نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ، دانشکده علوم انسانی ، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزاد شهر ، ایران.meisamhasheminiyah@gm

2 استادیار، گروه جامعه شناسی ،دانشکده علوم انسانی ، واحد آزاد شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، آزاد شهر ، ایران. ( نویسنده مسئول)amirahmadi569@yahoo.com

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. hatanhai121@gmail.com

10.22054/qjsd.2022.64454.2268

چکیده

پژوهش حاضر تلاش می‌کند ضمن مرور رویکردهای مختلف در باب رابطه توسعه، عدالت توزیعی، و رفاه اجتماعی با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی احساس عدالت توزیعی شهروندان خرم‌آبادی در برنامه‌های رفاهی دولت را بررسی نماید. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسش نامه در بین شهروندان خرم آبادی در پایان سال 1399 و آغاز 1400 انجام یافته است. نمونه گیری پژوهش با در نظر گرفتن میزان برخورداری از رفاه اجتماعی مناطق شهری خرم‌آباد با تلفیقی از نمونه گیری خوشه‏ای و طبقه‌بندی نامتناسب طراحی شد و حجم نمونه 400 نفر بود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد میزان احساس عدالت توزیعی در رفاه اجتماعی شهروندان خرم‌آبادی پایین و فقط 2.4 درصد از افراد، این احساس را بالا تلقی نموده‌اند. در میان ابعاد مختلف نیز آنها در توزیع فرصت‌های کار و اشتغال و حکمروایی، احساس تبعیض بیشتری را احساس می‌کنند، اما در ابعاد آزادی‌های فردی و بهره‌مندی از رسانه‌ها و ارتباطات، این احساس به حداقل می رسد.
بررسی فرضیه‌ها نشان داد متغیرهای نیازمندی های رفاهی اجتماعی، میزان اعتماد به برنامه‌های رفاهی دولت، و میزان سرمایه اقتصادی دارای همبستگی قوی‌تری با متغیر احساس عدالت توزیعی در برنامه‌های رفاهی دولت هستند. یافته‌های تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که متغیرهای مستقل، 8/50 درصد از واریانس متغیر میزان احساس عدالت توزیعی در برنامه های رفاه اجتماعی دولت را پیش بینی می‌کنند. در این میان اثر خالص متغیر نیازمندی‌های رفاهی بیش ...

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Distributive Justice Feeling among Khorramabad Citizens Regarding Welfare Programs of the Iranian Government

نویسندگان [English]

  • Meisam Hasheminiya 1
  • Rahmatollah Amirahmadi 2
  • Hosein Abolhasan tanhaei 3

1 Ph.D student of Economic Sociology and Development, Faculty of Humanities,Azad shahr Branch, Islamic Azad University, Azad shahr, Iran.

2 Assistant professor of Department ofSociology , Faculty of Humanities,Azad shahr Branch, Islamic Azad University, Azad shahr, Iran. ( Corresponding Author)

3 Associate professor, of Department of Sociology, Faculty of Social Sciences,Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

By adopting a sociological approach, the present research tries to study distributive justice feeling among Khorramabad citizens regarding welfare programs of the Iranian Government; meanwhile, it reviews different approaches to relationship between development, distributive justice, and social welfare. The present research was carried out by survey method and using questionnaire in March, 2022. By considering social welfare levels in different urban regions in Khorramabad, the research sampling was designed through integrating cluster sampling and disproportionate stratified sampling with 400 as the sample volume. The results showed that the distributive justice feeling of Khorramabad citizens regarding social welfare was low, and only 2.4 % of the people considered this feeling high. And, regarding its different dimensions, i.e., distribution of job opportunities, employment, and governance, they felt more discrimination, and the feeling came to the lowest point regarding the dimensions of individual freedoms and their use of media and communications.
Examining the hypotheses, the results showed that the variables social welfare needs, trust level for welfare programs of the government, and the amount of economic capital are more interdependent with the variable distributive justice feeling regarding governmental welfare programs. The regression analysis findings showed that independent variables predict 50.8 % of the variable variance of distributive justice feeling level regarding social welfare programs of the government. Among them, the net effect of the variable welfare needs ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • distributive justice
  • social welfare
  • welfare state
  • development
  • demand
  • social policymaking