تحلیل میزان عوامل مؤثر بر آگاهی از شهروندی در بین دانش‌آموزان (مورد مطالعه: شهرستان پلدختر).

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان

2 عضو هیأت علمی - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

3 جهاد کشاورزی

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن می‌پردازد. روش پژوهش از نوع پیمایشی ـ توصیفی، هدف آن کاربردی و تکنیک جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه­ و مصاحبه است.در این پژوهش، متغیر وابسته میزان آگاهی از حقوق شهروندی است که با‌ ابعاد آگاهی از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وجنسیتی مورد سنجش قرار گرفته‌اند. تعداد مشارکت‌کنندگان انتخاب شده 257 نفر از بین 780 دانش‌آموزان ناحیه پلدختر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. برای تحلیل داده‌های بدست آمده از آزمون تی، آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن و آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. میزان آگاهی دانش‌آموزان از کلیه حقوق شهروندی متوسط و زیاد می‌‌باشد. در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندی، بعد اجتماعی بیشترین و بعد سیاسی حقوق شهروندی کمترین میزان آگاهی از حقوق شهروندی را داشته‌اند. علاوه بر این پژوهش نشان می‌دهد که بین جنسیت، نوع تحصیلات، میزان عضویت در انجمن‌ها و کانون‌های مدرسه، تحصیلات والدین، مکان (روستایی یا شهری بودن) و استفاده از رسانه‌های جمعی با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Effective Factors on Citizenship Knowledge Among Students (Case Study: City of Poldokhtar)

نویسندگان [English]

  • vali bahrami 1
  • ali tag 2
  • hossin amiri 3
1 student
چکیده [English]

The Analysis of the Effective Factors on Citizenship Knowledge Among Students
(Case Study: City of Poldokhtar)
Vali Bahrami[1] ,  Ali akbar Taj mazinani[2]  , Hossin Amiri[3]
Received: 4/4/2015                          Accepted: 8/4/2016
 
Abstract
The paper studies the students ‘awareness regarding civil rights and its related factors. The quantitative approach and descriptive survey were used. The purpose of the research is practical and the questionnaire and interview were applied for data collection. the dependent variable was the level of awareness with citizenship rights categorized into civil, political, cultural, social, and gender-based rights.
The number of selected participants is 257 out of 780 students in the Poldokhtar area by multi-stage cluster sampling. T-test, Pearson correlation, Spearman and multivariate regression test were used to analyze the data. Students' awareness of all citizenship rights is moderate and high. Among the various dimensions of citizenship rights, the social dimension of the highest and the political dimension of citizenship rights had the lowest level of awareness of citizenship rights. In addition, the research shows that there is a significant relationship between gender, type of education, membership in associations and schools, parents' education, place (rural or urban), and the use of mass media with awareness of citizenship rights..
Keywords: Citizenship Rights, Membership, Mass Media, Students

[1]. PhD Student of Sociology, Faculty of Humanities. University of Kashan.
   bahrami1171@gmail.com


[2]. Assistant Professor in Social Prosperity Planning, College of Social Science,
    AllameTabatabaeeUniversity.   atmazinani@yahoo.com


[3].PhD Student in Agricultural Extension and Education at Tarbiyat Modares
    University.   hosseinamiri1366@gmail.com

منابع

-  آرنولدپی، گلدشتاین. (1390)، روانشناسی خرابکاری (وندالیسم)، ترجمه: جهانبخش نیکوپور، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا.

-  آقا بخشی، علی. (1376)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران : مرکز اطلاعات و مدارک علمی‌ ایران.

-  پور قنبری نجمه. (1391)، "بررسی رابطه میزان آگاهی از حقوق شهروندی با پایگاه اجتماعی پدران بیماران بستری شده در بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید"، دانشگاه علامه طباطبائی.

-  پیر‌هادی، علی اکبر. (1385)، حقوق شهروندی، تهران: انتشارات سروش تهران.

-  توسلی، غلام عباس؛ محمود، نجاتی حسینی. (1383)، بررسی واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران، نامه انجمن انسان شناسی ایران، دوره پنجم.

-  حسام، فرحناز. (1381)، هویت شهروندی، فصلنامه اندیشه و پژوهش، سال پنجم، شماره 51.

-  ربانی، رسول؛ حقیقتیان، منصور؛ اسماعیلی، محمد. (1385)، بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی بر میزان آگاهی افراد از حقوق شهروندی شهر اصفهان، فصلنامه علمی‌پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد شوشتر، سال اول پیش شماره اول.

-  رفیعی، حسن؛ مدنی، سعید؛ وامقی، مروئه. (1387)، مشکلات اجتماعی دراولویت ایران، مجله جامعه شناسی ایران، دوره 9 شماره 1و2.

-  شرفی، محمدرضا؛ طاهرپور، محمد شریف. (1387)، نقش نهاد آموزشی در تربیت شهروندی، مهندسی فرهنگ، شماره‌های 15و16.

-  شهبازی، مظفرالدین؛ ابراهیمی، سیده مریم. (1392)، بررسی آگاهی زنان از حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی معلمان زنان شهرستان ابهر)، فصلنامه دانش انتظامی‌زنجان، سال دوم، شماره ششم.

-  شیانی، ملیحه. (1381)، شهروندی و رفاه اجتماعی، فصلنامه علمی‌پژوهشی رفاه اجتماعی، سال اول شماره 4.

-  شیانی، ملیحه. (1382)، وضعیت شهروندی و موانع تحقق آن در ایران، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.

-  شیانی، ملیحه؛ داووندی، طاهره. (1389)، تحلیلی بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان، فصلنامه علمی‌ پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 5.

-  شیانی، ملیحه. (1384)، فقر، محرومیت و شهروندی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 18.

-  شیانی، ملیحه. (1381)، تحلیل جامعه شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان، مجله جامعه شناختی ایران، دوره چهارم، شماره 3.

-  لطف آبادی، حسین. (1385)، آموزش شهروندی ملی و جهانی با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش آموزان، فصلنامه نوآوری آموزشی، شماره 17.

-  کاستلز، استفان؛ دیوید سون، الیستر. (1382)، مهاجرت و شهروندی، مترجم: فرامرز تقی لو، تهران: پژوهشکده مطلعات راهبردی، چاپ اول.

-  کلدی، علیرضا؛ نگار پور، دهناد. (1391)، بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی در تهران، مطالعات شهری، سال دوم، شماره چهارم.

-  کیویستیو، پیتر. (1384)، اندیشه‌های بنیادی درجامعه شناسی، نشر نی، تهران: چاپ چهارم.

-  مالجو، محمد. (1381)، حقوق شهروندی و تامین اجتماعی، مجلس و پژوهش، شماره 33.

-  نش، کیت. (1380)، جامعه شناسی سیاسی معاصر، جهانی شدن، سیاست و قدرت، مترجم: فرامرز تقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر، چاپ اول.

-  هزار جریبی جعفر. (1390)، آگاهی زنان ازحقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال سوم، شماره نهم.

-  همتی رضا؛ احمدی وکیل. (1392)، تحلیل جامعه شناختی از وضعیت فرهنگ شهروندی و عوامل تبیین کننده آن (مورد مطالعه: شهر ایوان)، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 18.

 

-   Homana Gary and Carolyn Barber and Judith Torney_ Purta. (2006). Assesing school citizenship Eeducation climate. University of Maryland.circle working paper 48.

-   Marshall, TH. (1994). citizenship and social class in B.S. turner & Hamilton, citizenship:criticalcon sept, London : Roul ledge.

-   Oliver, Dawn & Heater, Dereck. (1994). "The fonndations of citizenship, Great Britain" : Har vester wh eatheeaf.

-   Turner , B.S. (2000). Islam, civil society &citizenship: Refectieos On the sociolcgy of citizenship&lslamic studies, in A.n Butenschon etal , ed. Citizenship &the state in middle East, syra euse, University press.

-   Turner ,B. and Hamilton , P. (1994). citizen ship critical Concepts.