بررسی تأثیر برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر ازهم‌گسیختگی خانواده. (مورد مطالعه شهر تهران).

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین) نویسنده مسئول)

2 دانشیار و عضو گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین.

3 کارشناس ارشد رشته اطلاعات دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

چکیده
گرایش به تماشای برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای، تأسیس شبکه‌ها و پخش برنامه‌هایی به زبان فارسی از طریق این شبکه‌ها طی سال‌های اخیر موجی از نگرانی‌ها را در خصوص افزایش آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه آسیب‌های مرتبط با خانواده‌ها در سطح مسئولان نظام به همراه داشته است. بر همین اساس بررسی و تحلیل اجتماعی تأثیرات این برنامه‌ها بر ازهم‌گسیختگی خانواده‌ها در شهر تهران (فارغ از تمام عوامل مؤثر دیگر بر ازهم‌گسیختگی خانواده)، هدف اساسی مقاله حاضر است. چارچوب نظری مورد استفاده شامل نظریه وابستگی، نظریه استفاده و رضامندی و در نهایت نظریه کاشت در حوزه ارتباطات و رسانه می‌باشد. روش این تحقیق تحلیلی- توصیفی از نوع پیمایش بوده است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته است. نمونه آماری آن 137 نفر از مخاطبان برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان است که به روش تصادفی از میان کسانی که به‌نوعی درگیر موضوع اختلافات، تنش‌ها و شکایات مرتبط با خانواده بوده و برخی از آن‌ها به همین سبب به دادگاه مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده‌اند، انتخاب‌ شده‌اند. روایی پرسشنامه با استفاده از روش منطقی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ (ضریب آلفا کل 894/0) به‌ دست ‌آمده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین تماشای برنامه‌های فارسی‌زبان شبکه‌های ماهواره‌ای و از هم‌گسیختگی خانواده‌ها در تهران رابطه وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که برنامه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبانی که در آن‌ها به ترویج روابط نامشروع می‌پردازند، مانند: نمایش سریال‌هایی که روابط آزاد جنسی را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ترویج می‌کنند و نیز برنامه‌های دیگری ازاین‌دست بیش از سایر برنامه‌ها در ازهم‌گسیختگی خانواده‌ها تاثیردارند.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impacts of Farsi-language Satellite Network Programs on Family Breakdown (Case Study of Tehran City) Gafar Hossin Pour , Reza Abdolrahmany , Rasol Alizadeh

نویسندگان [English]

  • g h 1
  • r a 2
  • rasol alizade 3
3 jjhhgghjkyyfgh
چکیده [English]

Investigating the Impacts of Farsi-language Satellite Network Programs on Family Breakdown
(Case Study of Tehran City)
Gafar Hossin Pour[1]  ,  Reza  Abdolrahmany[2]  ,  Rasol Alizadeh[3]
Receive: 25/4/2018                 Accept: 2018/6/24
 
Abstract
The tendency to watch satellite programs, establish networks and broadcast programs in Persian through these networks has been a wave of concerns over the past year on increasing social harm, especially family-related harm.
Accordingly, the social analysis and analysis of the effects of these programs on the failure of families in Tehran (apart from all other effective factors on family breakdown) is the main objective of this paper.
The theoretical framework include the theory of dependency, the theory of uses and satisfactions, and finally the theory of planting in the field of communication and media.
this research applies analytical-descriptive survey type. The method of collecting the field information and its tool is a researcher made questionnaire. A sample of 137 people from the Farsi-language satellite network program is randomly selected among those who are in some way involved with the issue of disputes, tensions, and family-related complaints, and some of them have referred to the court for this reason.
The validity of the questionnaire was obtained by using its rationale and its reliability through Cronbach's alpha (alpha coefficient total 0/894).
The results of the research indicate that there is a relationship between watching Persian-language programs of satellite networks and families of families in Tehran.
In addition, the results of the research show that Persian-language satellite programs that promote illegal relationships, such as: serials that promote free sexual relations directly and indirectly, affect breakdown of families.
Keywords: Family, Persian Language Satellite, Family Breakdown, Individual Identity, Western Lifestyle.
 [1]. Associate Professor in Communication Sciences, AminPoliceUniversity. (Corresponding Author).   j.sadat95@gmail.ocm


[2]. Associate Professor in Communication Sciences, AminPoliceUniversity.    rar0664@yahoo.com


[3]. M.A in Information, AminPoliceUniversity.    r.alizadeh67@chmail.ir

منابع

-  آذری، غلامرضا. (1393)، ماهواره و بی‌خویشتن شدگی مخاطبان. نشریه پژوهش و سنجش، سال نهم، شماره 93 و 91.

