شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی‌های قابلیت اعتماد پیمانکار (مورد مطالعه: پروژه‌های ساخت شهری تهران).

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت پروژه و ساخت دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 گروه مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

5 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
هدف از انجام تحقیق حاضر، شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی­های قابلیت اعتماد پیمانکار در بستر پروژه­های ساخت شهری تهران است. در این راستا با بهره­گیری از متدولوژی نظریه زمینه­ای و به کمک کدگذاری باز مصاحبه­های عمیق انجام شده با 18 نفر از مطلعین و دست‌اندرکاران بخش کارفرمایی این پروژه­ها، مجموعاً 9 مقوله، 28 مفهوم و 148 کد باز منحصربه­فرد، حاصل شد. به طور خلاصه این 9 مقوله عبارت بودند از: توانایی پیمانکار؛ دارایی پیمانکار؛ آگاهی پیمانکار؛ تعهد پیمانکار؛ تقلب پیمانکار؛ حساسیت پیمانکار نسبت به منافع کارفرما؛ ثبات پیمانکار؛ انعطاف­پذیری پیمانکار؛ و سلطه­پذیری پیمانکار. در گام بعد، به واسطه کدگذاری نظری انجام شده، این مقوله­ها در پیوند با مقوله اعتماد کارفرما به پیمانکار قرار گرفتند و از این طریق، مدل مفهومی‌این پژوهش که دربردارنده 9 قضیه تحقیق بود، حاصل گردید. تحلیل یافته­های پژوهش نشان می­داد که برخی از مقوله­های حاصل شده این تحقیق، نظیر سلطه­پذیری پیمانکار، به واسطه خصوصیات متمایز زمینه­ای، خاص بستر تحقیق حاضر بوده و برخی دیگر از مقوله­ها نظیر توانایی پیمانکار، همسو با نتایج ادبیات گذشته است؛ هرچند که عمده مفاهیم ذیل این مقوله­ها، منحصربه­فرد و خاص بستر این تحقیق بود. همچنین تحلیل­های مقایسه­ای میان پیمانکاران دولتی و خصوصی در زمینه قابلیت اعتماد، نشان داد که از منظر برخی مقوله­ها نظیر انعطاف­پذیری پیمانکار، پیمانکاران دولتی قابل اعتمادتر بودند و از منظر برخی مقوله­های دیگر نظیر توانایی پیمانکار، پیمانکاران خصوصی بیشتر مورد وثوق­ قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the sources of client’s trust to the contractor based on trustworthiness features of contractor (A case study on Tehran urban construction projects)

نویسندگان [English]

  • yaser goldust jouybari 1
  • mohammad hossein sobhiyah 2
  • Seyed Hamid Khodadad Hosseini 3
  • Eghbal Shakeri 4
  • kkk jjj 5
1 construction and project management department, faculty of art and architecture, Tarbiat Modares university, Tehran, Iran
2 department of construction & project management, faculty of art and architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 department of business, faculty of management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 department of construction management, faculty of civil & environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

contractor's stability; contractor's flexibility; and contractor's domination. In the next step, due to the theoretical coding, these categories were assigned to the contractor with regard to the employer's trust, and thus, the conceptual model of this research, which included nine case studies, was achieved
The results of the research show that some of the results obtained by this research, such as contractor's domination, are due to the distinctive background characteristics of the present study, and some other categories such as contractor's ability, Is in line with the results of past literature; however, the main concepts of these categories were unique and specific in the context of this research. Also, comparative analyzes between government and private contractors in the field of reliability showed that, from some aspects such as contractor flexibility, government contractors were more reliable, and from the perspective of some other categories such as the ability of contractors, private contractors were more reliable than public contractors.
Key words: Trustworthiness; Urban construction project; Client; Contractor; Grounded theory.


Identifying the sources of client’s trust to the contractor based on trustworthiness features of contractor
(A case study on Tehran urban construction projects)
Y. Goldust Jouybari[1]  ,  M.H. Sobhiyah[2]  ,
S.H. Khodadad Hosseini[3]  ,  E. Shakeri[4]  ,  M. Amiri[5]
Received: 5/5/2017                  Accepted: 24/5/2017
 
