بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‌نیافتگی استان کردستان با تأکید بر توسعه فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی اقتصاد وتوسعه دانشگاه ازاداسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی. (نویسنده مسئول).

3 دکتری جامعه‌شناسی، مدرس دانشگاه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیده
یکی از ویژگی‌های کشورهای درحال‌توسعه تمرکز شدید و تعادل نامتوازن است، برای ایجاد تعادل و توسعۀ همه‌جانبه در کشور مطالعه و پژوهش درباره مناطق کمتر توسعه‌یافته جهت برنامه‌ریزی‌های آینده امری لازم و ضروری می‌باشد، این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی استان کردستان پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن تلفیقی از تحلیل محتوا و تحلیل مقایسه‌ای است. از نرم‌افزار max QDA برای تحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام‌ شده با صاحب‌نظران استان و تحلیل مقایسه‌ای آمار اخذ شده از مرکز آمار ایران در سال 1395 استفاده‌ شده است. بر اساس دیدگاه پارسونز و گرب و نظریه دولت‌محوری، تأثیر ایدئولوژی و ساختار قدرت بر خرده نظام فرهنگی و تأثیر خرده نظام فرهنگی بر خرده نظام‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، علل توسعه‌نیافتگی تبیین شده است. فرض اساسی این پژوهش که فرهنگ یک متغیر بسیار مهم در دستیابی به توسعه است، تأیید گردیده است. بر اساس دیدگاه‌های نظری، توسعه فرهنگی پیش‌شرط توسعه همه‌جانبه است؛ بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان با تأکید بر نقش دولت، ساختار قدرت و ایدئولوژی در راستای حمایت و استفاده از ظرفیت‌های قومی و بومی و تأکید بر این امر که محوریت توسعه مشارکت است. بر این اساس سیاست‌ها و برنامه‌ریزی فرهنگی در راستای مشارکت اقوام و نخبگان آن‌ها، ارتقاء شاخص‌های توسعه فرهنگی و استفاده از ظرفیت رسانه و صنایع فرهنگی از سوی نهادها، همچنین دوری از فرایندهای آسیب‌زایی مانند تبعیض و تمرکزگرایی، موجبات بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی، افزایش سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه استان کردستان را فراهم می‌آورد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Factors Influencing the Underdevelopment of Kurdistan Province by the emphasis on the Cultural Development

نویسندگان [English]

  • chonoor didari 1
  • reza ali mohseni 2
  • m b 3
1 azad university tehran markazi
2 Academic staff of Central Azad University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
One of the features of the developing countries is severe concentration and imbalance. Therefore, in order to create balance and comprehensive development, it is necessary to study and research on less developed regions for the future planning. This article investigates effective factors on the underdevelopment of Kurdistan province. This research is applied in terms of type, and its method is an integration of content analysis and secondary one. In this research max QDA software was used for content analysis of interviews conducted with the experts of province and secondary analysis of statistics obtained from Iran Statistics Center. Also, underdevelopment causes was analyzed based on Parsons and Grab’s viewpoint and state-centered theory, effect of ideology and power structure on the cultural subsystem and effect of cultural subsystem on the social, political and economic subsystems. Results obtained from this research show that Kurdistan province is considered as one of the underdeveloped provinces in
the country in terms of benefiting of different dimensions and indices of cultural, social, economic and political developments. Then, it is supported that the main assumption of this research is that culture is a very important variable in the access to the development. In addition, according to the theoretical perspectives, cultural development is a prerequisite of comprehensive development. According to the results of this study, one can improve indicators of life quality, increase economic investment and development of Kurdistan province emphasizing the role of state, power structure and ideology in support of the use of indigenous and ethnic capacities, the focus is on developing partnerships in all aspects. On this basis, cultural policies and planning are in line with the participation of their peoples. Institutions also avoid causing harmful processes, such as discrimination and concentration. Along with the support and use of ethnic and native capacities, policies and cultural planning along with promoting indicators of cultural development and using capacities of media and cultural industries.
Keywords: Development, Cultural Development, Ideology, Power Structure, Comprehensive Development 

منابع

-  آسایش، حسن. (1381). اصول و روش­های برنامه­ریزی ناحیه­ای، تهران: انتشارات پیام نور.

-  ازکیا، مصطفی. (1387). توسعه پایدار روستایی، تهران: انتشارات اطلاعات.

-  آزاد ارمکی، تقی. (1386). جامعه شناسی توسعه، اصول و نظریه‌ها، تهران:  انتشارات علم.

-  اخوی، احمد. (1373). تجارت بین­الملل، استراتژی بازرگانی وتوسعه اقتصادی، تهران: نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.