-  اسماعیلی، رضا؛ وحیدا رحمانی، غلام عباس. (1396)، بررسی تغییرات فرهنگی ناشی از استفاده از رسانه ماهواره در حوزه ارزش‌های خانواده. (مورد مطالعه: خانواده‌های شهرستان فراشبند فارس در سال 94). دوفصلنامه علمی - پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشکده علوم انسانی اسلامی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع). سال ششم، شماره 73.

-  افهمی، بنفشه؛ آقا محمدیان شعرباف، حمیدرضا. (1386)، «بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به ماهواره و تأثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد»، نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 2.

ایل زکی، اعظم. (1395)، تأثیر برنامههایماهوارهایبر سبک زندگی و حقوق بشر، صیانت از حقوق زنان، شماره 5.

-  بهرامی، مهدی؛ شاه‌آبادی، محمدرضا. (1385)، «بررسی نگرش و گرایش به کارکرد برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای و عوامل مؤثر بر آن. (مطالعه موردی شهرک سجادیه تهران)»، فصلنامه تخصصی-کاربردی مطالعات امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا، شماره ششم و هفتم.

بهرامیان، امید؛ یاقوتی، هدا. (1395)، رابطه استفاده از شبکه های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و پای بندی به هویت فرهنگی در زنان شهر تهران، مطالعات اجتماعی - روان‌شناختی زنان، شماره 46.

-  بی خانی سروره. (1391)، آسیب‌شناسی استفاده از ماهواره و تأثیر آن برتضعیف بنیان خانواده مدرسه علمیه حضرت؟؟؟؟؟

-  ثنایی، باقر. (1379)، آسیب‌شناسی خانواده، نشریه پژوهشی تربیتی، سال اول، شماره 3.

-  ثنایی، باقر. (1379)، آسیب‌شناسی خانواده، نشریه پژوهشی تربیتی، سال اول، شماره 3.

-  زندی، مجید. (1385)، چشم‌های شیطانی ماهواره. نشریه جمهوری اسلامی. 14/06/1385.

-  شکربیگی، عالیه. (1391)،. رسانه، زنان و مناسبات خانواده، نشست انجمن جامعه‌شناسی ایران.

-  شکربیگی، عالیه. (1391)، «زنان، رسانه و مناسبات خانواده»، تهران: کارگروه زنان و مناسبات خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران.

-   طباطبائی، صادق. (1391)، طلوع ماهواره و افول ارزش‌ها. تهران: انتشارات اطلاعات.

-  طباطبائی، صادق. (1378)، «طلوع ماهواره و افول فرهنگ. (چه باید کرد؟)»، تهران، مؤسسه اطلاعات، چاپ دوم.

-  صفری شالی، رضا. (1392)، نقش شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر ساختار خانواده. سال پنجم. شماره چهارم. فصلنامه علمی و پژوهشی انتظام اجتماعی دانشکده علوم و فنون انتظامی.

-  عریضی، فروغ السادات؛ وحیدا، فریدون؛ دانش، پروانه،. (1385)، ماهواره و هویت جنسیتی دختران جوان. مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره هفتم، شماره 2

فتحعلی‌زاده، مجتبی. (1391 و 1392)، بررسی پیامدهای گسترش شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر هویت فرهنگی خانواده .مطالعات عملیات روانی،‌ شماره 35.

-  فداکار دیلمانی، مقصود. (1380)، اوقات فراغت جوانان شهرستان ارومیه، بررسی تأثیر عوامل فرهنگی برنامه‌های ماهواره‌ای تلویزیون بر قشر جوان.

-  کاستلز، مانوئل. (1396)، قدرت ارتباطات،.ترجمه: حسین بصیریان جهرمی تهران: علمی و فرهنگی

-  منتظر قائم، مهدی؛ محمدی، جعفر. (1391)، «شبکه‌های تلویزیونی استانی و بازنمایی هویت‌های بومی»، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان غربی، دفتر تحقیقات کاربردی فا. استان آذربایجان غربی، سال پنجم، شماره چهاردهم و پانزدهم.

