فراتحلیل مطالعات دین‌داری و سبک زندگی در ایران (پژوهش‌های منتشر شده در سال‌های 1390-1395).

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

2 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان

3 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی، دانشگاه کاشان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان

چکیده

چکیده
یکی از عواملی که نقش تعیین­کننده در نگرش‌ها، گزینش­ها، اعمال و سبک زندگی افراد جامعه دارد، دین و هویت دینی آنان است که در سال­های اخیر پیشینه نظری و تجربی غنی از این ارتباط شکل گرفته است. بر این اساس، هدف از پژوهش‌ حاضر، به‌ کارگیری روش فراتحلیل به منظور تحلیل و ترکیب نتایج مطالعات صورت ‌گرفته پیرامون ارتباط میان دینداری و سبک زندگی می‌باشد. بدین‌ منظور 14 پژوهش انجام شده در بین سال­های 95-1390 در زمینه ارزیابی ارتباط میان دینداری و سبک زندگی که در فصلنامه‌های معتبر علمی به چاپ رسیده ‌اند، جهت بررسی انتخاب شدند. پژوهش­‌های منتخب به روش پیمایشی و با به‌ کارگیری ابزار پیمایش در جوامع آماری متفاوت و برحسب سنجه‌های پایا به انجام رسیده‌ اند. در گام نخست ارزیابی پژوهش‌های منتخب، مفروضات همگنی و خطای انتشار مورد بررسی قرار گرفتند؛ بر این اساس یافته‌­ها حکایت از نا‌همگنی اندازه‌ اثر و عدم سوگیری انتشار مطالعات مورد بررسی داشتند. در مرحله دوم، ضریب اندازه اثر و نقش تعدیل‌کنندگی متغیر جنسیت، نوع جامعه و سطح تحصیلات با به‌ کارگیری نسخه دوم نرم افزار CMA مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان دادند که اندازه اثر یا ضریب تأثیر دینداری بر سبک زندگی معادل 314/0 است که بر حسب نظام تفسیری کوهن، در حد متوسطی ارزیابی می­شود. همچنین دینداری زنان نسبت به مردان، افراد جوان نسبت به افراد بزرگسال و افراد با تحصیلات فوق‌دیپلم و بالاتر نسبت به افراد با تحصیلات دیپلم و پایین‌تر، تأثیر بیشتری بر سبک زندگی آنان دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Religious Studies and Lifestyle in Iran (Research Published in 2011-201) Mohsen Niazi[1] , Seyyed Saied Hoseynizadeh Arani[2] , Ayoub Sakhaie[3] Fetemeh Yaghoubi[4] , Mashaallah Hoseini[5]

نویسندگان [English]

  • mo ne 1
  • seyyed saied hoseynizadeh arani 2
  • au sa 3
  • fa yaghoubi 4
  • marjan hossini 5
2 university of kashan
چکیده [English]

Meta-Analysis of Religious Studies and Lifestyle in Iran
(Research Published in 2011-201)
Mohsen Niazi[1]  ,  Seyyed Saied Hoseynizadeh Arani[2]  ,  Ayoub Sakhaie[3]
Fetemeh Yaghoubi[4]  ,  Mashaallah Hoseini[5]
Received: 4/6/2017          Accepted: 6/3/2018
 
Abstract
One of the factors that plays a decisive role in the attitudes, choices, actions and lifestyles of the people of society is their religion and their religious identity, which in recent years has been formed the rich theoretical and empirical background of this relationship.
Accordingly, the purpose of this study is to use the meta-analysis method to analyze and combine the results of studies on the relationship between religiosity and lifestyle.
For this purpose, 14 research studies conducted between 2011 and 2016 about the relationship between religiosity and lifestyle, published in academic journals, were selected for review.
Selected research has been carried out in a survey method by using questionnaire in different statistical populations and based on reliable scales.
In the first step, the evaluation of selected research, homogeneity assumptions
and dissemination error were examined; accordingly, the findings indicated the heterogeneity of the effect sizes and the non-bias of the published studies.
 [1]. Professor of Social Sciences, Department of KashanUniversity.
    Niazim@kashanu.ac.‌ir  


