نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

دستیابی به توسعه یکی از اهداف مهم برنامه ریزان و سیاست گذاران در جوامع توسعه نیافته است. به همین منظور نظام حکمرانی بسیاری از کشورهای جهان، سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در کشورها را دارند. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه تدوین شده است. این پژوهش از نظر نوع رویکرد کیفی، ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت و روش، اکتشافی است . جامعه آماری پژوهش، 13 دانشگاه برتر کشور ( اعضای هیئت علمی با سابقه پست اجرائی در نظام حکمرانی کشور) می باشند که با روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند و گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری ، 16 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند . لازم به ذکر است ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد که برای بررسی قابل اعتماد بودن یافته ها از نیز از معیارهای چهارگانه گوبا و لینکلن استفاده شده است. نتایج براساس تحلیل مضمون ،نشان میدهد که محرک ها (4 عامل) ، زمینه ها ( 5 عامل) ،ظرفیت های مشارکت ( 4 عامل) ،انگیزه های مشترک ( 4 عامل) ، ارزش های مشترک ( 5 عامل) و خروجی ها و پیامدها ( 5 عامل) به عنوان شاخص های نقش آفرینی دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه شناسایی شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Codifying a model of the role of university in the frame of collaborative governance

نویسنده [English]

  • Fatemeh Shams

PhD student of Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Achieving development is one of the important goals of planners and policy makers in underdeveloped societies. To this end, the governing systems of many countries around the world try to establish a purposeful relationship between the higher education system and the goals of development management in countries. This research, which has been developed with the aim of developing a role model for the university in the framework of collaborative governance, is exploratory and is applied in terms of the type of qualitative approach and in terms of orientation. The statistical population of the study is the top 13 universities in the country (faculty members with a history of executive positions in the country's governing system) that 16 people have been selected as sample members by purposeful sampling and snowball sampling method until the theoretical saturation is reached. It should be noted that the data collection tool is a semi-structured interview that the four criteria of Goba and Lincoln have been used to check the reliability of the findings. The results show that stimuli (4 factors), contexts (5 factors), participation capacities (4 factors), common motivations (4 factors), common values ​​(5 factors) and outputs and consequences (5 factors) Have been identified as indicators of the university's role in the framework of collaborative governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaborative governance
  • university institution
  • governance
  • development