تحلیلی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی در محله‌های شهر فردوسیه.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی ره، شهرری، ایران

2 استادیار گروه جغرافیای انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

3 کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، ,واحد یادگار امام خمینی ره، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شهرری، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

چکیده
امروزه در شهرها مدیریت و رهبری به عنوان ابزار برنامه­ریزان شهری در اتخاذ تصمیمات شهری که منجر به اقدامات درست شهری شود به طور چشم­گیری رو به افول نهاده است که می­توان نبود اعتماد و مشارکت در میان شهروندان و مدیران را از علل این امر دانست. هوش هیجانی می­تواند با ابعاد خود، خودآگاهی مدیران و انگیزش آن­ها را در کنترل  شهرها و در سطح خردتر آن یعنی محله­ها به انجام رساند و ارتباطی مناسب برای ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی به وجود آورد تا بتواند هوش هیجانی را در سطح خردتر آن یعنی محلات پدیدار نماید. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی در محله­های شهر فردوسیه است. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی و تحلیلی از نوع رابطه­ای و مقایسه­ای است و برای این منظور از داده­های حاصل از پرسشنامه و مصاحبه و برداشت­های میدانی از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی، آزمون همبستگی، جدول ماتریس همبستگی و آزمون واریانس)در نرم افزار spss استفاده شد. جامعه آماری، شامل ساکنان شهر فردوسیه با جمعیت 30577 نفر است که تعداد 384 نفر از آن­ها با استفاده از آزمون کوکران در پنج محله به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. بر اساس یافته­های پژوهش در میان هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی رابطه­ای به میزان 670/0وجود دارد و به عبارتی می­توان گفت که در تمام محله­ها با هوش هیجانی بالا، میزان سرمایه اجتماعی بالا است. همچنین در تبیین ابعاد تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی، مشارکت شهروندان با میزان 551/0 بیشترین همبستگی و انسجام اجتماعی با میزان 319/0 کمترین همبستگی را بر هوش هیجانی در محله­ها دارد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the relationship between social capital and emotional intelligence in the neighborhoods of Ferdowsieh City

نویسندگان [English]

  • z gh 1
  • ali sh 2
  • m r 3
چکیده [English]

An AnFerdowsieh Cityalysis of the relationship between social capital and emotional intelligence in the neighborhoods of 
Zahra Khodaei[1],Ali Shamsoddini[2],Meysam Rezaei[3]
Receive: 6/5/2017
Accept:3/10/2017
Abstract
 Nowadays, in cities, management and leadership as a tool for urban planners to make urban decisions that lead to good urban actions is dramatically declining.  The lack of trust and participation among citizens and managers can be of the causes of this situation.
Emotional intelligence can, with its dimensions, lead the managers' self-awareness and their motivation to control the cities and, at a smaller level, the neighborhoods, and provide an appropriate link to create and promote social capital, in order to emerge emotional intelligence at its weaker level which is the neighborhoods.
The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence and social capital in the in the neighborhoods of Ferdowsieh City. The type of research is applied and its method is descriptive and analytical comparative type.  For this purpose, the data was gathered through  questionnaire and interviews and field observations. descriptive and inferential statistics (t-test, correlation test, the correlation matrix and variance tests were applied. The statistical population consisted of the residents of Ferdowsieh city with a population of 30577 people, 384 of them were considered as sample by using Cochran test in five neighborhoods..
According to research findings, there is a correlation of 0/670 between emotional intelligence and social capital. In other words, in all quarters with high emotional intelligence, the rate of social capital is high. Also, in explaining the dimensions of the social capital, the participation of citizens with the highest level of social cohesion (551/0 ) and social cohesion with the rate of 0.391 is the least correlation with emotional intelligence in the neighborhoods.
 Key words: social capital, the city of Ferdowsieh, emotional intelligence, a central neighborhood[1]. Assistant Professor of Urban Planning, Faculty Member of Islamic Azad University, Yadgar Imam Khomeini R, Shahreary, Iran. zahrakhodaee@gmail.com


[2] . Assistant prof, Geography and urban Planning, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran. ali.shamsoddini@yahoo.com


[3]. Master of Science in Urban Development, Islamic Azad University, Yadgar University, Imam Khomeini R, Young and Elite Research Club, Shahre Ray, Iran. meysamrezaei86@gmail.com

منابع

-  استوار، ص؛ امیرزاده خاتونی، م. (1387). بررسی رابطه­ی میان هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال اول، شماره دوم.