[2]. Ph.D Student, Social Issues, University of Kashan. (Corresponding Author).
    Hoseynizadeh69@ut.ac.ir  


[3]. Ph.D Student, Social Issues, University of Kashan.‌  Sakhaie84@yahoo.com  


[4]. A Graduate Student in Cultural Studies, University of Kashan.
    Fatemeyaghoub95@yahoo.com  


[5]. A Graduate Student in Cultural Studies, University of Kashan.
    Mashaallah.hosseini@gmail.com  
 
In the second stage, the coefficient of effect size and the moderating role of gender variable, community type and education level were evaluated using the second version of CMA software. The results showed that the effect size or the effect of religiosity on lifestyle is equal to 0.314, which is moderately evaluated according to Cohen's interpretation system.
Also, women's religiosity towards men, young people is more influential on their lifestyle than adults and people with higher education and higher than those with lower or upper secondary education.
Keywords: Religiousness, Lifestyle, Gender, Tpe of Community, Level of Education, Meta-Analysis

منابع
-   آرون، ریمون. (1370). مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه: باقر پرهام، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
-   آزاد ارمکی، تقی. (1386). زندگی روزمره در ایران: زندگی روزمره، قدرت و فرهنگ، تهران: جهاد دانشگاهی تهران.
-   الفت، سعیده؛ سالمی، آزاده. (13). مفهوم سبک زندگی، فصلنامه مطالعات سبک زندگی، سال اول، شماره 1.
-   الیاده، میرچاد. (1378). مقدس و نامقدس، ترجمه: نصرالله زنگویی، تهران: انتشارات سروش.
-   افسری، عبدالحمید؛ افخمی، آلیسیا. (1392). بررسی میزان تأثیر دینداری بر سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه ملی کلمبیا، مطالعات سیاسی- اجتماعی جهان، دوره سوم، شماره اول.
-   باکاک، روبرت. (1381). مصرف، ترجمه: خسرو صبوری، تهران: نشر شیرازه.
-   بوردیو، پیر. (1381). نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه: مرتضی مردیها، تهران: انتشارات نقش و نگار.
-   ترنر، برایان. (1387). مصاحبه دین و مدرنیته، ترجمه: هادی نیلی، سایت نشریه علمی جامعه شناسی ایران.
-   چنی، دیوید. (1382). سبک زندگی، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.
-   حاجی عزیزی، بهار. (1392). مطالعه رابطه دین و سبک زندگی،پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، دانشگاه خارزمی، تهران.
-   حسینی زاده، سیدسعید؛ سخایی، ایوب؛ غفاری، مسعود. (1394). پژوهشی در باب رابطه بین دینداری و سبک زندگی. (مورد مطالعه: شهروندان کلان شهر تهران)، فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی، سال اول، شماره سوم.
-  حجازی، سیدناصر؛ حیدرخانی، هابیل. (1393). بررسی رابطه میزان دینداری و سبک زندگی جوانان، مطالعات جامعه شناسی، سال ششم، شماره بیست و سوم.
-  حشمت‌ یغمایی، محمد‌تقی(1380). دینداری نوجوانان و عوامل مؤثر بر آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
-  حبیب پورگتابی؛ کرم، بابایی همتی، زرنوش. (1393). رابطه بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران. (مطالعه موردی منطقه 5)، مطالعات راهبردی زنان، سال هفدهم، شماره 65.
-  خواجه نوری، بیژن؛ ریاحی، زهرا؛ مساوات، ابراهیم. (1392). رابطه سبک زندگی با میزان دینداری جوانان: مورد مطالعه جوانان شهر شیراز، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی. (واحد شوشتر)، سال هفتم، شماره 20.
-   دورکیم، امیل. (1383). صور ابتدایی حیات دینی، ترجمه: باقر پرهام، تهران: نشر مرکز.
-   رحمانی فیروزجاه، علی؛ سهرابی، سعدیه. (1392). بررسی جامعه شناختی رابطه بین سبک زندگی و دینداری. (مطالعه موردی شهر ساری)، پژوهش­های علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره اول.
-   رضادوست، کریم؛ حسین‌زاده، علی حسین؛ شعبانی، ناهید. (1394). تأثیر دینداری بر سبک زندگی. (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)، فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی، سال اول، شماره سوم.
-  رفعت جاه، مریم؛ وفادار، زینب. (1393). سبک زندگی و نسبت آن با هویت دینی، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی و فرهنگی، دوره سوم، شماره دوم.
-  زاکرمن، فیل. (1384). درآمدی بر جامعه شناسی دین، ترجمه: خشایار دیهمی، تهران: لوح فکر.
-  سهراب زاده، مهران؛ عشایری، طاها. (1394). مطالعه جامعه شناختی رابطه دینداری و سبک زندگی شهروندان. (مورد مطالعه: شهر آران و بیدگل، کاشان)، فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی، سال اول، شماره چهارم.