Abstract
The aim of this research to identify the sources of client's trust based on trustworthiness features of contractor, in the context of Tehran urban construction projects. In this regard, utilizing grounded theory and with the help of open source coding, conducted in-depth interviews with 18 project informants on the side of client party, 9 categories, 28 concepts and 148 open codes, were obtained. In summary, these nine categories were: contractor's ability; contractor's property; contractor's knowledge; contractor's commitment; contractor fraud; contractor's sensitivity to the interests of the client’s;[1]. PhD Candidate of Construction & Project Management, Department of
    Construction & Project Management, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat
    ModaresUniversity, Tehran, Iran.    y.g.jouybari@modares.ac.ir


[2]. Assistant Professor in Construction & Project Management, Department of
    Construction & Project Management, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat
    ModaresUniversity, Tehran, Iran.  sobhiyah@modares.ac.ir


[3]. Professor in Business Administration, Department of Business, Faculty of
    Management, TarbiatModaresUniversity, Tehran, Iran.  khodadad@modares.ac.ir


[4]. Assistant Professor in Construction Management & Engineering, Department of
    Construction Management, Faculty of Civil & Environmental Engineering, Amirkabir
    Universidy of Technology, Tehran, Iran.    eshakeri@aut.ac.ir.


[5]. Associate Professor in Organizational Behavior, Department of Governmental
    Administration, Faculty of Management, TehranUniversity, Tehran, Iran.
   mamiry@ut.ac.ir

منابع

-  حسینی، س. ی.، میرزایی، ش.، نیک پسند، ا. (1394)، «شک سازمانی: شناسایی مفهوم، علل و پیامدها با استفاده از تئوری داده­بنیاد». پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی. دوره 5 شماره 3.

-  دانایی­فرد، ح.، مظفری، ز. (1387)، «ارتقاء روایی­وپایایی در پژوهش­های­کیفی: تأملی بر استراتژی­های­ممیزی­پژوهشی». پژوهش­های­مدیریت، اول.

-  محمدپور، ا. (1389)، «ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی: اصول و راهبردهای اعتباریابی و تعمیم­پذیری». فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 48.

 

-  Ajmal, M. M., Hussain, M., & Saber, H. (2012). Relationship of Culture and Trust in International Project Environments: A Theoretical Study. International Journal of Information Technology & Computer Science, 5, 13-32.

-  Bstieler, L., Hemmert, M., & Barczak, G. (2017). The changing bases of mutual trust formation in inter-organizational relationships: A dyadic study of university-industry research collaborations. Journal of Business Research, 74, 47-54.

-  Buvik, M. P., & Rolfsen, M. (2015). Prior ties and trust development in project teams–A case study from the construction industry. International Journal of Project Management, 33 (7), 1484-1494.

-  Buvik, M. P., & Tvedt, S. D. (2016). The impact of commitment and climate strength on the relationship between trust and performance in cross-functional project teams: a moderated mediation analysis. Team Performance Management: An International Journal, 22 (3/4).

-  Chalker, M., & Loosemore, M. (2016). Trust and productivity in Australian construction projects: a subcontractor perspective. Engineering, Construction and Architectural Management, 23 (2), 192-210.

-  Cheung, S. O., Ng, T. S., Wong, S. P., & Suen, H. C. (2003). Behavioral aspects in construction partnering. International Journal of Project Management, 21 (5), 333-343.

-  Cheung, S. O., Yiu, T. W., & Lam, M. C. (2013). Interweaving Trust and Communication with Project Performance. Journal of Construction Engineering and Management, 139 (8), 941-950.

-  Chow, P. T., Cheung, S. O., & Chan, K. Y. (2012). Trust-building in construction contracting: Mechanism and expectation. International Journal of Project Management, 30 (8), 927-937.

-  Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory.

-  Gad, G. M., & Shane, J. S. (2014). Trust in the Construction Industry: A Literature Review. In Proceedings of the American Society of Civil Engineers (ASCE) Construction Research Congress: Construction in a Global Network (pp. 2136-2145).

-  Gad, G. M., Shane, J. S., Strong, K. C., & Choi, J. (2016). Rethinking Trust in Construction Contract Formation: Dispute Resolution Method Selection. Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction, 8 (3), 04516003.

-  Gandomani, T. J., & Nafchi, M. Z. (2016). Agile transition and adoption human-related challenges and issues: A Grounded Theory approach. Computers in Human Behavior, 62, 257-266.

-  Girmscheid, G. and Brockmann, C. (2010), “Inter-and intraorganizational trust in international construction joint ventures”, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 136 No. 3, pp. 353-60.

-  Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery of Grounded Theory: Strategies for qualitative research. Chicago: Aldine Transaction.

-  Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory. Sociology Pr.

