بررسی رابطه بین جامعه‌پذیری اقتصادی و فرهنگ اقتصادی در بین شهروندان یزدی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه یاسوج

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول).

3 هیأت علمی / دانشگاه یاسوج

چکیده

چکیده
این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین جامعه‌پذیری اقتصادی و فرهنگ اقتصادی در بین شهروندان یزدی بالای 18 سال به روش پیمایش انجام گرفت. تعداد 383 نفر بر اساس فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای گزینش شدند. از پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. از اعتبار صوری برای ارزیابی اعتبار ابزار پژوهش و از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی آن استفاده شد که برای متغیرهای نگرش اقتصادی و رفتار اقتصادی به ترتیب برابر با 628/0 و 713/0 بود. داده‌های گردآوری شده از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که 70 درصد از شهروندان یزدی دارای فرهنگ اقتصادی مولد و تنها 30 درصد از آنها دارای فرهنگ اقتصادی غیرمولد بودند. همچنین رفتارهای اقتصادی با همه انواع جامعه‌پذیری (جامعه‌پذیری از طریق خانواده، جامعه‌پذیری از طریق دوستان و آشنایان، جامعه‌پذیری از طریق نظام آموزشی و جامعه‌پذیری از طریق رسانه‌های جمعی) رابطه مثبت معناداری داشت. اما بین نگرش‌های اقتصادی و انواع مختلف جامعه‌پذیری رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین دانش اقتصادی تنها با جامعه‌پذیری از طریق رسانه‌های جمعی رابطه مثبت معنادار داشت و بین فرهنگ اقتصادی و انواع جامعه‌پذیری رابطه مثبت معنادار وجود داشت. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که به ترتیب متغیرهای جامعه‌پذیری از طریق خانواده و جامعه‌پذیری از طریق رسانه‌های جمعی قادر به تبیین 7/6 درصد از واریانس متغیر فرهنگ اقتصادی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Relationship Between Economic Socialization and Economic Culture Among Yazd Citizens Fatemeh Aboutorabi Zarchi[1] , Asghar Mirfardi[2] , Arman Heidari[3] Receive: 2018/7/11 Accept: 2018/8/20

نویسندگان [English]

  • f a 1
  • Asghar Mirfardi 2
  • a h 3
2 Faculty member of Shiraz University
چکیده [English]

Investigation of Relationship Between Economic Socialization and Economic Culture Among Yazd Citizens
Fatemeh Aboutorabi Zarchi[1]  ,  Asghar Mirfardi[2]  ,  Arman Heidari[3]
Receive: 2018/7/11                 Accept: 2018/8/20
 
Abstract
This study conducted to examine the relationship between economic socialization and economic culture among citizens over 18 years in Yazd using survey. 383 persons were selected based on Cochran Formula and by the cluster sampling method. A researcher-administered questionnaire was used to measure variables. The validity of research instrument is evaluated by formal methods. Cronbach's alpha coefficient was used for evaluation of research instrument reliability. Cronbach's alpha coefficients for the variables of economic attitudes and economic behavior were 0.628 and 0.713 respectively. Also, collected data were analyzed through SPSS software. The results showed that 70 percent of respondents had productive economic culture and only 30 percent of them had unproductive economic culture. The results also showed that economic behaviors had a significant positive relationship with all types of socialization (socialization through family, socialization through friends, socialization through education system and socialization through the mass media). But there was no significant relationship between economic attitudes and different types of socialization. As well as economic knowledge had a significant positive relationship with socialization through the mass media. Also there was a significant positive relationship between economic culture and different types of socialization. Regarding multi-variable regression analysis, variables of socialization through family and socialization through the mass media entered the regression equation and totally it explained variance of 6.7 % of economic culture.
Keywords: Economic Culture, Economic Behaviors, Economic Attitudes, Economic Knowledge, Economic Socialization[1]. Candidate for Ph.D.of Sociology, YasoujUniversity. (Corresponding Author)


[2]. Associate Prof of Sociology, ShirazUniversity.


[3]. Assistant Prof. of Sociology, YasoujUniversity.