-  سیدمن، استیون. (1386). کشاکش آراء در جامعه شناسی، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
-  سراج زاده، سیدحسین(1383). چالش‌های دین و مدرنیته‌: بررسی تعریف عملیاتی دینداری در پژوهش‌های اجتماعی‌، تهران: طرح نو.
-  سراج زاده، سیدحسین؛ پویافر، محمدرضا. (1388). سنجش دینداری با رهیافت بومی، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران. (تحقیقات علوم اجتماعی ایران)، سال اول، شماره 2.
-  سراج زاده، سیدحسین؛ رحیمی، فرشید. (1392). رابطه دینداری با معناداری زندگی در یک جمعیت دانشجویی، راهبرد فرهنگ، شماره 24.
-  سراج زاده، سیدحسین؛ باقری، لیلا. (1396). تحلیل نظام­مند پژوهش­های سبک زندگی بعد از دهه 80، مطالعات فرهنگ و ارتباطات، دوره 18، شماره 37.
-   شجاعی زند، علیرضا. (1384). مدلی برای سنجش دینداری، نامه جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره اول.
-  ظهیری، هوشنگ. (1388). فراتحلیل پژوهش­های انجام شده در بخش تعاون،  وزات تعاون: معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش تعاون، دفتر پژوهش­ها و مطالعات تعاون.
-   فاضل، امین‌الله؛ حق‌شناس، حسن؛ کشاورز، زهرا. (1390). قدرت پیش بینی ویژگی­های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایتمندی زوجی زنان پرستار شهر شیراز، فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره 3.
-   فاضلی، محمد. (1382). مصرف و سبک زندگی، تهران: انتشارات صبح صادق.
-   فیروزآبادی، سیداحمد؛ میرزائی، حسین؛ جاذبی، خالد. (1394). بررسی رابطه میان مفاهیم سبک زندگی و هویت مذهبی در شهر و روستا. (مورد مطالعه: جوانان 30-18 ساله شهر بوکان و سه روستا. (سلامت، کوره کانی و گلوکان سفلی)، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره 10، شماره 2..
-   قاسم پور، علی؛ همایی، رضا؛ موسوی، ستار. (1394). بررسی ارتباط بین دینداری با سبک زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی، سال اول، شماره دوم.
-   کرمی قهی، محمدتقی؛ زادسر، زینب. (1392). سنجش بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی. (مطالعه موردی زنان 20 ساله و بیشتر ساکن شهر تهران)، زن در فرهنگ و هنر، دوره 5، شماره 1.
-   کوهی، کمال؛ احمدی، آرمان. (1394). مطالعه جامعه شناختی ارتباط بین دینداری و سبک زدگی محیطی. (مورد مطالعه: زنان و مردان متأهل شهر سنندج)، فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی، سال اول، شماره سوم.
-   گلابی، فاطمه؛ آقایاری هیر، توکل؛ ساعی، مرضیه. (1394). بررسی رابطه دینداری با میزان مصرف گرایی شهروندان شهر تبریز و زمینه اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز)، فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی، سال اول، شماره سوم.
-   گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و تشخص (جامعه و هویت شخصی در عصر جدید)، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
-   مدیری، فاطمه؛ آزاد ارمکی، تقی. (1392). جنسیت و دینداری، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 24، شماره 3.
-   مهدوی کنی، محمدسعید. (1391). دین و سبک زندگی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول.
-   نصرتی، شیما؛ ذوالفقاری، ابوالفضل. (1391). تأثیر دینداری بر سبک زندگی جوانان تهرانی، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال چهارم، شماره چهاردهم..
-   نیازی، محسن؛ کارکنان نصرآبادی، محمد. (1392). بررسی رابطه بین میزان دینداری و سبک زندگی شهروندان. (مطالعه موردی: شهروندان شهرستان کاشان)، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 16.
-   نیازی، محسن؛ حسینی‌زاده، سیدسعید؛ سخایی، ایوب. (1395). فراتحلیل (نظریه تا کاربرد)، تهران: انتشارات سخنوران.
-   وبر، ماکس. (1384). اقتصاد و جامعه، ترجمه: منوچهری، ترابی نژاد و عماد زاده، تهران: مولی.
-   وبر، ماکس. (1385). اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه داری، ترجمه: عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
-   وبلن، توستین. (1383). نظریه طبقه تن آسا، ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
-   هومن، حیدرعلی. (1390). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی، تهران: سمت.
-   همیلتون، ملکم. (1377). جامعه شناسی دین، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران‌: علمی.
-   یعقوبی دوست، محمود. (1395). بررسی رابطه بین میزان دینداری و سبک زندگی (مورد مطالعه: زنان شهر اهواز)، دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، سال سوم، شماره 7.
 
