بررسی اثرات اشتغال غیررسمی بر پایداری اجتماعی نمونه موردی شهر بانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان. (نویسنده مسئول).

2 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران.

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

چکیده
شهرهای مرزی ایران در دهه‌های اخیر به دلیل رونق تجارت غیررسمی و افزایش میزان گردشگران تغییرات زیادی را داشته‌اند که بر پایداری این‌گونه شهرها تأثیر بسیار زیادی گذاشته است. در شهر بانه بیشتر اشتغال غیررسمی تنها در محدوده کوچکی از شهر رخ می‌دهد تمرکز فعالیت‌ها که اغلب کالاها را با کیفیت مناسب و با قیمت بسیار پایین در اختیار مشتریان قرار می‌دهد باعث شده سالانه میلیون‌ها نفر به این شهر هشتادهزارنفری جهت خریدوفروش روانه شوند. در این پژوهش تلاش می‌گردد اثرات اشتغال غیررسمی بر پایداری اجتماعی شهر بانه و خصوصاً محدوده تمرکز این فعالیت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی بوده و روش گرداوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهدات میدانی، مصاحبه و توزیع پرسشنامه می‌باشد. در تحلیل آماری از روش مقایسه میانگین‌ها در دو محدوده مورد مطالعه از آزمون من‌ویتنی و آزمون T-test استفاده ‌شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در پایداری اجتماعی اختلاف معنی‌داری در محدوده مرکزی و محدوده پیرامونی وجود دارد (0.043)Sig= و با توجه به آن‌که میانگین محدوده پیرامونی 3.226 و محدوده مرکزی 2.691 می‌باشد، بنابراین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به دلیل تمرکز اشتغال غیررسمی، در محدوده مرکزی به نسبت محدوده پیرامونی ناپایداری اجتماعی شدیدتر می‌باشد. با توجه به نتایج تحقیق راهکارهایی جهت کاهش اثرات منفی تجارت غیررسمی بر شهر بانه و محدوده تمرکز فعالیت‌ها ارائه شد که از مهم‌ترین آن می‌توان به جلوگیری از قاچاق کالا، سرمایه‌گذاری در سایر پتانسیل‌های شهر، ایجاد اشتغال و تدوین قوانین جهت جلوگیری از ساخت مجتمع‌های تجاری و تمرکز فعالیت‌ها در مرکز شهر بانه اشاره‌ کرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Informal Employment Impacts on Social Sustainability; the Case Study of Baneh

نویسندگان [English]

  • mahin nastaran 1
  • Kamran Rabiei 2
  • kamyar abdekhoda 3
1 Associated Professor of Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan
2 Department of Humanities Nasr Bridge Jalal AleAhmad st.
3 M.a urban planning , art university of Isfahan
چکیده [English]

Abstract
Iranian border cities in last decades had gone through many changes due to informal trade and the increase of tourists’ numbers .This has a significant effect on the sustainability of these cities. In Baneh, most of informal employment occurs only in a small area of the city. The centralization of activities which mostly offer goods in high quality and low price has caused millions of people to visit this city every year. In this research, the impacts of informal employment on social sustainability of Baneh and the area of centralization of these activities are studied. The research method is based on descriptive-analytical method and data are gathered by library studies, field observations, interviewing and using questionnaire. In statistical analysis, Mann Whitney and T-Test are used. The results indicate that social sustainability has a meaningful difference in the central area and marginal area (Sig=0.043), considering that the average for marginal area and central area is 3.226 and 2.691, respectively. The findings show that due to the centralization of informal employment, social unsustainability is more
intense in the central area in comparison to the marginal area. Considering the results of the study, some solutions are offered to reduce the negative effects of informal trade in Baneh, and the area in which the activities are centralized. As the most important solutions, prevention of smuggling goods and investment in other city potentials, creating jobs, codification of laws to prevent building commercial complexes, and avoiding centralization of activities in Baneh downtown can be mentioned.
Keywords: Informal Employment, Social Sustainability, Centralization of Activities, BorderCity of Baneh
 

منابع

-    بابا حیدری، ساغر. (1380). بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غیر رسمی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

-    پور طاهری و همکاران. (1390). ارزیابی و اولویت‌بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی: نمونه مورد مطالعه؛ روستاهای شهرستان خرم بید استان فارس، فصلنامه روستا و توسعه، سال 14، شماره 3.

-    تیموری، ایرج. (1391). ارزیابی پایداری اجتماعی با استفاده از منطق فازی: نمونه مورد مطالعه؛ شهر تهران، نشریه انجمن جغرافیایی، شماره 35.

-    جاودان، مجتبی. (1388). ارزیابی پایداری فضایی در حوزه‌های روستایی، رساله دکتری، دکتر عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری، دانشگاه تربیت مدرس.

-    جمعه پور، محمود؛ نجفی، غلامرضا؛ شفیعا، سعید. (1391). بررسی رابطه تراکم و پایداری اجتماعی در مناطق شهرداری تهران، مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، شماره 4 (پیاپی 48).