منابع
-  افراسیابی، حسین. خرم‌پور؛ یاسین. جواهرچیان، ندا؛ دهقان، علی اکبر. (1395)، بررسی وضعیت مصرف‌گرایی با تاکید بر شهرنشینی در بین جوانان شهر یزد، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال هفتم، شماره بیست و یکم.
-  افشانی، علیرضا؛ نوریان، مرتضی؛ نوریان، ابوذر؛ مهدوی زفرقندی، مهدی. (1388)، مرجع کاربردی SPSS 17، تهران: انتشارات بیشه.
-  پورتر، مایکل. (1388)، نگرش‌ها، ارزش‌ها، اعتقادات و خوشبختی بر مبنای اصول اقتصادی خرد، در هریسون، لارنس و هانتینگتون، ساموئل، اهمیت فرهنگ، ترجمه: انجمن توسعه مدیریت ایران، تهران: امیرکبیر.
-  جعفری، راهله؛ بلالی، اسماعیل. (1394)، جامعه پذیری اقتصادی و رفتار پس‌انداز در میان کودکان، دو فصلنامه علوم اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 2.
-  جهانگیری، جهانگیر؛ اصغر میرفردی. (1387)، جهت‌گیری ارزشی و ارتباط آن با شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی توسعه انسانی در ایران: مطالعه موردی ساکنان شهرهای شیراز و یاسوج، مجله علمی پژوهشی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. سال هشتم، شماره اول.
-  ستوده، هدایت الله. (1394)، روانشناسی اجتماعی، تهران: آوای نور
-  سلطانی، احسان. (1394)، ردپای قاچاقچیان رسمی در قاچاق کالا به کشور: هر ساعت یک کامیون پوشاک و کفش چینی در راه ایران، دنیای نساجی، شماره دوازدهم.
-  صمدی، علی حسین؛ تابنده، رضیه. (1392)، فرار مالیاتی در ایران. (بررسی علل و آثار و برآورد میزان آن)، پژوهشنامه مالیات، شماره 67.
-  گروندونا، ماریانو. (1388)، گونه‌شناسی فرهنگی توسعه اقتصادی، در هریسون، لارنس و هانتینگتون، ساموئل، اهمیت فرهنگ، ترجمه: انجمن توسعه مدیریت ایران، تهران: امیرکبیر.
-  لشکری زاده، مریم؛ عزیزی، محمد. (1390)، شناسایی برخی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در ایران، فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره 22.
-  محسنی تبریزی، علیرضا؛ کمیجانی، اکبر؛ عباس‌زاده، مرتضی. (1389)، بررسی عوامل مؤثر بر افزایش فرهنگ مالیاتی در میان مؤدیان بخش مشاغل. (صنف لوازم التحریر) استان البرز، پژوهشنامه مالیات، دوره جدید، شماره نهم، مسلسل 57.
-  موسایی، میثم. (1386)، تأثیر اعتقاد به منع اسراف در مخارج مصرفی. (مطالعه موردی: شهر یزد)، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره 7، شماره 26.
-  موسایی، میثم. (1386)،. میزان اسراف و رابطه آن با متغیرهای زمینه‌ای در اصفهان، نشریه راهبرد توسعه، شماره 12.
-  میرفردی، اصغر. (1388)، "عام‌گرایی و زمینه‌های تأثیرگذار بر آن در مناطق در حال توسعه، مورد مطالعه: شهر یاسوج"، مجله علمی پژوهشی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. سال نهم، شماره اول، (شماره پیاپی 34).
-  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. (1381)، یافته‌های پیمایش در 28 مرکز استان کشور؛ ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان/ موج دوم، دفتر طرح‌های ملی.
-  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. (1382)، یافته‌های پیمایش در 28 مرکز استان کشور؛ ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان/ موج دوم، دفتر طرح‌های ملی.
-  هریسون، لارنس. (1388)، ترویج تغییرات فرهنگی مترقی، در هریسون، لارنس و هانتینگتون، ساموئل، اهمیت فرهنگ، ترجمه: انجمن توسعه مدیریت ایران، تهران: امیرکبیر.
-  هوفستاد، گیرت. (1388)، فرهنگ‌ها و سازمان‌ها: نرم‌افزار ذهن: همکاری‌های میان فرهنگی و اهمیت آن برای بقا، ترجمه: سید محمد اعرابی، سید هاشم هدایتی و مجید محمودی، تهران: نشر علم.
 
