نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22054/qjsd.2022.64504.2269

چکیده


متغیرهای جمعیتی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در سطح پس‌انداز داشته باشند. ازاین‌رو، تحقیق حاضر با استفاده از داده‌های مقطعی و با سنجش میزان پس‌انداز در بین خانوارهای شهری تهران قصد دارد ارتباط آن را با گذار سنی آزمون نماید. روش تحقیق تحلیل ثانویه بوده است. داده‌های مورد بررسی شامل اطلاعات 18610 خانوار شرکت‌کننده در نمونه‌گیری از هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری استان تهران سال 1397 می‌باشد که به‌طور سالانه توسط مرکز آمار ایران انجام و اطلاعات خام آن در اختیار محققان قرار داده می‌شود. در این پژوهش از تئوری گذار سنی دایسون و تئوری چرخه زندگی مودیگلیانی و اندو به‌عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میانگین درصدی پس‌انداز در بین خانوارهای موردبررسی متوسط به پایین، 80/21 می‌باشد؛ همچنین، بر اساس نتایج آزمون‌های تفاوت میانگین T,F، میانگین پس‌انداز خانوار به تفکیک متغیرهای سن سرپرست خانوار، جنسیت و وضع فعالیت متفاوت می‌باشد؛ همچنین، نتایج نشان می‌دهد که تئوری چرخه زندگی در اقتصاد شهری تهران صدق می‌کند و جمعیت جوان فعال دارای میزان پس‌انداز معنادار بیشتری نسبت به دو طیف کودکان-نوجوانان و کهن‌سالان است.
واژگان کلیدی: گذار سنی، پس‌انداز خانوار، سن سرپرست خانوار، مدل چرخه زندگی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Demographic determinants of household savings with emphasis on age transition (Case Study: Tehran Household Heads)

نویسندگان [English]

  • ali boudaghi 1
  • Behrouz Sadeghi Amroabadi 2

1 Assistant Professor of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Assistant Professor of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]


Abstract
Demographic variables play a decisive role in the level of savings. Therefore, the present research, using cross-sectional data and measuring the amount of savings among urban households in Tehran, intends to test its relationship with age transition. The research method is secondary analysis. The investigated data includes the information of 18,610 participating households in the sampling of the expenses and incomes of urban households in Tehran province in 2017 which is done annually by the Iranian Statistics Center and its raw information is provided to researchers. In this research From Dyson's theory of age transition and Modigliani and Endo's life cycle theory used as the theoretical framework of the research. The research findings show that the average percentage of savings among the surveyed middle to low households is 21.80. Also, based on the results of T, F mean difference tests, the average household savings according to the age variables of the head of the household. Gender and activity status are different. Also, the results show that the life cycle theory applies in the urban economy of Tehran and active young population has a more significant savings rate than the two spectrums of children-teenagers and the elderly.
Keywords: age transition, household savings, household head age, life cycle Model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age transition
  • household savings
  • household head age
  • life cycle Model