سرمایه شغلی و تعهد به کار نمونه مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد پژوهشگری جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

عدم تعهدبه‌کار در ادارات دولتی از مسائل اجتماعی ایران است. این مقاله با فرض تأثیر سرمایه شغلی در افزایش تعهدبه‌کار، رابطه سرمایه شغلی و تعهدبه‌کار کارمندان ادارات دولتی در شهر تهران را بررسی کرده است. سرمایه شغلی مجموعه مکتسبات حاصل از ایفای نقش در یک موقعیت شغلی است. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی است و با پرسشنامه‌ای مدون در 8 سازمان دولتی در تهران با 78 کارمند مرد و 48 کارمند زن مصاحبه انجام شده است. برای سنجش اعتبار و روایی شاخص‌ها، از همبستگی درونی، ضریب آلفای کرونباخ و KMO استفاده شده است، ضریب آلفای کرونباخ سرمایه شغلی 0.80 و تعهد شغلی 0.70 می‌باشد.میانگین تعهدبه‌کار کارمندان 42/3 از 6 و میانگین سرمایه شغلی آنان 39/3 می‌باشد. رابطه تعهدبه‌کار با سرمایه‌شغلی (41/0r=)، سرمایه اقتصادی (17/0r=)، سرمایه سیاسی (41/0r=)، سرمایه اجتماعی (38/0r=) و سرمایه فرهنگی (29/0r=) می‌باشد. ضریب همبستگی چندگانه 0.81 و متغیرهای موجود در بررسی 66 درصد از تغییرات تعهد کاری را تبیین کرده‌اند. هنگامی که روابط میان سرمایه شغلی و تعهدبه‌کار در دو گروه با از خودبیگانگی و توزیع عادلانه سرمایه بالا و پایین مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد که این رابطه در سازمان‌هایی که دارای عدالت بیشتری هستند، قوی‌تر است. و همچنین در کسانی که بیگانگی از کار کمتری داشته‌اند، قوی‌تر از سایرین است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occupational Capital and Work Commitment (Case study: Public Offices in Tehran)

نویسندگان [English]

  • davod parchami 1
  • zohreh ghavidel 2
2 MA of Sociology of Social Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Non-commitment to work is important social problem in Iran. In this paper, we have investigated the relationship between occupational capital and work commitment. The methodology is descriptive and correlational. This article examines the relationship with employees in eight governmental organizations in Tehran, 78 males and 48 females were interviewed. To measure the validity and reliability of the index, internal correlation, Cronbach's alpha coefficient and KMO have been used; Cronbach's alpha coefficient is 0.80 of the work capital and 0.70 of the job commitment.The average employee's work commitment in the surveyed organizations is 3.42 of 6 and the average of occupational capital is 3.39 of 6. The correlation between work commitment and occupational capital(r = 0.41), economic capital(r = 0.17), political capital(r = 0.41), social capital(r = 0.38) and cultural capital is(r = 0.29). The variables in the study explained 66% of the variance of the work commitment.When correlation between occupational capital and work commitment was examined in two groups with high and low alienation of work and capital distribution, was found this correlation to be stronger in organizations with more organizational justice. And between those who have had less alienation of work are stronger than others.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work Commitment
  • Occupational Capital
  • Economical Capital
  • Political Capital
  • Social Capital
  • cultural capital
  • Organizational justice
  • Alienation of Work
-  اخباری، مریم سادات؛ عریضی، حمیدرضا و علوی، سیدکمال. (389)، «رابطه تعهد سازمانی و ابعاد آن با تعهد حرفه‌ای در بین کارکنان پالایشگاه استان اصفهان»، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شماره 12: 129-157.
-  پرچمی، داود و قویدل، زهره. (1398)، «رابطه سرمایه کارمندان با تعهد سازمانی‌ آن‌ها»، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری، گرجستان، تفلیس: 1-10.
-  پرچمی، داود و درخشان، فاطمه. (1398)، «بررسی تطبیقی رابطه اقتصاد فرهنگ و نظم در جامعه»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 86: 1 تا 40.
-  پرچمی، داود و جلالی، فاطمه. (1395)، «بسترهای اجتماعی اقتصاد مقاومتی»، مجموعه مقالات اولین همایش اقتصاد مقاومتی، بررسی برنامه‌ها و متون، 65-99.
-  گمینیان، وجیهه. (1382)، «رابطه بین تعهد شغلی و مفاهیم مشابه با آن»، ماهانه کار و جامعه. شماره 50: 27-31.
 