-   Abdul Jamal, Amer Azlan. Kamal Ramlan, Wijaya. Abdul Karim, MohdRahimie, Mohidin, Rosle and Osman, Zaiton. (2015). “The Effects of Social Influence and Financial Literacy on Savings Behavior: A Study on Students of Higher Learning Institutions in Kota Kinabalu, Sabah”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 6, No. 11(1); 110- 119.
-   Akben-Selcuk, Elif. (2015). “Factors Influencing College Students’ Financial Behaviors in Turkey: Evidence from a National Survey”, International Journal of Economics and Finance; Vol. 7, No. 6; 87-94.
-   Albeerdy, MuhammadI. and Gharleghi, Behrooz. (2015).” Determinants of the Financial Literacy among College Students in Malaysia”, International Journal of Business Administration, Vol. 6, No. 3; 15-24.
-   Berge, Peter L. (2013). ”Our economic culture”, in Pfadenhauer, Michaela & Berge, Peter L, The New Sociology of Knowledge: The Life and Work of Peter L. Berger, Transaction Publishers, New Brunseick. (U.S.A) and London. (U.K).
-   Berns, Roberta M. (2013). Child, Family, School, Community: Socialization and Support, Ninth Edition, Wadsworth, Cengage Learning
-   Chowa, Gina A. N. and Despard, Mathieu R. (2014). ”The Incuence of Parental Financial Socialization on Youth’s Financial Behavior: Evidence from Ghana”, Journal of Fam Econ Iss, 35:376–389.
-   Danes, Sharon M. (1994). Parental Perceptions of Children's Financial Socialization, Financial Counseling and Planning, Volume 5.
-   Fluellen,Vivian Mason. (2013). ”Exploring the relationship between financial behaviors and financial well-being of African American college students at one historically black institution”, Doctor of Philosophy, Family and Consumer Sciences Education, Iowa State University.
-   Gregg, Samuel. (2013). Becoming Europe: Economic Decline, Culture, and How America Can Avoid a European Future Kindle Edition, Encounter Books
-   Grohmann, Antonia and Menkhoff, Lukas. (2015). ”School, parents, and financial literacy shape future financial behavior”, DIW Economic Bulletin 30+31: 407-413.
-   Hanke, Steve H. (2014). ”Measuring Misery Around the World”, Globe Asia, May 2: 22-25
-   Jorgensen, Bryce L. (2007). “Financial Literacy of College Students: Parental and Peer Influences”, Thesis of Master of Science In Human Development, faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University
-   Jorgensen, Bryce L. and Savla, Jyoti. (2010). ”Financial Literacy of Young Adults: The Importance of Parental Socialization”, Journal of Financial Counseling and Planning, Vol. 59, No. 4: 127-149.
-   Lee, Yoon G. and Lown, Jean M. (2012). “Effects of Financial Education and Impulsive Buying on Saving Behavior of Korean College Students”, International Journal of Human Ecology 13: 159-169.
-   Plessner, Yakir. (1994). The Political Economy of Israel: From Ideology to Stagnation, state University of New York Press, Albany.
-   Ronald-Levy, Christine. (2010). Children and money in Marshall, David, Underestanding Children as Consumers, SAGE Publication.
-   Sabri, Mohamad Fazli. (2011). ”Pathways to financial success: Determinants of financial literacy and financial well-being among young adults”, department of philosophy, Iowa State University
-   Schoeman, Nicolaas J., The development of economic thought in the economic culture of southt Africa, in Gemper, Bodo B. (1990). The Market System, Structural Change, and Efficient Economies: the international trend towards indicative targeting, Transaction Publishers, New Brunswick. (U.S.A) and London. (U.K.).
-   Shaari, Noor Azizah. Abu Hasan, Nurfadhilah. Ramesh Kumar Moona, Haji Mohamed and Ahmad Jafri Md Sabri, Mior. (2013). International journal of contemporary research in business, Vol 5, No 2: 279-299
-   Shim, Soyeon. Barber, Bonnie L. Card, Noel A. Xiao, Jing Jian and Serido, Joyce. (2010). ”Financial Socialization of First-year College Students: The Roles of Parents, Work, and Education”, Journal of Youth Adolescence, 39:1457–1470.
-   Storr, Virgil Henry. (2013). Understanding the culture of markets simultaneously published in the USA and Canada by Routledge.
-   Webley, Paul and Nyhus, Ellen.k. (2006). “Parents influence on children s future orientation and saving, Journal of Economic Psychology 27. 140–164