-    رحیمی، علی. (1392). بررسی نقش مبادلات مرزی در ساختار کالبدی و اقتصادی شهر بانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، گیلان.

-    رنانی، محسن. (1384). ساختار اشتغال در بخش غیر رسمی کشور، مجله اقتصادی، شماره 49 و 50.

-    زنجانی، حبیب‌الله. (1371) جمعیت و توسعه، مجموعه مقالات وزارت مسکن و شهرسازی، تهران: (مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران).

-    شفیعا، محمدعلی؛ شفیعا، سعید. (1391). بررسی رابطه توسعه پایدار اجتماعی و سرمایه اجتماعی: نمونه مورد مطالعه؛ ساکنان محله غیررسمی شمیران نو، مجله جامعه‌شناسی کاربردی، جلد 23، شماره 2.

-    صرامی، حسین. (1373)؛ تأثیر مشاغل غیر رسمی بر چهره شهرهای ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 32.

-    عبدخدا، کامیار؛ عبداللهی دمنه، احمد. (1393). بررسی اثرات رونق تجارت بر تغییرات کاربری اراضی شهری در شهرهای توریستی- تجاری ایران: نمونه مورد مطالعه؛ شهر بانه، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران: انجمن محیط‌زیست کومش، دانشگاه صنعت هوایی.

-    محمودی، یاسین. (1392). اقتصاد غیررسمی و تأثیرات آن بر شهر: نمونه مورد مطالعه؛ شهر بانه، نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار، سنندج: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

-    مشکینی، ابوالفضل؛ برهانی، کاظم؛ شعبان زاده نمینی، رضا. (1392).تحلیل سنجش پایداری اجتماعی شهری مطالعه موردی مناطق 22 گانه شهر تهران، فصلنامه بین‌المللی انجمن جغرافیایی ایران، شماره 39.

نسترن، مهین؛  قاسمی، وحید؛ هادیزاده زرگر، صادق. (1392).ارزیابی شاخص‌های پایداری اجتماعی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، جامعه‌شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی)، دانشگاه اصفهان، دوره 24، شماره 3 (پیاپی 51).

 

-    Barron, L. and Gauntlett, E. (2002). Housing and sustainable community’s indicators project: Stage 1 report–model of social sustainability. Report of Housing for sustainable community: the state of housing in Australi

-    Beverly. K Brockman. (2010). retail site selection in mall context. Illinois,Vol2

-    Bramley, G. Et al (2006). What is ‘Social Sustainability’ and how do our Existing Urban Forms perform in nurturing it? Paper presented at the Sustainable Communities and

-     Briassoulis, H. (1999). Sustainable Development and the Informal Sector: An Uneasy Relationship? The Journal of Environment & Development: 213-237

-    Bromley, R. (1987b). Organization, Regulation and Exploitation in the Urban Informal Sector. World Development, Vol 6

-    Chant, S. (1999). Informal Sector Activity in the Third World. Applied Geograghy. London: Routledge, p.509.

-    Colantonio, A. and Dixon T. (2011). Urban Regeneration& Social Sustainability. John Wiley & Sons, Ltd., Publication, page:5.

-    Colin C., W. (1998). Informal Employment in theAdvanced Economies. Routledge Publisher, London

-    Danish Ministry of the Environment. (2007). Copenhagen. Agenda for sustainable cities 10 principles for sustainable city governance. Denmark, p: 7

-    Dempsey, N., Brown, C. & Bramley, G (2012). The key to sustainable urban development in UK cities? The influence of density on social sustainability Progress in Planning. page:94

-    Gates, R., Lee, M. (2005). Difition Social sustainability. Vancouver City Council

-    Littig, B. & Griebler, E. (2005). International Journal of Sustainable Development. Vol. 8: pp. 65-79.

-    Long, D. (2003). A toolkit of Indicators of Sociacommunities. Liverpool.JohnMooresUniversity.

-    Omann, I. & Spangenberg, J.H. (2002). Assessing Social Sustainability. The Social Dimension of Sustainability in a Socio- Economic Scenario. paper presented at the 7th Biennial Conference of theInternational Society for Ecological Economics in Sousse (Tunisia), 6-9.

-    Osberg, L. (1992). Sustainable Social Development.Athens: EuroAcademy Association.

-    Rann, M. & Harbison, M. (2005). Social sustainability partnership agreement between the Adelaide city Council and the state government of south Australian. TheAdelaide city Council,p:1

-    Register. R, (2002). Ecocities Building cities in Baleance with Nature. Berkeley hill books

-    Roseland, M. (1997). Dimention of eco-city. 14:197-202

-    Thin, N., Lockhart, C. and Yaron, G. (2002). Conceptualising Socially Sustainable Development. Paper prepared for DFID and the World Bank, DFID. Mimeo.