-  پیت، ریچارد؛ ویک، الینهارت. (1389). نظریه­های توسع، ترجمه: مصطفی ازکیا، رضا صفری شامی، اسماعیل رحمان پور، تهران: نشر سویه.

-  توسلی، محمد. (1382). توسعه اقتصادی- مفاهیم- مبانی نظری- رویکرد نهادگرایی و روش شناسی، تهران: انتشارات سمت.

-  حریری، نجلا.  (1390). اصول و روش‌های  پژوهشی کیفی، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران.

-  دوپوئی، گزایه. (1374). فرهنگ و توسعه، ترجمه: فاطمه فراهانی و عبدالحمید زرین قلم، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران.

-  زیاری، کرامت الله؛ شاه‌آبادی، علیرضا. (1380). «سنجش درجه توسعه یافتگی روستاهای استان یزد»، ویژه نامه جغرافیا و توسعه، سال هفتم، شماره 13، مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.

-  زاهدی مازندرانی، محمد جواد. (1382). توسعه و نابرابری، تهران: نشر مازیار.

سازمان برنامه و بودجه. (1378). سند برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ؛ پیوست شماره 2، جلد اول.

-  سرایی، محمدحسین؛ طلاووسیان، علی؛ الله‌وردی، مرادعلی. (1393). سطح­بندی توسعه­یافتگی شهرستان­های استان کهکیلویه بویراحمد با تأکید بر مولفه­های فرهنگی، فصلنامه­ برنامه­ریزی، سال پنجم به شماره 20.

-  عبدالهی، محمد و دیگران. (1367). سرمایه اجتماعی در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

-  عظیمی، حسین. (1369). توسعه، فرهنگ، آموزش. اطلاعات سیاسی- افتصادی، سال 5، شماره 1.

-  عظیمی، حسین. (1376). ایران و توسعه صنایع و معادن، اصفهان: نشر اتاق بازرگانی.

-  عنبری، موسی. (1395).  جامعه شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ، تهران: انتشارات سمت.

-   کلانتری، خلیل. (1393). برنامه­ریزی و توسعه منطقه­ای، تهران: انتشارات خوشبین.

-   کوه شکاف، ناهید. (1378). توسعه­نیافتگی و چالش­های قومیدر مناطق کردنشین کشور مروری بر شاخص­های توسعه انسانی و اقتصادی استان­های کردنشین غرب کشوردر سال‌های 1378-۱۳۵۵.

-   گرب، ادوارد. (1373). نابرابری اجتماعی: دیدگاه­ها ونظریه پردازان کلاسیک ومعاصر، ترجمه: محمد سیاهپوش واحمد رضا غروی زاده، تهران: نشر معاصر.

-   گیلیس و همکاران. (1379). اقتصاد و توسعه. ترجمه: غلامرضا آزاد (ارمکی). تهران: نشر نی.

-   محمدپور، احمد، (1392). تجربه نوسازی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.

-   موسائی، میثم. (1386). دین و فرهنگ توسعه، تهران: معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول.

-   میر، جرالد. (1378). اقتصاد توسعه، ترجمه: غلامرضا آزاد (ارامکی)، تهران: نشر نی.

-  میره­ای، محمد، عارفی، مسلم، رشنوفر، آیت. (1394). پژوهشی بر توسعه­یافتگی و نابرابری آن در استان لرستان، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، سال 6 شماره 21.

-   وفایی سعدی، خسرو. (1380). انفکاک ساختار اجتماعی و توسعه سیاسی ایران، بین انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال 4، شماره 6.

 

-   Misra, Arpi. (1987). “Issues on Rural Development”, Jihad Journal, Issue 17.

-   Ascher, W., & Heffron, J. (Eds.). (2010). Cultural change and persistence: new perspectives on development. Springer

-   Gabriel, A., & Verba, S. (1980). The Civic Culture Revisited. Boston (Mass.), Little, Brown and Co.

-   Globalisation, E. (2002). Thandika Mkandawire Director United Nations Research Institute Stiglitz, J. (2008). "The Triumphant return of John Maynard Keynes" in: Guatemala Times. December 5th Issue.

-   Kirkpatrick, C., George, C., & Curran, J. (2001). Development of criteria to assess the effectiveness of national strategies for sustainable development. Institute for Development Policy and Management, University of Manchester.

-   on Social Development Geneva, Switzerland Keynote Address: Annual Conference of the South African Sociological Association. African Sociological Review, 6(1).

-   Pacione, M., (2003). Urban Geography, A Global Perspective, 2th, London

-   Stiglitz, J. (2008). "The Triumphant return of John Maynard Keynes" in: Guatemala Times. December 5th Issue.

-   Rosenbaum, W. (1975). political culture, New York: praeger publishers Verba, Sidney, "On Revisiting the civic culture Revisited.