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between forms of Capital and Happiness Among the Marginalized and non-marginalized: A Case Study of Tabriz City Mohammad Abbaszade[1], Davvod Ghasemzadeh[2] , Noshin Saleh[3] Received: 1/4/2015 Accepted: 5/2/2017

چکیده [English]

The Relationship Between forms of Capital and Happiness Among the Marginalized and non-marginalized: A Case Study of Tabriz City
Mohammad Abbaszade[1], Davvod Ghasemzadeh[2] , Noshin Saleh[3]
Received: 1/4/2015          Accepted: 5/2/2017
 
Abstract
In recent decades, research on the positive aspects of human life has increased and undoubtedly one of the most important areas of today human life is joy and happiness. This study investigates the relationship between levels of happiness among marginalized and non-marginalized people of Tabriz and forms of their capital. In order to measure the happiness levels a survey applying an Oxford Happiness Questionnaire among 300 people through multistage cluster sampling was done. Findings show moderate to high levels of happiness among the subjects and different types of capital (social, cultural and economic) have significant and positive relationship with happiness. Also the regression results indicate that the independent variables were entered into the study explained 14% of the variance in happiness. Results suggest that social and cultural capital plays a major role in levels of happiness but economical capital has a little role in explanation of happiness among the marginal and non-marginalized in Tabriz. According to the findings economical capital is also significant and effective but in order to increase happiness and subjective well-being of study subjects, the focus of policy making and cultural planning should be more on social and cultural capital.
Keywords: Social Capital, Economical Capital, Cultural Capital, Happiness, Marginalization.[1]. Associate Professor of Law and Social Science Faculty at  TabrizUniversity,
    Tabriz, IRAN. (Corresponding Author).    Email: m.abbaszade1@yahoo.com


[2]. PH.D. Student of  Law and Social Science Faculty at TabrizUniversity, Tabriz,
    IRAN.   Email: davood.qasemzade@gmail.com


[3]. M.A. in Social Science at TabrizUniversity, Tabriz, IRAN.  Email: saleh.n@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Relationship Between forms of Capital and Happiness Among the Marginalized and non-marginalized: A Case Study of Tabriz City Mohammad Abbaszade
  • Davvod Ghasemzadeh
  • Noshin Saleh Received: 1/4/2015 Accepted: 5/2/2017 Abstract In recent decades
  • research on the positive aspects of human life has increased and undoubtedly one of the most important areas of today human life is joy and happiness. This study investigates the relationship between levels of happiness among marginalized and non-mar
  • cultural and economic) have significant and positive relationship with happiness. Also the regression results indicate that the independent variables were entered into the study explained 14% of the variance in happiness. Results suggest that social
  • the focus of policy making and cultural planning should be more on social and cultural capital. Keywords: Social Capital
  • Economical Capital
  • cultural capital
  • Happiness
  • Marginalization