جامعه شناسی سیاست آموزشی در ایران با لنز حکومت مندی

کرم حبیب پور گتابی

دوره 5، شماره 21 ، دی 1393، ، صفحه 223-284

https://doi.org/10.22054/qjsd.2014.1426

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی جامعه‌شناسانة سیاست آموزشی در ایران با دستگاه مفهومی «حکومت‌مندی» و براساس چارچوب «تحلیل حکومت» میشل دین، در سه بُعد عقلانیت‌ها / گفتمان‌ها، تکنولوژی‌ها و سوژه‌های حکومت می‌پردازد. پارادایم روش‌شناسیِ مورد استفاده، ترکیبی است از دو روش «تحلیل گفتمان» و «تبارشناسی». جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر