تحلیل تجربه و درک کارگران از شرایط کاری‌: دلایل و پیامد‌ها (مورد مطالعه: کارگران بنگاه‌‌های تولیدی پوشاک کرج).

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
پژوهش‌‌ها درباره شرایط کاری کارگران در حوزه جامعه‌شناسی بر دو دسته عمده متمرکز بوده است: یک دسته از پژوهش‌‌ها با الهام از نظریه فرهنگ و اخلاق پروتستانی وبر شرایط کاری را با توجه به عوامل فرهنگی و اخلاق کار دنبال کرد‌ه‌‌اند‌‌. دسته دیگر با بهره‌گیری از نظریه بیگانگی مارکس بر شرایطی که کارگر را از روند کارش بیگانه می‌سازد تاکید کرد‌ه‌‌اند‌‌. این پژوهش‌‌ها شرایط کاری را از منظر تجربه و درک کارگران بررسی نکرد‌ه‌‌اند‌‌. هدف اصلی این مقاله تحلیل تجربیات کارگران از شرایط کاریشان است؛ شرایط کاری که می‌تواند تقویت کننده فرهنگ کار یا ایجاد کننده بیگانگی کارگر باشد‌‌. این مقاله مبتنی بر پژوهشی کیفی است و سعی دارد تا با استفاده از داده‌‌هایی که از مصاحبه عمیق با ۲۷ نفر از کارگران بنگاه‌‌های تولیدی پوشاک شهر کرج به دست آمده است‌‌، درک و تجربه آنان‌را از شرایط کاریشان آشکار سازد‌‌. یافته‌‌ها نشان می‌دهد شرایط مادی شامل: شرایط نامناسب فیزیکی و بهداشتی محل کار؛ شرایط اجتماعی و اقتصادی شامل: حداقلی بودن مناسبات کلامی‌ کارگر با همکاران‌‌، پایین بودن دستمزد‌ها‌‌، مرخصی‌‌های حداقلی و ساعات کار طولانی باعث شده بیگانگی کارگر از روند کار‌‌، همکار‌‌، خانواده و خویشاوندان شکل بگیرد‌‌. این شرایط از نظر کارگران پیامد‌هایی داشته است؛ از جمله اصالت‌زدایی از کار مولد‌‌، تضعیف روابط خانوادگی و خویشاوندی‌‌، به‌هم ریختگی ذهنی و خروج روزافزون کارگر از کار تولیدی‌‌. کارفرمایان شرایط اقتصادی جامعه مانند قاچاق گسترده پوشاک از خارج به داخل کشور و اجاره سنگین محل کار را علت اصلی چنین مشکلاتی برای کارگران می‌دانند‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of workers' experience and understanding of working conditions: reasons and consequences (Case Study: Karaj garments manufacturing workers)

نویسنده [English]

  • hh nn
چکیده [English]

These conditions have had consequences for workers, including destitution of productive labor, the weakening of family and kinship relationships, mental disorientation, and the increasing withdrawal of labor from productive labor. Employers consider the economic conditions of the community, such as the smuggling of clothing from abroad to the country and heavy workplace rentals, as the main cause for such problems for workers.
Keywords: Labor, Manufacturing Industry, Working Conditions, Work Culture, Alienation, Poor Employees


Analysis of workers' experience and understanding of working conditions: reasons and consequences
(Case Study: Karaj garments manufacturing workers)
Hamzeh Nozari[1]
Received: 28/12/2015          Acceptance: 1/6/2017
 
Abstract
Research on the working conditions of workers in the field of sociology has focused on two main categories: some of researches inspired by Weber's theory of Protestant culture and ethics have followed working conditions with respect to cultural factors and work ethic. The other group has emphasized Marx's alienation theory on the conditions that make the worker alien to work. These studies did not examine the working conditions from the perspective of workers' experience and understanding. The main purpose of this paper is to analyze the experiences of workers from their working conditions; working conditions that can enhance the work culture or cause the worker's alienation.
This paper is based on qualitative research and attempts to reveal the understanding of the working conditions by using data from a deep interview with 27 employees of garment manufacturing firms in Karaj.
The findings show that material conditions, including physical and health conditions at work, social conditions, including a minimum of verbal working relations with colleagues; economic conditions including low wages, minimum vacations and long working hours, causes the alienation of the work  process, colleague, family and relatives.[1]. Assistant Professor, Department of Sociology, KharazmiUniversity.
    Nozari56@gmail.com

منابع
-   آرون‌‌، ریمون. (1365)، مراحل اساسی ‌اندیشه در جامعه‌شناسی‌‌، ترجمه: باقر پر‌هام‌‌، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
-   اسوندسن‌‌، لارس. (1393)، کار‌‌، ترجمه: فرزانه سالمی‌‌، تهران: نشر گمان‌.
-   افراسیابی‌‌، حسین‌‌؛ جمشیدی‌‌، بهنام؛ قدرتی‌‌، حسین. (1392)، «مطالعه رضایت شغلی در ارتباط با مشارکت و بیگانگی در میان کارکنان شرکت برق منطقه‌ای فارس»‌‌، جامعه‌شناسی کاربردی‌‌، شماره 49.
-   پولانزاس‌‌، نیکوس. (1391)، طبقه در سرمایه‌داری معاصر‌‌، ترجمه: حسن فشارکی و فر‌هاد مجلسی‌پور‌‌، تهران: رخ‌داد نو‌.
-   ترنر‌‌، جاناتان‌‌، اچ. (1371)، پیدایش نظریه جامعه‌شناسی‌‌، ترجمه: عبدالعلی لهسایی زاده‌‌، شیراز: مرکز نشر دانشگاهی‌.
-   توسلی‌‌، غلامعباس. (1382)، جامعه‌شناسی کار‌‌، تهران: انتشارات سمت‌.
-   حبیبی‌‌، محمد‌‌؛ جعفری‌‌، مصطفی. (1382)، «فرهنگ کار؛ باور‌ها و ارزش‌‌ها»‌‌، نشریه تدبیر‌‌، شماره 31‌.
-   جوادی، یگانه‌‌؛ آزاد ارمکی‌‌، تقی؛ توحیدلو‌‌، سمیه. (1391)، «فرهنگ و اخلاق اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه‌‌»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات‌‌، سال هشتم‌‌، شماره 29.
-   رستگار خالد‌‌، امیر‌‌؛ کاوه‌‌، مهدی؛ محمدی‌‌، مهدی. (1392)، «بررسی عوامل جامعه‌شناختی مرتبط با بیگانگی»‌‌، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران‌‌، دوره 2، شماره 3.
-   ساروخانی‌‌، باقر‌‌؛ طالبیان‌‌، امیر. (1381)، «وجدان کاری و عوامل اجتماعی موثر بر آن: تحقیق در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌ایران»‌‌، مجله انجمن جامعه‌شناسی ایران‌‌، دوره چهارم‌‌، شماره 4.
-   سیدمن‌‌، استیون. (1386)، کشاکش آراء در جامعه‌شناسی‌‌، ترجمه:‌‌ هادی جلیلی‌‌، تهران: نشر نی‌.
-   صبوری‌‌، منوچهر. (1385)، جامعه‌شناسی سازمان‌‌ها‌‌، تهران: انتشارات شب‌تاب‌.
-   عباد‌اللهی چنذانق‌‌، حمید‌‌؛ نجات‌‌، جعفر. (1389)، ارزش­‌ها و اخلاق کار (مطالعه موردی: معلمان شهر رشت).
-   فر‌هادی‌‌، مرتضی. (1375)، «صنعت در برابر سنت یا بر فراز آن»‌‌، نامه پژوهش‌‌، شماره 1‌.
-   فلیک‌‌، اووه. (1387)، درآمدی بر تحقیق کیفی‌‌، ترجمه‌‌: هادی جلیلی، تهران: نشر نی‌.
-   قادر‌زاده‌‌، امید‌‌؛ فرجی‌‌، سیروان. (1393)، «تحلیل تجربه‌‌های معلمان از تجربه‌‌های از دوشغله بودن: مطالعه کیفی دلایل و پیامد‌ها»‌‌، راهبرد فرهنگ‌‌، سال هفتم‌‌، شماره26.
-   قاضی مرادی‌‌، حسن. (1392)، کار و فراغت ایرانیان‌‌، تهران: کتاب آمه‌.
-   کوزر‌‌، لوئیس. (1377)، زندگی و ‌اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی‌‌، ترجمه: محسن ثلاثی‌‌، انتشارات علمی‌.
-   گیدنز‌‌، آنتونی. (1373)، جامعه‌شناسی‌‌، ترجمه: منوچهر صبوری‌‌، تهران: نشر نی‌.
-   محسنی تبریزی‌‌، علیرضا. (1381)، «آسیب‌شناسی بیگانگی اجتماعی‌‌، فرهنگی: بررسی انزوای ارزشی در دانشگاه‌‌های دولتی تهران»‌‌، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی‌‌، شماره 26.
-   معیدفر‌‌، سعید. (1380)، فرهنگ کار‌‌، تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی‌.
-   معیدفر‌‌، سعید. (1377)، بررسی میزان اخلاق کار و عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن‌‌، تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی‌.
-   وبر‌‌، مارکس. (1373)، اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری‌‌، ترجمه: عبدالکریم رشیدیان‌‌، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی‌.
 
-    Braverman, Harry. (1974). Labor and monopoly capital: the degradation of work in the twentieth century, New York: monthly review press.
-    Burawoy, Michael. (1979). Manufacturing consent: changes in the labor Process under monopoly capitalism: Chicago: the university of Chicago press.
-    Blauner, R. (1964). Alienation and freedom the factory worker and his industry, Chicago press.
-    Furnham, A. (1990). The Protestant work ethic: the psychology of work related beliefs and behaviours, london: Routledge.
-    Boker SM, Leibenluft E, Deboeck PR, Virk G, Postolache TT(2008). “Mood oscillations and coupling between mood and weather in patients with rapid cycling bipolar disorder”‌‌, Int J Child Health Hum Dev‌. ;1(2).
-    Hedge, A‌‌. (2000). “Where are we in understanding the effects of where we are?”, Ergonomics, 43 (7). 1019–1029.
-    Ho, R & Lioyd, j, l (1984). “Development of an Australian work Ethic scal”, Australian psychologist, 19: 321-332.
-    Mille, Michael& Woher, David& Hudspeth, Natasha. (2002). “Monograph the meaning and measurement of work Ethic: construction and Initial Validation of multidimensional Inventory”, journal of vocational behavior, 60: 451-482.
-    Mudrack, P‌. E. (1992). “The protestant work Ethic and type a behavior overlap or orthogonally”, Acadamy of management of review, 14: 333-349.
-    Nabavi, Abdolhossein& Hosseinzade, Ali Hossein& Allameh, Sajadeh. (2010). “The study of Alienation at work as a process a discrepancy Approach: The case of employees of governmental organization in Ahwas”, jiss, Vol‌. 4: No‌. 1(series no 9).
-    Osin, Evgeny. (2009). “Subjective Experience of Alienation measurement and correlates more”, Existenzanlyse, No, 29: 4-11.
-    Shepard, j‌. (1972). “Alienation as a process: work as a case in point”, the sociological Quarterly, 13: 161-173.
-    Smith, A. (1981). “The wealth of nations”, Glasgow edition, Vol 2 Indianapolis, in: liberty fund.