نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادمطالعات فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

میان تعاریف روزمره عدالت و متون سیاستگذاری شکاف وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی تعاریف عدالت در این دو ساحت به منظور رفع شکاف‌های احتمالی است. انواع تعریف شامل توزیعی، رویه‌ای، مراوده‌ای و معرفتی که از متون نظری استخراج شده بودند برای حساسیت نظری انتخاب شدند و از قو‌م‌نگاری مجازی و روش تحلیل تماتیک برای بررسی فضای مجازی و متون سیاستگذاری استفاده شد. نتایج نشان دادند که تعریف جوانان از عدالت عمدتا شامل عدالت توزیعی و رویه‌ای بوده و منطبق با تعریف کالایی گفتمان رسمی است، ضمن اینکه مرکزگرایی و تمایزگذاری در توزیع مواهب که در یافته‌های سیاستگذاری دیده می‌شوند، مورد نقد هستند. گرچه داده‌های فضای مجازی بر اهمیت عدالت اطلاعاتی و معرفتی برای جوانان تأکید داشتند اما عدالت اطلاعاتی یعنی قرار گرفتن جوانان در معرض اطلاعات و تصمیم-گیری‌ها، و عدالت معرفتی یعنی حضور جوانان در فرایند معناسازی در مورد عدالت و حضور داشتن آنان در فرایندهای تولید سیاست‌گذاری‌ها به ندرت در متون سیاستگذاری دیده شد. گرچه برخی از اسناد و مصوبات جوانان بر مشارکت‌جویی جوانان در امور مختلف تأکید کرده‌اند اما سیاست‌گذاری مدونی پیرامون حضور جوانان در تشکل‌ها، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهادی که در سیاستگذاری‌های کلان نقش دارند صورت نگرفته‌ است. سیاست‌گذاری‌های فرهنگی معطوف به جوانان نیز دچار مشکلاتی همچون بی‌توجهی به سبک زندگی‌های گوناگون، دیگری‌سازی به دلیل نگرش آسیب‌شناسانه که به پلیسی و قضایی کردن مسائل انجامیده و برون‌سپاری وظایف خویش هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Youth Perspectives on Justice in Cyberspace and Policy Making

نویسندگان [English]

  • simin veisi 1
  • mohammad saeed zokaei 2
  • Ali Entezari 3

1 lecturer/Allameh Tabataba University

2 Professor of Cultural Studies, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University

3 Chair of Department of Sociology at Allameh Tabatabi' University

چکیده [English]

There is a gap between everyday definitions of justice and policy texts. Purpose of this study is to investigate the definitions of justice in these two areas in order to eliminate possible gaps. Types of definitions including distributive, procedural, interactional and epistemic justice extracted from theoretical texts were selected for theoretical sensitivity and virtual ethnography and thematic analysis were used to examine cyberspace and policy texts. The results show that young people's definition of justice mainly includes distributive and procedural justice and is consistent with the commodity definition of formal discourse, while centralism and differentiation in the distribution of goods seen in policy findings are criticized. Although cyberspace data emphasized the importance of informational and epistemic justice for young people, but informational justice means exposing young people to information and decision-making, and epistemic justice means involving young people in the process of making sense of justice and their presence in policy-making processes has rarely been seen in policy-making texts. Although some youth documents and resolutions have emphasized youth participation in various matters, there has been no codified policy regarding the presence of youth in organizations, parties and non-governmental organizations that are involved in macro-policies. Youth oriented cultural policies also face problems such as disregard for different lifestyles, otherization due to pathological attitudes that lead to policing and judicialization of issues, and outsourcing of their duties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributive and Procedural Justice
  • Informational Justice
  • Epistemic Justice
  • Cyberspace
  • policy makings
  • Perspectives on Justice