-  اکبری بورنگ، م؛ خدادادی، م؛ اکبری، م. (1391)، رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی در کارکنان اداری بیمارستان های خراسان جنوبی. فصلنامه بیمارستان، ارگان رسمی انجمن علمی اداره امور بیمارستان های ایران. سال سیزدهم، شماره 3، شماره مسلسل 50.

-  برکپور، ناصر؛ اسدی، ایرج (1390)، مدیریت و حکمروایی شهری، انتشارات دانشگاه هنر.

-  بازوند، ک؛ کاشف، م؛ اسمعیلی، م. (1392)، رابطه هوش هیجانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان لرستان. مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 4.

-  پاکزاد، جهانشاه. (1369)، واحد همسایگی، مجله صفه، شماره 1.     

-  پورمحمدی، محمدرضا؛ مصیب‌زاده، علی. (1388)، آشنایی با محله و معیارهای محله بندی شهر با تاکید بر شهر تبریز، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، شماره28.

-  حاجی پور، خلیل. (1385)، برنامه ریزی محله مبنا رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار، نشریه هنرهای زیبا، شماره26.

-  حقیقتیان، منصور؛ اسماعیلی، رضا؛ کریمی‌زاده اردکانی، سمیه. (1394)، تبیین جامعه شناختی تاثیر توسعه محله محوری در اداره کلان شهر تهران (مورد مطالعه محله های ازگل، جنت آباد، حکیمیه، خانی آباد نو)، شماره20.

-  دهخدا، علی اکبر. (1377)، لغت نامه، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران.

-  سنجقی، م؛ غضنفری، س. م؛ سعیدی زاده، ا. (1393)، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر یادگیری سازمانی با تاکید بر نقش فرهنگ مشارکتی (مطالعه موردی یک سازمان دولتی). مدیریت نوآوری، سال سوم، شماره 1.

-   سلطان‌زاده، حسین. (1390)، «تاریخ مختصر شهر و شهرنشینی در ایران از دوره باستان تا 1355 ه.ش» ، انتشارات چهارطاق شریفی، پرویز، درآمدی در ذهن، ارائه شده در سایت www.magiran.com/npview.asp?ID= 25

-  صادقی، علیرضا. (1388)، پرونده: همشهری محله ما، مجله خردنامه همشهری، شماره35.

-  عبدالهی، مجید. (1392)، ارزیابی ابعاد اجتماعی محله های شهری در چارچوب دیدگاه سرمایه اجتماعی:مورد مطالعه پژوهشی محله‌های شهر شیراز، فصلنامه مدیریت شهری، شماره32.

-  فاطمی، سیدمحسن. (1385)، کتاب هوش هیجانی، انتشارات سارگل، تهران.

-  گزارش دبیر اجرایی کمیسیون سکونتگاه‌های انسانی سازمان ملل (VNCHS) در نشست نایروبی در سال ١٩٩٣. (1373)، بهبود مدیریت شهری، ترجمه: نوید سعیدی رضوانی، نشر یة شماره ٤٣ ، گروه مطالعات و برنامه ریزی شهری وزارت کشور، تهران.

-  لواسانی، م. (1390)، معنویت، استرس شغلی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پرستاران شهر تهران. دوفصلنامه روانشناسی معاصر، شماره 2.

-  معصومی اشکوری، حسن (1387)، «راهنمای عملی برنامه ریزی و آینده پژوهی»، انتشارات پیام.