-  مهرداد متانی؛ رمضان حسن‌زاده؛ علی‌اکبر فرهنگی. (1392)، نگرش مخاطبان قائم‌شهری به شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، شماره 21.

نعمتی انارکی، داود؛ خطیب زاده، سمیرا. (1393)، بررسی میزان تأثیرات روانی شبکه ماهواره‌ای فارسی‌زبان جم بر زنان مخاطب تهران، مطالعات عملیات روانی، شماره 40.

نعمتی انارکی، داوود؛ خطیب زاده، سمیرا. (1394)، بررسی تاثیر سرمایه‌های شبکه ماهواره‌ای بر میزان رضایتمندی زنان در روابط زناشویی. (مورد مطالعه: شبکه ماهواره‌ای جم)، پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، شماره 11.

-  نعیمی، محمدرضا. (1391)، «تأثیر تعامل خانواده و ماهواره در بروز پدیده طلاق»، مجله تخصصی جامعه‌شناسی، سال اول، شماره اول.

-  نقیب السادات، سیدرضا؛ نظری، مینا. (1391)، «ماهواره، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و بحران هویت»، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان غربی، دفتر تحقیقات کاربردی فا. استان آذربایجان غربی، سال پنجم، شماره چهاردهم و پانزدهم.

هفته‌نامه صبح صادق. (1393)، گسترش هدفمند شبکه‌های ماهواره‌ای. شماره 431.

-  ویندال، سون؛ سیگنایزر، بنو؛ اولسون، جین. (1376)، «کاربرد نظریه‌های ارتباطات»، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، چاپ اول.

-   Barnidge, Matthew. (2015). The role of news in promoting political disagreement on social media. School of Journalism and Mass Communication, University of Wisconsin-Madison, 5050 Vilas Hall, 821 University Avenue, Madison, WI 53706, United States.

-   Bushman BJ, Huesmann LR. (2006). Short-term and Long-term Effects of Violent Media on Aggression in Children and Adults. Arch Pediatr Adolesc Med. 160:348–352.

-   Cecil, A. (2013). Development of Mass Media. In Time Toast. Retrieved December 11. from:

 http://www.timetoast.com/timelines/development-of-mass-media

-   Corey Ross, Mass Communications, Society, and Politics from the Empire to the Third Reich. (OxfordUniversity Press 2010) on Germany

-   Curtis, A. (2013). Brief History of Social Media. In University of North Carolina at Pembroke. Retrieved December 11. from:

http://www.uncp.edu/home/acurtis/NewMedia/SocialMedia/SocialMediaHistory.html

-   Happer,Catherine. (2013) pecial Thematic Section on "Societal Change": The Role of the Media in the Construction of Public Belief and Social Change. Greg Philoa. Journal of Social and Political Psychology, Vol. 1(1), doi:10.5964/jspp.v1i1.96.

-   Huesmann LR. (2005). Imitation and the effects of observing media violence on behavior. In: Hurley S, Chater N, editors. Perspectives on imitation: From neuroscience to social science; Volume 2: Imitation, human development, and culture. Cambridge, MA: MIT Press;  pp. 257–266.

-   Huesmann, L. Rowell. (2007). T. he Impact of Electronic Media Violence: Scientific Theory and Research. Published in final edited form as:J Adolesc Health. 41(6 Suppl 1): S6–13.

-   McGrath, S. (2012) The Impact of New Media Technologies on Social Interaction in the Household. Available at

https://www.maynoothuniversity.ie/sites/default/files/assets/document/SiobhanMcGrath.pdf Retrieved 29.8.2015.

-   McLeod D.M; Kosicki G.M; McLeod J.M. (2009). Media Effects: Advances in Theory and Research. New York: Routledge. pp. 228–251.

-   Merton, R. (1968). Social Theory and Social Structure. (enlarged edition) New York, The Free Press.

-   Nerone, John. (2006). "Approaches to Media History". In Valdivia, Angharad N. A companion to media studies. Wiley-Blackwell. p. 102.

-   Parents and the media: A study of social differentiation in parental media. ELSEVIER. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2009.03.001.Volume 37, Issue 3, June 2009, Pages 185-200.

-   Surette, R. (2007). Media, crime, and criminal justice: Images, realities, and policies. (3rd ed.). Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Winston Network.