شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانیِ تاثیرگذار بر نظام بانکداری نوین

زهرا حق روستا؛ آیت اله ممیز؛ جلال حقیقت منفرد

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1401، ، صفحه 77-103

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.62568.2218

چکیده
  پیاده‌سازی فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری سبب ایجاد ارزش‌افزوده برای مشتریان و خلق خدمات نوآورانه می‌شود. پژوهش حاضر با هدف اجرای فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری، به شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری نوین می‌پردازد. پژوهش برحسب هدف،کاربردی و ازنظر نوع روش پژوهش، ...  بیشتر