نویسنده = زالی زاده، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رضایت از زندگی (مورد مطالعه: شهر اهواز)

دوره 6، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 179-205

10.22054/qjsd.2015.1750

معصومه باقری؛ علی حسین حسین زاده؛ سمیرا حیدری؛ مسعود زالی زاده