-  معیدفر، سعید؛ مقدم، غلامرضا. (1389)، نقش هویت محله ای در کاهش و کنترل گرایش به رفتارهای نا به هنجار اجتماعی در شهر، فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، شماره 2.

-  نادری، ح؛ جاهد، م؛ شیرزاد، م. (1389)، بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی. شماره 21.

-  واسعی‌زاده، نسیم‌الدین (1395)، معرفی و نقد کتاب سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی، فصلنامه نقد علوم اجتماعی، شماره 9.

-  Anonymous .Emotional Intelligence. (2014, May 16). Retrieved from wikipedia:

-  Abdollahi, A., Talib, M. A., Yaacob, S. N., & Ismail, Z. (2015). The role of hardiness in decreasing stress and suicidal ideation in a sample of undergraduate students. Journal of Humanistic Psychology, 55 (2), 202–222.

-  Barsade,S. G. (2000). The ripple effect: Emotional contagion in groups . working paper: New Haven. CT:YaleUniversity press.

-  Ciarrochi, J., Deane, F. P., & Anderson, S. (2002). Emotional intelligence moderates the relationship between stress and mental health. Personality and Individual Differences, 32 (2), 197–209.

-  Goleman, D.Boyatzis, R.E,. & Rhee,k. (1999). Clustering competence in emotional intelligence insights from the emotional competence inventory. (ECI). from the world wide web:

http:// www. eiconsortium.org.

- Hasanah, Tunira (2015), Potential Social Capital of Indonesian Immigrant in Malaysia: A Preliminary Research, Social and Behavioral Sciences. 383 – 389.

-  Jordan, R.J. Ashanasy, N. M. Hartel, C.E, J, .& Hooper, G.S. (1999). Workgroup emotional intelligence: Scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus. Manu .Submitted for ?? publication.

-  Khaefelahi, D., Ahmadali, M. (2013). Emotional Intelligence Dimensions. Journal of Education and Development, 18:52-63.

-   Law, K. C., Khazem, L. R., & Anestis, M. D. (2015). The role of emotion dysregulation in suicide as considered through the ideation to action framework. Current Opinion in Psychology, 3, 30–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.copsyc.01.014.

-   Mayer, J.D. Salovey, p,.& Caruso, D.R. (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for?an intelligence .Journal of Intelligence .27.pp:267-269.        

-  Rice, C.L. (1999). A quantitative study of emotional intelligence and its impact in team performance: Unpublished Masters Thesis. pepeerdine .University of? Malibu

-  Rafieian1,M.Mirzakhalili,M. (2014). Evaluation of social sustainability in urban neighbourhoods of Karaj city, International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, Vol. 24, No. 2.

-  Saeidipour, B., Akbari, P., & Marati Fashi, M. (2012). Study the effect of emotional intelligence on organizational learning staff, Case study: Jihad Agriculture Organization of Isfahan. Management Science Letters 2, 2501–2510.

-   Surya, Batara (2016), The processes analysis of urbanization, spatial articulation, social change and social capital difference in the dynamics of new town development in the fringe area of Makassar City (case study: In Metro Tanjung Bunga Area, Makassar City), Social and Behavioral Sciences 216 – 231. 36.

-  Thompson, R., Proctor, L. J., English, D. J., Dubowitz, H., Narasimhan, S., & Everson, M. D. (2012). Suicidal ideation in adolescence: Examining the role of recent adverse experiences. Journal of Adolescence, 34 (1), 175–186.

-   Vilar, katila, Cartes, Ivan (2016), Urban design and social capital in slums. Case study: Moravia ́s neighborhood, Medellin,2004-2014, Social and Behavioral Sciences 216 ( 2016 ) 56 – 67.

-  Yourike Prasisca, Surjono, Rizal Sutikno, Fauzul (2015), Gender Equality and Social Capital as Rural Development Indicators in Indonesia (Case: Malang Regency, Indonesia), Social and Behavioral Sciences, 211. 370 – 374.