-   Allen, Natalie, and John Meyer. John. (1990). “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization.”, Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18
-   Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. PP: 241-258, New York: Greenwood
-   Bourdieu, Pierre, and Loic Wacquant. (1992). an Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press.
-   Carmeli, Carmeli, Dov Elizur, and Eyal Yaniv. (2005). the Theory of Work Commitment: A Facet Analysis, Facet Theory: Design, Analysis and Applications. Zeithamlová Milena: Ing. - Agentura Action M
-   Coleman, James. (1988). "Social Capital in the Creation of Human Capital" American Journal of Sociology, 94: 95-120
-   Demirel, Yavuz, and İlhami Yücel. (2013). “The Effect of Organizational Justice on Organizational Commitment: A Study on Automotive Industry.” International Journal of Social Science, II(3): 26-37
-   Finegan, J.E. (2000). “The impact of Person and Organizational Values on Organizational Commitment.” Journal of Occupational and Organizational Psychology, 3: 149- 169
-   Fornes, Sandra, and Tonette Rocco. (2005). A Typology of Workplace Commitment Elements and Antecedents Affecting Organizational Effectiveness. USA: FloridaInternationalUniversity
-   Gauntlet, David. (2011). “Three Approaches to Social Capital”: http://www.makingisconnecting.org/
-   Goldthorpe, John. (2007). Cultural Capital: Some Critical Observations. Bologna: Società editrice il Mulino,
-   Hackett, Rick, Laurent Lapierre, and Peter Hausdorf. (2001). "Underestanding the Links Between Work Commitments Constructs." Journal of Vocational Behavior, 58(10): 392-409.
-   Meyer, John, and John Allen. (2007). “Model of Organizational Commitment: Measurement Issues.” The Icfai Journal of Organizational Behavior, VI(51): 7-25
-   Meyer, John, John Allen. (1997). Commitment in The Workplace, Thousand
-   Meyer, John. (2001). “Commitment in the Workplace Management toward a General model.” Human Resource Management, Review, 11(3): 299-326
-   Nägele, CHristof, and Markus Neuenschwander. (2014). “Adjustment Processes and Fit Perceptions as Predictors of Organizational Commitment and Occupational Commitment of Young Workers.” Journal of Vocational Behavior, 85(3):385-393
-   Radosavljevic, Zivota, Cilerdzic, V & Dragic, M. (2017). “Employee Organizational Commitment.”, International Review, 1-2: 18-26
-    Rahayuningsih, Tri, and Ardian Putra. (2018). “Impact of Adversity Intelligence and Work Commitment on Cyber Loafing Behavior.” The International Journal of Counseling and Education. 3(2): 69-72.
-   Richard, Patricia, and John Booth. (2008). “Violence and Democratic Political Capital in Latin America and the Caribbean.” presentation at the International Studies Association meeting: San Francisco
-   Ro, Christopher. (2012). Social Interaction and Marx’s Theory of Alienation, Marx and Philosophy Conference, London: Uk
-   Santos, Santos, and Emmaou Not-land. (1998). "Factors Related to Commitment of Extension Professionals in the Dominican Republic.” Journal of Agricultural Education, 35(3): 57 – 61.
-   Simpson, Patricia, and Michelle Kaminski. (2007). "Gender, Organizational Justice Perceptions, and Union Organizing.” Employee Responsibilities and Rights Journal, 19: 57-72
-   Zabel, Keith. (2012). A Test of Seven Work Commitment Models, A Thesis for the Degree of MA, Graduate school of art, Wayne State University Detroit