سنجش شاخص‌های فضای کسب و کار شهر جدید صدرا و نقش آن در توسعه اقتصادی شهر.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبائی (نویسنده مسئول).

2 دانشیار برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبائی

چکیده

چکیده
در سال‌های اخیر مشارکت فعال شهرداری‌ها در حوزه توسعه اقتصادی به‌عنوان یکی از ماموریت‌های نوین مدیریت شهری پذیرفته شده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی شهرها، بهبود محیط کسب و کار می‌باشد. اهمیت توجه به فضای کسب و کار به حدی است که با شاخص‌های توسعه در یک شهر ارتباط مستقیم برقرار کرده و تحلیل آثار آن در روند توسعه آتی شهر مورد توجه کارشناسان قرار دارد. در حال حاضر در ایران، سنجش فضای کسب و کار تنها در دو سطح ملی و استانی انجام می‌شود. اما تمرکز بر سطوح پایین‌تر مانند شهر حائز اهمیت است. زیرا گاه در شهرها، شرایطی حاکم است که پدیده‌های اقتصادی موجود در آنها را با روندهای اقتصادی حاکم بر کشور و استان نمی‌توان تحلیل کرد. با این رویکرد در تحقیق پیش رو، مطالعه فضای کسب و کار در شهر جدید صدرا و نیز اثرات آن بر روند توسعه آتی شهر مدنظر قرار گرفته است. روش انجام این پژوهش، روش پرسشنامه همراه با مصاحبه است. یعنی با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند، با 54 فعال اقتصادی شهر صدرا مصاحبه شد و به همین تعداد پرسشنامه مشتمل بر 57 سؤال، توزیع و با کمک محققان تکمیل گردید. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، فضای کسب و کار شهر صدرا در وضعیت پایین‌تر از حد متوسط قرار دارد. در این شرایط، بنگاه‌های اقتصادی شهر قادر به عملکرد مطلوب نبوده و بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیرزمینی، غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Indicators of the Business Environment of Sadra’s New City and its Role in Urban Economic Development Mitra Azimi , Mohammad Sheikhi

نویسندگان [English]

  • m a 1
  • mohammad sheykhi 2
2 planning . social science.. at`u. tehran . iran
چکیده [English]

 
Abstract
In recent years, the role and active participation of local and municipal administration in the field of economic development has been accepted as one of the new missions of urban management. One of the most important measures to improve the economic capacity of the cities is to improve the business environment. The importance of paying attention to the business environment is a direct link between the development indicators in a city and the analysis of the effects and implications for development of the city, which is of interest to experts.
Currently, in Iran, the business environment is measured only at the national and provincial levels. But it should be noted that focusing on lower levels, such as cities, is important as well because in some cities, dominated situation could not be explained and analyzed by the economic trends in national level. Hence, in this article, studying business environment in Sadra's new city and the effects on development of the city are considered. The method of the research is a questionnaire in combination with interviews. Using a targeted sampling method, 54 economic activists in Sadra were interviewed and the same questionnaire containing 57 questions was distributed and completed. The results of the research show that the business environment of Sadra city, is lower than average. In this situation, the city's business enterprises have not been able to perform well enough and the private sector has moved to underground, unproductive and informal economies.
Keywords: Sadra's New City, Business Space, Small and Medium Sized Enterprises, Urban Development

منابع

-   اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان تهران. (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر سنجش و بهبود فضای کسب و کار در ایران، مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان تهران.

-   اشرفی، یکتا؛ فهیمی فر، فاطمه. (1390)، بررسی شاخص‌های بهبود فضای کسب وکار با تأکید بر جایگاه ایران، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره 11.

-   بختیاری، صادق؛ شایسته، افسانه. (1391)، بررسی تأثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با تأکید بر ایران، فصلنامه علوم اقتصادی، سال ششم، شماره 19.

-   سالنامه آماری استان فارس. (1394)، مرکز آمار ایران.

-   شرکت عمران شهر جدید صدرا. (1394)، سرشماری عمومی شهر صدرا.

-   شیرکوند. (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر سنجش و بهبود فضای کسب و کار در ایران، مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران.

-   حکمت‌نیا، حسن و میرنجف موسوی. (1385)، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری و ناحیه‌ای، یزد: انتشارات علم نوین.

-   دفتر آمار و اطلاعات استانداری فارس. (1394)، سالنامه آماری استان فارس.

-   رضایی، روح‌اله؛ صفا، لیلا. (1394)، عوامل مؤثر بر توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط کشاورزی در استان زنجان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال پنجم، شماره 4، پیاپی، 18.

-   زیاری، کرامت‌اله. (1382)، برنامه‌ریزی شهرهای جدید، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها. (سمت).

-   عباسی، عباس؛ افسری، افسون. (1394)، چالش‌ها و وضعیت مؤلفه‌های فضای کسب و کار ایران با ارائه راهکارهای کاربردی، مجموعه مقالات دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار، معاونت وزارت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور.

-  مختاری هشی، حسین؛ ناصرالاسلامی، گلناز؛ مرادی، امین. (1395)، نقش بهبود فضای کسب و کار در کشور در ساماندهی شهر تهران، فصلنامهتحقیقاتجغرافیایی، سال سی و یکم، شماره چهارم، شماره پیاپی 123.

-   مرکز پژوهش‌های مجلس، گروه مطالعاتی کسب و کار. (1395)، پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1395 (ارزیابی 232 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران).

-   مومنی، فرشاد. (1386)، اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، نشر نقش و نگار.

-   می‌دری، احمد؛ قودجانی، اصلان. (1387)، سنجش و بهبود محیط کسب و کار، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

 

-   Agboli, M., Christian Ukaegbu, C. (2006). Business environment and entrepreneurial activity in Nigeria: implications for industrial development, The Journal of Modern African Studies, 44(01).

-   Doing Business. (2018). Measuring Regulatory Quality and Efficiency, http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/iran.

-   Dollar, David, Mary Hallward-Driemeier & Taye Manistee. (2003). "Investment Climate & Firm Performance in Development Economices World Bank", Development Research Group.

-   Haggard,Stephan. (2005). Development, Democracy, and Welfare States Latin America, East Asia, and Eastern Europe, Princeton university press.

-   Haidar, J. I. (2012). the impact of business regulatory reforms on economic growth. Journal of the Japanese and International Economies, 26(3), 285–307

-   Kauffman-Foundation. (2008). Entrepreneurship and urban success: toward a policy consensus.

-   Knack, S. & P. Keefer. (1997). "Institution and Economic Performance, Cross Country Test Using Alternative Measures”, Economic and Politics, 7(3).

-   Lee, Y.S. (2016). Entrepreneurship, small businesses and economic growth in cities, Journal of Economic Geography, 1bw021.

-   MC Ebell, C Haefke. (2003). Product Market Deregulation and Labor Market Outcomes, University of Kiel, Germany.

-   P Vlasenko. (2004). Privatization and New Entry in Post-communist Transition the impact on restructuring, University of Maryland, USA.

-   United-Nations. (2014). World urbanization prospects, New York: United Nations.

-   World Bank. (2005). Doing Business, www.worldbank.org.

-   Worthington, I, Britton. (2009). business environmental, 5 the edition, prentice hall