-  Glaser, B. G. (1992). Basics of grounded theory analysis: Emergence vs forcing. Sociology Press.

-  Glaser, B. G. (1998). Doing grounded theory: Issues and discussions. Sociology Press.

-  Jiang, W., Lu, Y., & Le, Y. (2016). Trust and Project Success: A Twofold Perspective between Owners and Contractors. Journal of Management in Engineering, 32 (6), 04016022.

-  Kadefors, A. (2004). Trust in project relationships—inside the black box. International Journal of project management, 22 (3), 175-182.

-  Khalfan, M. M., McDermott, P., & Swan, W. (2007). Building trust in construction projects. Supply Chain Management: An International Journal, 12 (6), 385-391.

-  Khan, S., Gul, S., & Shah, A. (2011). A review of literature on the role of trust and partnering in success of construction projects. African Journal of Business Management, 5 (35), 13541-13549.

-  Kharouf, H., J. Lund, D., & Sekhon, H. (2014). Building trust by signaling trustworthiness in service retail. Journal of Services Marketing, 28 (5), 361-373.

-  Lander, M. C., Purvis, R. L., McCray, G. E., & Leigh, W. (2004). Trust-building mechanisms utilized in outsourced IS development projects: a case study. Information & Management, 41 (4), 509-528.

-  Lau, E., & Rowlinson, S. (2011). The implications of trust in relationships in managing construction projects. International Journal of Managing Projects in Business, 4 (4), 633-659.

-  Lu, P., Qian, L., Chu, Z., & Xu, X. (2015). Role of Opportunism and Trust in Construction Projects: Empirical Evidence from China. Journal of Management in Engineering, 05015007.

-  Manu, E., Ankrah, N., Chinyio, E., & Proverbs, D. (2015). Trust influencing factors in main contractor and subcontractor relationships during projects. International Journal of Project Management, 33 (7), 1495-1508.

-  Mayer, R.C., Davis, J.H., Schoorman, F.D., (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review 20 (3), 709–734.

-  McEvily, B., & Tortoriello, M. (2011). Measuring trust in organisational research: Review and recommendations. Journal of Trust Research, 1 (1), 23-63.

-  Meng, X. (2015). The role of trust in relationship development and performance improvement. Journal of Civil Engineering and Management, 21 (7), 845-853.

-  Nikolova, N., Möllering, G., & Reihlen, M. (2015). Trusting as a ‘Leap of Faith’: Trust-building practices in client–consultant relationships. Scandinavian Journal of Management, 31 (2), 232-245.

-  Pangil, F., & Moi Chan, J. (2014). The mediating effect of knowledge sharing on the relationship between trust and virtual team effectiveness. Journal of Knowledge Management, 18 (1), 92-106.

-  Park, J. G., & Lee, J. (2014). Knowledge sharing in information systems development projects: Explicating the role of dependence and trust. International Journal of Project Management, 32 (1), 153-165.

-  Parry, K. W. (1998). Grounded theory and social process: A new direction for leadership research. The Leadership Quarterly, 9 (1), 85-105.

-  Pinto, J. K., Slevin, D. P., & English, B. (2009). Trust in projects: an empirical assessment of owner/contractor relationships. International Journal of Project Management, 27 (6), 638-648.

-  Rose, J., & Schlichter, B. R. (2013). Decoupling, reengaging: managing trust relationships in implementation projects. Information Systems Journal, 23 (1), 5-33.

-  Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. Academy of management review, 23 (3), 393-404.

-  Sekhon, H., Ennew, C., Kharouf, H., & Devlin, J. (2014). Trustworthiness and trust: influences and implications. Journal of Marketing Management, 30 (3-4), 409-430.

-  Smith, J. B., & Barclay, D. W. (1997). The effects of organizational differences and trust on the effectiveness of selling partner relationships. The Journal of Marketing, 3-21.

-  Xie, Y., & Peng, S. (2009). How to repair customer trust after negative publicity: The roles of competence, integrity, benevolence, and forgiveness. Psychology & Marketing, 26 (7), 572-589.

-  Yang, L., Shuai, C., & Ghazanfar, F. (2012). Factor analysis of the trust structure between owners and contractors of construction projects based on structural equation modeling (SEM): A case study in China. African Journal of Business Management, 6 (6), 2152.

-  Zuppa, D., Olbina, S., & Issa, R. (2016). Perceptions of trust in the US construction industry. Engineering, Construction and Architectural Management, 23 (2), 211-236.