-  Bihagen, E. and Katz-Gerro, T. (2000). Culture consumption in Sweden: The stability of gender differences. Poetics, Vol 27(5), pp. 327-349, Available from:www.elsevier.nl/locate/poetic.
-  Berger, P. (1967). The sacred canopy: elements of a sociological theory of religion. New York: Anchor Books.
-  Benedikter, R., Anheier, M.& Juergen, S. (2011). Lifestyle, the Sage Encyclopedia of Global Studies, Illionis
-  Bradford, V. (2003). Theorizing Religon with Bordieu against Bourdieu, Sociological Theory, Vol. 21, No. 2.
-  Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. London: Routledge.
-  Himmelfarb, H.S. (1975). Measuring religious involvement, Social Forces, 53 (4). Pp 606-618.
-  Katz-Gerro, T. (1999). Cultural Consumption and Social Stratification: Leisure Activities, Musical Tastes, and Social Location, Sociological Perspectives, Vol. 42, No. 4 (Winter, 1999), pp. 627-646, Published by: University of California Press, Available
      from:www.jstor.org/stable/1389577
-  Mckee, J, B. (1969). I ntroduction to Sociology, Holt Rinehart & Winston Inc.
-  Simmel, G., (1957[1904]).  Fashion. American Journal of Sociology. 62, 541–558
-  Simmel, G. (1908). Sociology: Inquiries into the Construction of Social Forms(2 Vols) (ed., trans. Anthony J. Blasi, Anton K. Jacobs, Matthew Kanjiranthinkal, intro. Horst J. Helle. Leiden and Boston: Brill, 2009; GSG 11).
-  Simmel, G. (1990). The Philosophy of Mony, Tom Bohmer and Pavid Frisby, Newyork: Rotledge
-  Wach, J. (1951). Universal religion, J. Wach (ed.) type of religious experience, christian & none Christian.Chicago: university of Chicago press.
-  Weber, M. (1963). The sociology of religion. Beacon press.
-  Wolman, B. (1981). Contemporary Theories & System in Psychology, Plenum Press.
Yinger, J.M. (1969). A structural examination of religion, Journal for the scientifi