نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آموزش علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان،تهران،ایران

2 استادیار روانشناسی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان،تهران،ایران

3 دانشجو

10.22054/qjsd.2023.66043.2312

چکیده

یکی از نیازهای ضروری برای موفقیت فردی و اجتماعی انسان جستجوی نشاط و شادی می باشد، هر چند که دستیابی به این مهم برای همگان و اکثریت مردم سهل و آسان نیست. اگر چه رسیدن به این هدف برای هرکسی به آسانی صورت نمی‌گیرد. در سال های اخیر، تمایل جامعه شناسان برای مطالعه شادی و علل و پیامدهای آن، افزایش یافته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، مطالعه فهم دانشجویان از زمینه‌ها و پیامدهای شادی می باشد. روش این پژوهش، کیفی بوده و با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شده است. در پژوهش حاضر با 20 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز مصاحبه عمیق به عمل آمد. محورهای مصاحبه در این پژوهش عبارت‌است از: تلقی جوانان از شادی، عوامل تاثیرگذار بر شادی، پیامدهای شادی در سطح فردی و جامعه و راهکارهای مناسب برای شادی جوانان.مقوله های محوری مستخرج از مصاحبه ها عبارت است از: عوامل اقتصادی، عوامل خانوادگی، احساس خودارزشمندی، رضایت از زندگی، سرمایه اجتماعی، تفوق ارزش‌های مادی، توسعه اجتماعی، مدارای اجتماعی، بسترسازی برای اشتغال، لزوم توجه به مطلوبیت اوقات فراغت . پس از تحلیل یافته‌های مصاحبه، تقلیل و کدگذاری در پژوهش حاضر مقوله کالایی شدن شادی به دست آمد.نتایج حاصل از اطلاعات مصاحبه نشان می دهد که سیاستگذاری های اجتماعی و عمومی مرتبط با نشاط اجتماعی جوانان بایستی منطبق با نیازهای اساسی آنها تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A study of students' understanding of the contexts and consequences of happiness with a qualitative approach

نویسندگان [English]

  • davood ghasemzadeh 1
  • hosein vahedi 2
  • mehdi chitsaz 3

1 Department of social science

3 university student

چکیده [English]

One of the urgent needs for human and social success is the pursuit of happiness, although achieving this goal is not easy for everyone and for most people. The feeling of happiness and vitality is one of the most essential innate desires and psychological needs of human beings, and because of the major effects on the health and well-being of society,
In recent years, the interest of sociologists in the subject of happiness and its causes and consequences has increased. Therefore, the purpose of the present research is the phenomenological study of Tabriz University students' perception of happiness. The method of this research is qualitative and has been done with a grounded theory Method. In this study, in-depth interviews were conducted with 20 students of Tabriz University. Interviews theme in this study are: youth perceptions of happiness, factors affecting happiness, happiness outcomes at the individual and community level, and appropriate strategies for youth happiness. The main categories that emerge from the interviews are: economical and family factors, self-worthy, life satisfaction, happiness as social development. After analyzing, reduction and coding the interview in the present study a commodity of happiness concept Obtained. The results of the interviews indicate that social and public policies related to youth social happiness should be formulated in accordance with their basic needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Youth happiness
  • commodity of happiness
  • life satisfaction
  • Students
  • Tabriz university