نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی

2 جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی

10.22054/qjsd.2022.60441.2166

چکیده

مطالعۀ پیش‌رو درصدد تحلیل مجدد و تلخیص آماری مجموعه‌ تحقیقات پیشین در زمینۀ پدیدۀ توانمندسازی اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم اصلی توسعه است. به عبارتی، به دنبال آن است که براساس مطالعات و تحقیقات کمی پیشین، عوامل مؤثر بر توانمندسازی اجتماعی و میزان این تأثیرگذاری را احصاء نماید. این مطالعۀ با کاربست روش فراتحلیل به عنوان یکی از انواع روش‌های مرور تحقیقات سعی دارد به سوال اصلی پژوهش پاسخ دهد. جهت اجرایی کردن فراتحلیل کلیه تحقیقات معتبر علمی در سطح داخلی از سال 1386 تا 1399 به عنوان جامعۀ آماری تحقیق انتخاب و با مطالعۀ تمامی اسناد بدست آمده، نهایتاً 23 سند جهت انجام فراتحلیل مناسب تشخیص داده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از اسناد مزبور با استفاده از نرم‌افزار فراتحلیل (CMA2) صورت پذیرفت. یافته‌های تحقیق در دو بخش یافته‌های توصیفی و یافته‌های حاصل از فراتحلیل ارائه شد. یافته‌های حاصل از ترکیب شدت اثر، نشان می‌دهد که متغیرهای پایگاه-اقتصادی اجتماعی و مشارکت اجتماعی به ترتیب با اندازۀ اثرات ترکیبی معادل 436/0 و 434/0 در حد متوسط بر میزان توانمندسازی اجتماعی اثرگذار بوده‌اند. هم‌چنین از میان متغیرهای مورد بررسی متغیر سن کمترین اثر را بر میزان توانمندسازی اجتماعی داشته و اثرگذاری آن نیز به صورت منفی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of experimental studies of factors affecting Social empowerment in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehri Sadat Mousavi 1
  • ahdieh asadpour 2

1 Head of Allameh Tabatabai Branch of ACECR

2 Allameh Tabatabai Branch of ACECR

چکیده [English]

The present study seeks to re-analyze and statistically summarize the previous set of research on the phenomenon of social empowerment as one of the main concepts of development. In other words, it seeks to enumerate the factors affecting social empowerment and the extent of this impact based on previous studies and quantitative research. This study tries to answer the main research question by using meta-analysis method as one of the types of research review methods. In order to perform meta-analysis of all valid scientific researches at the domestic level from 2007 to 1399, it was selected as the statistical population of the research and after studying all the obtained documents, 23 documents were finally identified as suitable for meta-analysis. The data obtained from these documents were analyzed using meta-analysis software (CMA2). The research findings were presented in two parts: descriptive findings and meta-analysis findings. Findings obtained from the combination of effect intensity show that the variables of socio-economic status and social participation with the effect of combined effects of 0.436 and 0.434, respectively, had an average effect on the amount of social empowerment. Also, among the studied variables, the age variable had the least effect on the level of social empowerment and its effect was negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Social empowerment"
  • "Meta-analysis"
  • "Socio-economic base"
  • "social participation"
  • "age"