نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه جامعه شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف مقاله آزمون مدلی از اسلانر در ارتباط بین نابرابری و فساد است که «تله نابرابری» نام گرفته است. تله نابرابری با میزان بالای نابرابری شروع می شود و از طریق پایین آوردن اعتماد تعمیم یافته به بالا رفتن سطح فساد و سپس تعمیق نابرابری می‌انجامد. در این مقاله با استفاده از شاخص‌های گذار پروژه برتلسمان به بررسی فرضیه تله نابرابری با رویکرد نهادگرایی پرداختیم. برای این منظور از میان 136 کشور مورد بررسی در مطالعه برتلسمان تعداد 19 کشور منطقه مِنا به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شد. سپس با روش تطبیقی-فازی چهار شرط موثر در سطح نهادی شامل ظرفیت حکمرانی، حاکمیت قانون، رسانه‌های آزاد و سرمایه اجتماعی بر متغیر نتیجه یعنی دام نابرابری-فساد و خروج از آن به صورت منفرد و ترکیبی تحلیل شد.
نتایج حاصل از تحلیل‌های علی منفرد نشان داد که فقدان هر یک از چهار شرط در رخداد فساد یک شرط لازم است و مسیرهای علی معطوف به نابرابری-فساد نیز دو مسیر مجزا را در مجموعه کشورهای مورد بررسی آشکار ساخت یک مسیر، فقدان ظرفیت حکمرانی و دیگری ترکیبی از سه شرط نبود و یا ضعف در حاکمیت قانون، رسانه‌های آزاد و سرمایه اجتماعی. به علاوه تحلیل‌های علی معطوف به برون‌رفت از دام نابرابری-فساد در کشورهای موفق نیز مشخص کرد در این کشورها وجود یک حکمرانی باظرفیت در ترکیب با سرمایه اجتماعی و یا رسانه‌های آزاد برای تحقق نتیجه کافی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inequality and corruption; Understanding the ways out of the trap of inequality_corruption

نویسندگان [English]

  • mohammad amirpanahi 1
  • mahdi malmir 2
  • rasool Abbasi Taghi Dizaj 3

1 Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University

2 Department of Sociology, Shahid Beheshti University

3 Department of Sociology, Mohaghegh Ardabili University

چکیده [English]

The purpose of this paper is to test Slanner's model of the relationship between inequality and corruption, called the "inequality trap."The inequality trap starts with high levels of inequality and leads to rising levels of corruption by lowering generalized trust and then deepening inequality. we examine the inequality trap hypothesis with the institutionalist approach using Bertelsmann project transition indicators.For this purpose, from 136 countries studied in Bertelsmann study, 19 countries in Mena region were selected as the target sample. Then, by comparative-fuzzy method, four effective conditions at the institutional level including governance capacity, rule of law, free media and social capital on the outcome variable, ie inequality-corruption trap and exit from it were analyzed individually and in combination.
The results of single causal analysis showed that the absence of any of the four conditions in the event of corruption is a necessary condition and causal paths to inequality-corruption also reveal two separate paths in the study countries revealing one path, lack of governance capacity and another.It was not a combination of three conditions or a weakness in the rule of law, free media and social capital.In addition, causal analyzes aimed at overcoming the trap of inequality-corruption in successful countries also showed that in these countries, the existence of a capable government in combination with social capital or free media is sufficient to achieve the result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The phenomenon of inequality-corruption
  • governance capacity
  • social capital
  • rule of law
  • free circulation of information
  • comparative-qualitative analysis