بررسی ارتباط بین دینداری و سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22054/qjsd.2017.8009

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین دینداری در ابعاد مختلف و سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه می‌باشد. این پژوهش بر اساس نظریه‌های سلامت اجتماعی کییز، دینداری گلاک و استارک و نظریه‌های ارتباط بین دین و ابعاد سلامت اجتماعی دورکیم، یینگر و دیویس، با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS، به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می‌باشد که آیا بین ابعاد مختلف دینداری و سلامت اجتماعی جوانان ساکن در مناطق حاشیه‌ای ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش جوانان 15 تا 29 سال مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه می‌باشد که تعداد 384 نفر از آنها با استفاده از فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین دینداری و ابعاد آن یعنی پیامدی، مناسکی، اعتقادی، تجربی و شناختی با میزان سلامت اجتماعی جوانان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی‌فرضیه‌های پژوهش تأیید می‌شوند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (AMOS) نیز نشان دادند که در کل اثر متغیر مستقل دینداری بر سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه به میزان  54/0 می‌باشد.
مفاهیم کلیدی:سلامت اجتماعی، دینداری، بعد پیامدی، بعد مناسکی، بعد اعتقادی، بعد تجربی، بعد شناختی.
 

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religiosity and Social Health of Young People in Marginal areas of Kermanshah Habil Heydarzadeh , Yunes Norbakhsh , Nozar Ghanbari Received: 28/11/2016 Accepted: 26/2/2017

چکیده [English]

The Relationship between Religiosity and Social Health of Young People in Marginal areas of Kermanshah
Habil Heydarzadeh[1]  ,  Yunes Norbakhsh[2]  ,  Nozar Ghanbari[3]
Received: 28/11/2016               Accepted: 26/2/2017
 
Abstract
This study aims to investigate the relationship between religiosity and social health of young people in marginal areas of Kermanshah. This paper based on theories of social health Keyes, Glock and Stark's religiosity and social theories of the relationship between religion and health aspects Durkheim, Yyngr and Davis and by using the field method, survey techniques, questionnaire and SPSS and AMOS, tries to answer the main question. It investigates the relations between different dimensions of religiosity and the social health of young people living in rural areas. Through sampling process 384 Young people (from 15 to 29 years) in marginal areas of Kermanshah has been studied. The results indicate that there is a significant positive relationship between religion and its components including consequential, ritual, belief, empirical, cognitive and social health of young people. So all the hypotheses are confirmed. The results of structural equation modeling (AMOS) also shows that the total effect of religiosity as an independent variable on social health of  marginal areas of Kermanshah is around 0.54.
Keywords: Social Health, Religiosity, Consequence, Rituals, After Belief, Empirical, Cognitive Dimension[1]. Assistant Professor, Department of Sociology, Islamabad Gharb Branch, Islamic
    AzadUniversity, IslamabadGharb, Iran. (Corresponding Author).
    Email: h.heidarkhani@yahoo.com


[2]. Associate Professor, Department of Sociology, TehranUniversity, Iran
    Email: ynourbakhsh@ut.ac.ir


[3]. Assistant Professor of Geography, Faculty of Humanities, Department of   Kermanshah,
    Islamic AzadUniversity, Kermanshah, Iran.    Email: n.ghanbari@iauksh.ac.ir