تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان منطقه چهار شهری تهران). محمدحسن شربتیان ، نفیسه ایمنی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22054/qjsd.2017.8011

چکیده

چکیده
نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن سنجش ابعاد مختلف سلامت اجتماعی زنان، رابطه این پدیده را با سرمایه اجتماعی مورد مطالعه و تحلیل قرار ‌دهد. چارچوب نظری این تحقیق در بعد سلامت اجتماعی شاخص‌های استاندارد شده کییز است و در بحث سرمایه اجتماعی متأثر از اندیشه بوردیو است. این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی و تحلیلی است، جامعه آماری این پژوهش زنان ۵۵-۱۸ساله ساکن در منطقه چهار شهری تهران بوده­اند که از میان آنها ۳۸۵ نفر با روش نمونه­گیری خوشه‌ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده­اند. ابزار جمع­آوری دادها پرسشنامه مصاحبه‌ای بوده است که مقدار پایایی آن برابر با80/۰است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار 22spss استفاده شده است. یافته­های پژوهش بیانگر آن است که میزان سلامت اجتماعی زنان در حد متوسط روبه بالا است که بالاترین مقدار میانگین مربوط به بعد پذیرش اجتماعی و کمترین مقدار، مربوط به بعد شکوفایی اجتماعی است. همچنین سرمایه اجتماعی از طریق (مشارکت اجتماعی + اعتماد اجتماعی) توانسته است ۵۹/۰ درصد از سلامت اجتماعی را تبیین کند و با توجه به نتایج تحلیل مسیر سرمایه اجتماعی به طور مستقیم با ۷۲۴/۰ واحد بر سلامت اجتماعی اثر گذار است.
مفاهیم کلیدی:اعتماد‌اجتماعی، تهران، زنان، حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سلامت اجتماعی، مشارکت ‌اجتماعی.
 

عنوان مقاله [English]

A Sociological Analysis of the Relationship between Social Capital and Women’s Social Health (Case Study: The Women Living in Tehran’s Fourth Municipal District) Nafise Emeni[1] , Mohammadhossein Sharbatiyan[2] Received: 4/6/2016 Accepted: 28/2/2017

چکیده [English]

A Sociological Analysis of the Relationship between Social Capital and Women’s Social Health
(Case Study: The Women Living in Tehran’s Fourth Municipal District)
Nafise Emeni[1]  ,  Mohammadhossein Sharbatiyan[2]
Received: 4/6/2016      Accepted: 28/2/2017
 
Abstract
This study aims to assess various dimensions of women’s social health while studying the relationship between this phenomenon and social capital. The theoretical framework of this research is in the social health dimension of Keys standardized indexes and is also influenced by Bourdieu's ideas about social capital. This survey is a correlational and analytical research. The statistical population of this study is women between 18- 55 years of age living in Tehran's four metropolitan area, 385 of them were selected by random cluster sampling method. The data gathering tool was an interview questionnaire with a reliability of 80%. The spss 22 software was used to analyze the data.
Findings of the research indicate that the women level of social health is moderately high, with the highest average value related to social acceptance and the lowest amount related to social prosperity. Also, social capital through (social participation + social trust) has been able to explain 0.59% of social health and according to the results of path analysis , social capital directly affects social health with 0.724 units.
Keywords: Social Trust, Tehran, Women, Social Support, Social Capital, Social Health, Social Participation.[1]. Faculty Member at Department of Sociology, PayameNoorUniversity (PNU).
    Tehran, Iran. (Corresponding Author).   Email: sharbatiyan@pnu.ac.ir


[2]. Corresponding Author: Master of Sociology, PayameNoorUniversity (PNU).
    Tehran, Iran.   Email: nafisehimani@yahoo.com