سیاست‌های سازگاری طبقات فرودست در مواجهه با پیامدهای فقدان اوراق هویتی: مطالعۀ موردی افراد فاقد سند هویتی ساکن در حاشیۀ شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی. دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسی ارشد رفاه دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد

10.22054/qjsd.2021.54325.2026

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی سیاست‌های سازگاری افراد فاقد سند هویتی ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد در زمینۀ دستیابی به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مسکن، اشتغال و تأمین اجتماعی انجام شده است. در پژوهش حاضر از روش نظریۀ زمینه‌ای که یکی از روش‌های تحلیل داده‌های کیفی است، برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش مطالعه تمامی افراد فاقد سند هویتی ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی در مناطق شهرداری شهر مشهد در سال 1395 بودند که حداقل پنج سال از سکونت آنها در این مناطق گذشته بود. یافته‌های پژوهش نشان داد مشکلات و محرومیت‌های افراد فاقد سند هویتی در«توانایی اندک آن‌ها در استفاده از فرصت‌هایی که جامعه برای اعضای دارای مدرک شناسایی فراهم کرده است» خلاصه می‌شود. شانس کم تحصیل و ازدواج رسمی، برخوردارنبودن از تسهیلات و خدمات رفاهی جامعه، پایدارنبودن اشتغال آن‌ها و روی‌آوردن به مشاغل کم‌درآمد و یدی، از مهم‌ترین محرومیت‌ها و مشکلات موجود در زندگی افراد فاقد سند هویتی است؛ درنتیجه افراد فاقد سند هویتی با توجه به موقعیت ساختاری خود و به‌منظور حل مشکلات و محرومیت‌های خود، اجتماع شبه‌اشتراکی را تشکیل داده‌اند. این افراد توانسته‌اند وضعیتی را در این اجتماع به وجود آورند تا مشکلات خود را حل کنند و سیاست‌های رفاهی متنوعی را در حوزه‌های مختلف به‌منظور جهت بهبود وضعیت رفاهی خود به‌کار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptation policies of the lower classes in the face of the consequences of lack of identity cards: A case study of people without identity documents living on the outskirts of Mashhad

نویسندگان [English]

  • majid fouladiyan 1
  • hosein vaziri 2
  • jamal tosifar 3
  • zahra baradarankashani 4
1 Department of Social Sciences. Mashhad Ferdowsi University
2 Master of Welfare, Allameh Tabatabai University
3 PhD student in Economic Sociology and Development, Islamic Azad University
4 PhD student in Economic Sociology and Development, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the adaptation policies of people without identity documents living in informal settlements in Mashhad in the field of access to education, health, housing, employment and social security. present study, the contextual theory method, which is one of the methods of qualitative data analysis, has been used to analyze the data. The statistical population of the study was the study of all people without identity documents living in informal settlements in the municipal areas of Mashhad , who had lived in these areas for at least five years. Findings showed that the problems and deprivations of people without identity cards are summed up in "their low ability to take advantage of the opportunities that society has provided for members with an identity card." The lack of education and formal marriage, lack of community welfare facilities and services, unsustainable employment and turning to low-income and manual jobs are among the most important deprivations and problems in the lives of people without identity documents; As a result, individuals without identity documents have formed a skeptical community due to their structural position and in order to solve their problems and deprivations. These people have been able to create a situation in this community to solve their problems and apply various welfare policies in different areas in order to improve their welfare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptation policy
  • Individuals without identity document
  • Background Theory
  • Welfare area
  • Quasi-communal community