جایگاه کارآفرینی در مطبوعات ایران. حبیب بابایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22054/qjsd.2016.7889

چکیده

چکیده
پژوهش حاضرتلاشمیکندبهاینسؤالپاسخدهدکهکارآفرینی در مطبوعات ایران چه جایگاهی دارد؟ این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، پژوهشی آمیخته است. در این پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، 220 شماره از نشریات با تیراژ بالا انتخاب شد. در بخش نظری و عملی پژوهش به‌ترتیب از روش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای عمقی و برای تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار ام‌آرپی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد: کارآفرینی در مطبوعات ایران جایگاه مناسبی ندارد و به طور متوسط، تنها 5 درصد از محتوا و حجم مطبوعات به کارآفرینی اختصاص دارد. هر چند مطبوعات رویدادهای مربوط به کارآفرینی را تا حدودی منعکس کرده‌اند اما به نقش آموزشی و موضوعات مهمی نظیر فرصت‌های کارآفرینی، نگرش کارآفرینی، مهارت‌های کارآفرینی، کارآفرینی روستایی، کارآرفرینی زنان و کارآفرینی سازمانی توجهی نکرده‌اند. بازتاب فعالیت‌های کارآفرینی در نشریات اقتصادی نظیر دنیای اقتصاد و بازار کار نسبتاً مناسب است، اما این وضعیت در نشریات اجتماعی مانند روزنامه‌های همشهری و جام جم چندان مطلوب نیست. همچنین براساس نتایج به‌دست‌آمده، بعد از نامگذاری 6 مرداد با عنوان روز کارآفرینی، مطبوعات کمتر به این موضوع پرداخته‌اند.  
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship Status in the Iranian Press Habib Babaei[1] Received: 7/5/2016 Accepted: 21/2/2017

چکیده [English]

Entrepreneurship Status in the Iranian Press
Habib Babaei[1]
Received: 7/5/2016                   Accepted: 21/2/2017
 
Abstract
This research tries to answer this question:  what is the position of Entrepreneurship in the Iranian press? It is an applied research which uses mixed method. Through purposive sampling, 220 issue of press issue with high circulation were surveyed. Also documentary method and deep content analysis were implied in theoretical and practical parts of the research. Data analysis phase uses both descriptive and deductive statistics by M.R.P software. The findings of this study show that entrepreneurship contents do not have proper situations in the press and on average, only 5 percent of the content and the volume of press is devoted to entrepreneurship. They have reflected entrepreneurship events, but have not paid any attention to the educational role and important issue such as entrepreneurial opportunities, entrepreneurial attitude, entrepreneurial skills, women Entrepreneurship, rural Entrepreneurship, and organizational entrepreneurship. And reflection of entrepreneurship activity in economic press such as the Bazaar-e-kar and Donyaye Eghtesad Newspaper is relatively in good social press such as Hamshshri and Jam-e- jam Newspapers had considered to this matter. Also based on these results, after naming 27 July as Entrepreneurship day of the press paid little attention to this issue.
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Culture, Development of Entrepreneurship, Mass Media, Press

[1]. M.A.University of Tehran, IRAN.   Email: hbabaee57@yahoo.com