تحلیل آثار حذف ارز ترجیحی نهاده‌های وارداتی بر رفاه مصرف‌کنندگان

مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ امید گیلان پور؛ ابراهیم جاودان؛ محسن رفعتی

دوره 14، شماره 51 ، تیر 1401، ، صفحه 255-295

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.65532.2296

چکیده
  در این مطالعه ابتدا تابع عرضه و تقاضای محصولات گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیر تصریح و سپس در قالب مدل سیستم معادلات همزمان برآورد شد. در ادامه از کشش تقاضای الگوها برای محاسبه تغییرات رفاه مصرف‌کنندگان محصولات پروتئینی در دو حالت بعد از حذف یارانه ارز ترجیحی و سناریوی ارز 35000 تومانی استفاده گردید. نتایج برآورد تابع عرضه محصولات ...  بیشتر