تأثیر توسعه اجتماعی بر سلامت عمومی . یوسف محمدزاده، صمد حکمتی فرید ، سمیرا عبدالعلی زاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22054/qjsd.2016.7890

چکیده

چکیده
براساس مطالعات اخیر، از یک‌سو توسعه اجتماعی و سرمایه سلامت، از مهم‌ترین محورهای توسعه و رشد اقتصادی هستند و از سوی دیگر، میزان سلامت افراد بیش از هر عامل دیگری به عوامل محیط اجتماعی ارتباط دارد. طوری‌که سازمان بهداشت جهانی اخیراً بحثی جدی پیرامون عوامل اجتماعی تعیین­کننده سلامت را شروع کرده است. لذا در این مطالعه به بررسی تأثیر توسعه اجتماعی بر روی سلامت عمومی در ۱۰۱ کشور منتخب جهان از بین کشورهای با درآمد متوسط به بالا طی دوره 1990ـ2010 پرداخته‌ و از نرم‌افزار STATA برای تحلیل داده­ها و ارزیابی مدل­ها استفاده شده است. همچنین برای حصول به نتایج قابل‌اعتماد، در مدل­ها از هر دو شاخص امید به زندگی و نرخ مرگ‌ومیر برای شاخص سلامت عمومی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص­ توسعه اجتماعی، در تمامی مدل­ها در سطح اطمینان ۹۹ درصد تأثیر مثبت و معناداری بر روی امید به زندگی و تأثیر منفی و معنادار­ی بر روی نرخ مرگ‌ومیر داشته است. در مدل‌های نهایی ضریب توسعه اجتماعی برای امید به زندگی و مرگ­ومیر به‌ترتیب ۱۶/۳ و ۹۵/۲- بوده است. لذا توسعه شاخص­های اجتماعی ازجمله (فعالیت مدنی، باشگاهها و انجمنها، انسجام درون‌گروهی، اعتماد و امنیت بین‌شخصی، برابری جنسیتیو ادغام اقلیتها)، از مهم‌ترین تعیین‌کننده‌های سلامت عمومی محسوب می‌شوند. بررسی تأثیر سایر شاخص­های اقتصادی ـ اجتماعی هم نشان می‌دهد که آموزش، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال، مخارج بهداشتی و برنامه­های ایمن­سازی، تأثیر مثبتی بر روی سلامت عمومی داشته و نرخ تورم و انتشار گاز دی­اکسیدکربن، تأثیری منفی بر روی سلامت عمومی دارند.
مفاهیم کلیدی: توسعه اجتماعی، سلامت عمومی، عوامل اقتصادی ـ اجتماعی، داده­های پانل
 

عنوان مقاله [English]

Impact of Social Development on Public Health* Yousef Mohammadzadeh[1] , Samad Hekmati Farid[2] Samira Abdolalizad[3]

چکیده [English]

 
interpersonal trust and security, gender equality and integration of minorities), is one of the most important determinants of public health. The effect of other variables also shows that education, per capita GDP, the labor participation and employment rate, health expenditures and immunization programs, have a positive impact on the public health and the rate of inflation and emissions of carbon dioxide, have a negative impact on the public health.
Keywords: Social Development, Public Health, Social-Economic Factors, Panel Data
 


Impact of Social Development on Public Health*
Yousef Mohammadzadeh[1] , Samad Hekmati Farid[2]
Samira Abdolalizad[3]
Received: 20/6/2016       Accepted: 26/12/2016
 
Abstract
According to recent studies, social development and health capital are the main axes of development and economic growth, on the other hand, the health of people relates to social environment factors more than any other factor. So the World Health Organization has recently begun serious discussion on health social determinants. This study aims to investigate the effect of social development on public health in 101 upper-middle income countries of the world over the period 1990-2014 STATA software was used for data analysis and models’ evaluation. In order to achieve reliable results, in both models the life expectancy and mortality rates were used for public health indicators. The results showed that in all models in the 99% confidence level, the social indicators have a significantly positive impact on the life expectancy and a significantly negative impact on the mortality rates. In final models, the social development factor for life expectancy and mortality respectively, 3/16 and -2/95. Therefore, the development of social indicators (Civic activities, clubs and societies, within-group cohesion,* This article is extracted from UrmiaUniversity economics graduate thesis entitled "Effects of Social Capital on public health in selected countries"


[1]. Assistant Professor Economics, University of Urmia, Urmia, IRAN (Corresponding
    Author).   Email: yo.mohammadzadeh@urmia.ac.ir


[2]. Assistant Professor of Economics, University of Urmia. Urmia, IRAN.   
    Email: hekmat188@yahoo.com


[3]. M.A. Economics, University of Urmia Urmia, IRAN,
    Email: samira_abdolalizad@yahoo.com